Роль невербальних засобів комунікації у втіленні стратегії незгоди

  • Олена Володимирівна Рибакова Харківський національний універстет імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: засоби невербальної комунікації, конфліктний комунікативний акт, комунікативна стратегія незгоди

Анотація

У статті представлені результати аналізу впливу невербальних засобів комунікації на вираження стратегії незгоди. У конфліктних комунікативних актах незгоди використовуються кінесичні, просодичні та проксемічні засоби невербальної комунікації. Ці невербальні комунікативні засоби підсилюють негативність емоцій у комунікативних актах незгоди та передають змістові характеристики комунікативних ходів комунікантів. Невербальні засоби комунікації можуть вживатись комунікантом як окремо від вербального вираження незгоди, так і супроводжувати його.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Мартинюк А.П. Словник основних термінів когнітивно-дискурсивної лінгвістики / А.П. Мартинюк. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – 196 с.

2. Мартынюк А.П. Стратегия как базовый инструмент когнитивного анализа коммуникации / А.П. Мартынюк // Записки з романо-германської філології. – 2015. – Вип. 1(34). – С. 80–90.

3. Солощук Л.В. Взаємодія вербальних і невербальних компонентів комунікації у сучасному англомовному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / Солощук Л.В. – Х., 2009. – 42 с.

4. Фролова І. Є. Стратегія конфронтації в англомовному дискурсі : [монографія] / І..Є. Фролов. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – 344 с.

5. Bones, season 1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bonestv.pbworks.com/w/page/10717822/ Episode%20Transcripts

6. Change-Uр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.imsdb.com/scripts/Change-Up, The.html

7. Friends, season 8. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.livesinabox.com/friends/ scripts.shtml

8. House M.D., season 1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://clinic-duty.livejournal.com/ 12225.html 9. This is 40. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.imsdb.com/scripts/This-is-40.html

REFERENCES

Bones, season 1. [Scripts]. Available at: http://bonestv.pbworks.com/w/page/10717822/Episode% 20Transcripts.

Change-Up. [Scripts]. Available at: http://www.imsdb.com/scripts/Change-Up,-The.html.

Friends, season 8. [Scripts]. Available at: http://www.livesinabox.com/friends/ scripts.shtml.

Frolova, І.Y. (2009). Strategіja konfrontacії v anglomovnomu diskursі. Monografіja. [Confrontation strategy in English discourse. Monograph]. Kharkiv. 344 p. (in Ukrainian)

House M.D., season 1. [Scripts]. Available at: http://clinicduty.livejournal.com/12225.html.

Martynyuk, A.P. (2011). Slovnik osnovnih termіnіv kognіtivno-diskursivnoji lіngvіstiki [A dictionary of the main terms of the cognitive and discursive linguistics]. Kharkiv: HNU іmenі V.N. Karazіna Publ. (in Ukrainian)

Martynyuk, A.P. (2015). Strategija kak basovij instrument kognitivnogo analiza komunikaciji [Strategy as a basic instrument of cognitive analysis of communication]. Zapisky z romano-germanskoii philologii – The notes of the romance and germanic philology, 1(34), 80-90. (in Russian)

Soloshhuk, L.V. (2009). Vzaєmodіja verbal'nih і neverbal'nih komponentіv komunіkacіji u suchasnomu anglomovnomu diskursі. Avtoref. dis. dokt. fіlol. nauk [The interaction of verbal and non-verbal communication components in modern English discourse. Dr. philol. sci. diss]. Kharkiv. 42 p. (in Ukrainian)

This is 40. [Scripts]. Available at: http://www.imsdb.com/scripts/This-is-40.html.
Опубліковано
2016-03-07
Як цитувати
Рибакова, О. (2016). Роль невербальних засобів комунікації у втіленні стратегії незгоди. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (81), 134-138. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/5351