Англомовні пропагандистські мультиплікаційні фільми часів Другої світової війни: труднощі перекладу

  • Тетяна Геннадіївна Лук'янова Харківський національний універстет імені В.Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0003-0348-9414
  • А. И. Руднев Харківський національний універстет імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: адаптація, алюзії, історичні елементи, переклад мультиплікаційних фільмів, соціокультурні одиниці, фонові знання

Анотація

Стаття присвячена проблемі перекладу мультфільмів про Другу світову війну з англійської мови російською. У роботі аналізуються особливості перекладу алюзій, досліджується роль фонових знань у роботі перекладача як учасника міжмовної комунікації, розглядаються питання прагматичної адаптації, соціокультурологічних та історичних коментарів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Білецька К. В. Проблема відтворення алюзії у процесі перекладу мультфільмів / К. В. Білецька // Наукові записки. Серія «Філологічна». – 2013. – Вип. 37. – С. 54–56.

2. Киосе М. И. Лингво-когнитивные аспекты аллюзии (на материале заголовков английских и русских журнальных статей) [Электронный ресурс]: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.20 «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание» / М. И. Киосе. – М., 2002. – 22 с. – Режим доступа : http://cheloveknauka.com/lingvo-kognitivnye-aspekty-allyuzii.

3. Копильна О. М. Відтворення авторської алюзії в художньому перекладі (на матеріалі українських перекладів англомовної прози ХХ століття) [Електронний ресурс]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 «Перекладознавство» / О. М. Копильна. – К., 2007. – 20 с. – Режим доступу : http://www.disslib.org/vidtvorennja-avtorskoyi-aljuziyi-v-khudozhnomu-perekladi.html.

4. Кузнєцова Г. В. Алюзія як лінгвістичне явище / Г. В. Кузнєцова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Філологія. – 2014. – № 9. – С. 89–91.

5. Селиванова Е. Основы лингвистической теории текста и коммуникации / Е. Селиванова. – К. : Брама, 2004. – 335 с.

6. Селіванова О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми / О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2008. – 712 с.

7. Словник тропів і стилістичних фігур / [автор-укладач В. Святовець]. – К. : Академія, 2011. – 176 с.

8. Blitz Wolf. Available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/Blitz_Wolf (Accessed 7 October 2015).

9. Herr Meets Hare. Available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/Herr_Meets_Hare (Accessed 7 October 2015).

10. Red Skelton. Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Red_Skelton (Accessed 7 October 2015).

REFERENCES

Bilets'ka, K.V. (2013). Problema vidtvorennya alyuziyi u protsesi perekladu mul'tfil'miv [The Problem of Allusion Reconstruction in Translating Cartoons]. Naukovi zapysky: Filolohichna – Scientific Notes: Philology, 37, 54–56. (in Ukrainian)

Blitz Wolf. Available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/Blitz_Wolf.

Herr Meets Hare. Available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/Herr_Meets_Hare.

Kiose, M.I. (2002). Lingvo-kognitivnye aspekty alljuzii (na materiale zagolovkov anglijskih i russkih zhurnal'nyh statej): Avtoreferat kand. filol. Nauk [Linguistic and Cognitive Aspects of Allusions (on the material of English and Russian journal articles titles – Thesis PhD diss.]. Moscow. 22 p. Available at: http://cheloveknauka.com/lingvo-kognitivnye-aspekty-allyuzii. (in Russian).

Kopyl'na, O.M. (2007). Vidtvorennya avtors'koyi alyuziyi v khudozhn'omu perekladi (na materiali ukrayins'kykh perekladiv anhlomovnoyi prozy XX stolittya): Avtoreferat kand. filol. nauk [Reproduction of Author's Allusions in Literary Translation (based on Ukrainian translations of English prose of XXth century – Thesis PhD diss.]. Kyiv. 20 p. Available at: http://www.disslib.org/vidtvorennja-avtorskoyi-aljuziyi-v-khudozhnomu-perekladi.html. (in Ukrainian).

Kuznyetsova, H.V. (2014). Alyuziya yak linhvistychne yavyshche [Allusion as a Linguistic Phenomenon]. Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu: Ser. Filolohiya – Scientific Herald of International Humanitarian University: Philology, 9, 89–91. (in Ukrainian)
Red Skelton. Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Red_Skelton.

Selivanova, E. (2004). Osnovy lingvisticheskoj teorii teksta i kommunikacii [Fundamentals of Linguistic Theory of Text and Communication]. Kyiv: Brama Publ. (in Russian)

Selivanova, O. (2008). Suchasna linhvistyka: napryamy ta problemy [Modern Linguistics: Trends and Challenges]. Poltava: Dovkillya-K Publ. (in Ukrainian)

Svyatovets', V. (ed.) (2011). Slovnyk tropiv i stylistychnykh fihur [Dictionary of Tropes and Stylistic Devices]. – Kyiv: Akademiya Publ. (in Ukrainian)
Опубліковано
2016-03-07
Як цитувати
Лук’янова, Т., & Руднев, А. (2016). Англомовні пропагандистські мультиплікаційні фільми часів Другої світової війни: труднощі перекладу. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (81), 287-292. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/5372