Прецедентні імена як проблема художнього перекладу

  • Олександр Володимирович Ребрій Харківський національний універстет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-4912-7489
  • Ганна Володимирівна Тащенко Харківський національний універстет імені В.Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0002-9008-4935
Ключові слова: вихідна культура, перекладацький прийом, прецедентне ім’я, прецедентний феномен, промовисте ім’я, трансформація, цільова культура

Анотація

У статті окреслено поняття прецедентного імені як одного з різновидів прецедентних феноменів в аспекті перекладу. Показано, як формування та функціонування прецедентних імен визначають особливості їх відтворення при перенесенні до іншого культурного середовища. Проаналізовані головні перекладацькі прийоми та трансформації, до яких вдаються перекладачі задля забезпечення адекватності перекладу прецедентних імен у художньому дискурсі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Алексеева И.С. Введение в переводоведение : [учеб. пособие для студ. филол. и лингв фак. высш. учеб. заведений] / И.С. Алексеева. – М. : Академия, 2004. – 352 с.

2. Альошина К.О. Способи перекладу «промовистих» імен у художній літературі: на матеріалі англійського та українського перекладів науково-фантастичних творів І. Єфремова / К.О. Альошина // Мовні і концептуальні картини світу ; [КНУ ім. Т. Шевченка : редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та інш.] : відп. ред. А.Д. Бєлова]. – К. : Київський університет, 2013. – Вип. 46, Ч. 1. – С. 33–41.

3. Воробйова Т.В. Семантика прецедентних імен: національно-культурний компонент / Т.В. Воробйова // Мова і культура. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго. – 2003. – Вип. 6. – С. 119–127.

4. Гришаева Л.И. Прецедентные феномены как культурные скрепы (к типологии прецедентных феноменов) / Л.И. Гришаева // Феномен прецедентности и преемственность культур : [кол. монография под общ. ред. Л.И. Гришаевой, М.К. Поповой, В.Т. Титова]. – Воронеж : ВГУ, 2004. – С. 15–46.

5. Гудков Д.Б. Теория и практика межкультурной коммуникации / Д.Б. Гудков. – М. : Гнозис, 2003 – 288 с.

6. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю.Н. Караулов. – М. : Наука, 1987 – 263 с.

7. Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты) / В.Н. Комиссаров. – М. : Высшая школа, 1990 – 253 с.

8. Красных В.В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? / В.В. Красных. – М. : Гнозис, 2003. – 375 с.

9. Красных В.В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология / В.В. Красных. – М. : Гнозис, 2002. – 284 с.

10. Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста: структура стиха : [пособие для студентов] / Ю.М. Лотман. – Л. : Просвещение, 1972. – 271 с.

11. Лотман Ю.М. Структура художественного текста / Ю.М. Лотман. – М. : Искусство, 1970. – 384 с.

12. Нахимова Е.А. Прецедентные имена в массовой коммуникации : [монография] / Е.А. Нахимова. – Екатеринбург : Урал. гос. пед. ун-т, 2007. – 208 с.

13. Отин Е.С. Коннотативные онимы и их производные в историко-этимологическом словаре русского языка / Е.С. Отин // Вопросы языкознания. – 2003. – № 2. – С. 55–72.

14. Привалова И.В. Интеркультура и вербальный знак (лингвокогнитивные основы межкультурной коммуникации) / И.В. Привалова. – М. : Гнозис, 2005 – 472 с.

15. Реформатский А.А. Введение в языкознание / А.А. Реформатский. – М. : Учпедгиз, 1960. – 431 с.

16. Сорокин Ю.А. «Культурный знак» Л.С. Выготского и гипотеза Сепира-Уорфа / Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов, Н.В. Уфимцева // Национально-культурная специфика речевого общения народов СССР / [Отв. ред. Е.Ф. Тарасов]. – М. : Наука, 1982. – С. 5–12.

17. Тарасов Е. Ф. Язык и сознание: парадоксальная рациональность / Е.Ф. Тарасов. – М. : Институт языкознания, 1993. – 174 с.

18. Чала Ю.П. Реалія і культурно маркований знак: термінологічні аспекти перекладознавства / Ю.П. Чала // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка. – Кіровоград : ТОВ «Імекс-ЛТД», 2010. – Вип. 89 (1). – С. 122–126.

19. Evans V. Cognitive Linguistics / V. Evans, M. Green. – Edinburgh : Edinburgh University Press, 2006. – 830 p.

20. Hewson J. Article and noun in English / J. Hewson. – Paris : Moution, 1972. – 137 p.

21. Ullman S. The Principles of Semantics / S. Ullman. – Oxford : Blackwell, 1957. – 346 p.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

22. Гакслі О. Небо і пекло / О. Гакслі ; [пер. з англ. Буценко О.]. – К. : Всесвіт, 1994. – 102 с.

23. Лоуренс Д. Коханець леді Чаттерлей [Електронний ресурс] / Д. Лоуренс. – Режим доступу : http://chtyvo.org.ua/authors/Lawrence_David_Herbert/Kokhanets_Ledi_Chaterlei.

24. Палагнюк Ч. Розкажи все : роман / Ч. Палагнюк ; [пер. з англ. А. О. Івахненко]. – Харків : Фоліо, 2011. – 218 с.

