Засоби репрезентації фрагментів релігійних знань в іспаномовному художньому дискурсі

  • І. А. Сидоренко
Ключові слова: внутрішнє мовлення, невласне пряма мова, потік свідомості, релігійне знання

Анотація

У статті проведено дослідження засобів вираження моделей релігійних знань в іспаномовному художньому дискурсі. Розглянуто техніки потоку свідомості, внутрішнього мовлення та невласне прямої мови. Показано процес художньої комунікації як значуще явище, який за допомогою своїх засобів виразності впливає на адресата, характеризується художньою мовою відтворення дійсності і таким чином, використовуючи свою знакову систему, передає художню інформацію.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Бахтін М. М. Проблема тексту у лінгвістиці, філології та інших гуманітарних науках / М. М. Бахтін // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. – Л. : Літопис, 1996. – 318 с.

2. Загнітко А.П. Сучасні лінгвістичні теорії / А.П. Загнітко// – Донецьк : ДонНУ, 2006. – 338 с.


3. Карасик В. И. Религиозный дискурс // Языковая личность: про-блемы лингвокультурологии и функциональной семантики. — Волгоград, 1999.

4. Кобозева И.М. Лингвистическая семантика. – М.: Эдиториал УРСС, 2000. – 352 с.


5. Лихачев Д. С. Внутренний мир художественного произведения / Д. С. Лихачев // Вопр. лит. — 1968. — № 8. — С. 45.

6. Лотман Ю. М. Структура художественного текста / Ю.М. Лотман. — М. : Радуга, 1970. — 271 с.]


7. Серебренников Б.А. Языковая номинация. (виды наименований)/Серебренников Б.А. М.: Наука, 1977.- 360c.

8. Шмид В. Нарратология / Шмид В. – М. : Яз. слав. культуры, 2003. – 312 с.

9. Callev H. The Stream of Consciousness in the Films of Alain Resnais. // http://research. haifa.ac.il/~ haimc/ с. 20

10. Gironella José M. Los cipreses creen en dios/ José M. Gironella. – Barcelona: Editorial planneta, 1964.


11. Lapesa R. Historia de la lengua española / R. Lapesa. – Madrid: Editorial Gredos, 1981. – 649 р.

12. Llorente, Juan Antonio - Historia crítica de la Inquisición en España, tomo IV, Madrid, Hiperión, 1980, P. 183


13. Matute, A. M. Pecado de omisión. En: Algunos muchachos y otros cuentos./ A.M. Matute. Salvat Editores, S. A., Estella, 1972.

14. Ruiz Gurillo L. Hechos pragmáticos del español/ L. Ruiz Gurillo. – Alicante: Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2000

15. Vallejo-Nágera M. Cielo e infierno: verdades de Dios/ M. Vallejo-Nágera. – Madrid: Libros Libres, 2012. – 338p.

16. Vallejo-Nágera M. De María a María/ M. Vallejo-Nágera. – Madrid: Libros Libres, 2014. – 319p.

17. Ussía A. Lo que Dios ha unido que no lo separe mamá/ A. Ussía. – Barcelona: Ediciones B, 2000.

REFERENCES

Bakhtin, M.M. (1996) Problema tekstu u linhvistytsi, filolohiyi ta inshykh humanitarnykh naukakh [The problem of text in linguistics, philology and other humanities] Antolohiya svitovoyi literaturno-krytychnoyi dumky KhKh st. – L. : Litopys, Publ.

Zahnitko, A.P. (2006). Suchasni linhvistychni teoriyi [Modern linguistic theory] – Donets'k:DonNU, Publ.

Karasik, V. I. (1999) Religioznyj diskurs [Regional discourse] Jazykovaja lichnost': problemy lingvokul'turologii i funkcional'noj semantiki. — Volgograd, Publ.

Kobozeva, I.M. (2000) [linguistic semantics] Lingvisticheskaja semantika. – M.: Jeditorial, Publ.

Lihachev, D. S. (1968) Vnutrennij mir hudozhestvennogo proizvedenija [The inner world of art]. – Vopr. lit., №, 45. (in Russian)

Lotman, Ju.M. (1970) Struktura hudozhestvennogo teksta [The structure of the art text]. — M.: Raduga, Publ.

Serebrennikov, B.A. (1977) Jazykovaja nominacija. (vidy naimenovanij) [Language nomination. (species names)]. – M.: Nauka, Publ.

Shmid, V. (2003). Narratologija [Naratologiya]. – M. : Jaz. slav. kul'tury, Publ.

Callev, H. The Stream of Consciousness in the Films of Alain Resnais. [Economic optimization]. http://research. haifa.ac.il/~ haimc/ с. 20

Gironella José, M. (1964.) Los cipreses creen en dios/ José M. Gironella. – Barcelona: Editorial planneta, Publ.

Lapesa, R. (1981). Historia de la lengua española / R. Lapesa. – Madrid: Editorial Gredos, Publ.

Llorente, Juan Antonio (1980). Historia crítica de la Inquisición en España, tomo IV, Madrid, Hiperión, Publ.

Matute, A.M. (1972). Pecado de omisión. En: Algunos muchachos y otros cuentos./ A.M. Matute. Salvat Editores, S. A., Estella, Publ.

Ruiz Gurillo, L. (2000) Hechos pragmáticos del español/ L. Ruiz Gurillo. – Alicante: Publicaciones de la Universidad de Alicante, Publ.

Vallejo-Nágera, M. (2012). Cielo e infierno: verdades de Dios/ M. Vallejo-Nágera. – Madrid: Libros Libres, Publ.

Vallejo-Nágera, M. (2014). De María a María/ M. Vallejo-Nágera. – Madrid: Libros Libres, Publ.

Ussía, A. (2000). Lo que Dios ha unido que no lo separe mamá/ A. Ussía. – Barcelona: Ediciones B, Publ.
Опубліковано
2016-03-07
Як цитувати
Сидоренко, І. (2016). Засоби репрезентації фрагментів релігійних знань в іспаномовному художньому дискурсі. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (81), 139-144. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/5352