25. Heaven and Hell [Electronic resource] / A. Huxley. – Access : http://miltonthed. weebly.com/uploads/1/4/1/6/14162844/aldous_huxley_heaven_and_hell.pdf.

26. Lawrence D. Lady Chatterley's Lover [Electronic resource] / D. Lawrence. – Access : http://royallib.com/book/ Lawrence_David_Herbert/Lady_Chatterleys_Lover.html.

27. Palahniuk C. Tell All [Electronic resource] / C. Palahniuk. – Access : http://royallib.com/book/ Palahniuk _Chuck/Tell_All.html.

REFERENCES

Alexeyeva, I.S. (2004). Vvedenie v perevodovedenie [Inroduction to Translation Studies]. Moscow: Akademiya Publ.

Alyoshyna, K.O. (2013). Sposoby perekladu «promovystyh» imen u hudozhnij literaturi : na materiali anglijskogo ta ukrainskogo perekladiv naukovo-fantastychnyh tvoriv I. Jefremova [Methods of translating “loaded” names in literature on the basis of English and Ukrainian science fiction translation of works by I. Yefremov]. Kiїvskij unіversitet – Kyiv University. 46, 33-41 (in Ukrainian)

Chala, Y.P. (2010) Realіja і kulturno markovanij znak: termіnologіchnі aspekti perekladoznavstva [Realia and a culture-specific sign: terminological aspects of Translation Studies] Naukovi zapysky Kirovogradskogo derzhavnogo pedagogichnogo universytetu imeni V. Vynnychenka – Scientific outlines of V. Vynnychenko Kirovograd State Pedagogical University. 89 (1), 122–126 (in Ukrainian).

Evans, V., Green, M. (2006). Cognitive Linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Grishaeva, L.I., Popova, M. K., Titova, V. T. (2004). Precedentnye fenomeny kak kul'turnye skrepy (k tipologii precedentnyh fenomenov) [Precedent phenomena as cultural clips (to the classification of precedent phenomena]. Voronezh : VGU Publ.

Gudkov, D.B. (2003). Teorija i praktika mezhkul'turnoj kommunikacii [Theory and practice of intercultural communication]. Moscow : Gnozis Publ.

Hewson, J. (1972). Article and Noun in English. The Hague, Paris: Moution.

Karaulov, J.N. (1987). Russkij jazyk i jazykovaja lichnost [Russian language and linguistic identity]. Moscow : Nauka Publ.

Komissarov, V.N. (1990). Teorija perevoda (lingvisticheskie aspekty) [Translation theory (linguistic aspects)]. Moscow: Vysshaja Shkola Publ.

Krasnyh, V.V. (2002). Jetnopsiholingvistika i lingvokulturologija [Ethnopsychology and cultural linguistics]. Moscow: Gnozis Publ.

Krasnyh, V.V. (2003). «Svoj» sredi «chuzhih»: mif ili realnost? ["At home among strangers": myth or reality]. Moscow: Gnozis Publ.

Lotman, J.M. (1970). Struktura hudozhestvennogo teksta [Structure of a literary text]. Mоscow: Yskusstvo Publ.

Lotman, J.M. (1972). Analyz poetycheskogo teksta: struktura styha [Analysis of the poetic text: verse structure]. Leningrad: Prosveshhenye Publ.

Nahimova, E.A. (2007). Precedentnye imena v massovoj kommunikacii [Precedent names in mass communication]. Yekaterinburg Ural. gos. ped. un-t Publ.

Otin, E.S. (2003). Konnotativnye onimy i ih proizvodnye v istoriko-jetimologicheskom slovare russkogo jazyka [Connotation onyms and their derivatives in the historical and etymological dictionary of Russian]. Voprosy jazykoznanija – Linguistics Issues. 2, 55-72 (in Russian)

Privalova, I.V. (2005) Interkultura i verbalnyj znak (lingvokognitivnye osnovy mezhkulturnoj kommunikacii) [Interculture and a verbal sign (linguocognitive fundamentals of international communication)]. Moscow: Gnozis Publ.

Reformatskij, A.A. (1960). Vvedenie v jazykoznanie [Introduction to linguistics]. Moscow: Uchpedgiz Publ.

Sorokyn, J.A., Tarasov, E. F., Ufimceva, N. V. (1982). "Kulturnyj znak" L. S. Vygotskogo y gypoteza Sepyra-Uorfa [“Cultural sign” of L. S. Vygotskyi and Sapir–Whorf hypothesis]. Moscow: Nauka Publ.

Tarasov, E.F. (1993). Jazyk y soznanye: paradoksalnaja racyonalnost [Language and mind: paradoxical rationality]. Moscow: Ynstytut Jazykoznanyja Publ.

Ullman, S. (1957). The Principles of Semantics. Oxford: Blackwell.

Vorobyova, T. V. (2003). Semantyka precedentnyh imen: nacionalno-kulturnyj komponent [Precedent Name Semantics: national and cultural component]. Mova i kultura – Language and culture, 6, 119-127 (in Ukrainian)
Опубліковано
2016-03-07
Як цитувати
Ребрій, О., & Тащенко, Г. (2016). Прецедентні імена як проблема художнього перекладу. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (81), 273-280. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/5370