Стратегія маніпулювання у комунікативній поведінці антигероя в американському кінодискурсі

  • Ірина Анверівна Котова Харківський національний універстет імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: антигерой, дискурсивна стратегія, кінодискурс, маніпулювання, тактика

Анотація

У статті розглядаються засоби реалізації дискурсивної стратегії маніпулювання у комунікативній поведінці антигероя в американському кінодискурсі. Установлено, що досліджувана стратегія реалізується за допомогою тактик провокування на бажану реакцію, дозування інформації, ухиляння від прямої відповіді, зазначення схожості або спорідненості та дистанціювання від інших, подання своєї думки як істини, пропонування вигоди, покладання відповідальності на іншого, погрози, удавання симпатії або позитивної оцінки. Визначено вербальні засоби актуалізації означених тактик. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Безугла Л.Р. Лінгвопрагматика дискримінації у публіцистичному дискурсі : [монографія] / Л.Р. Безугла, І.О. Романченко. – Харків : ФОП Лисенко І.Б., 2013. – 182 с.

2. Большой психологический словарь / [под. ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко]. – С.-Пб. : Прайм-Еврознак ; М. : Олма-Пресс, 2003. – 673 с. – (Проект «Психологическая энциклопедия»).

3. Борисова И.Н. Русский разговорный диалог: Структура и динамика / И.Н. Борисова. – [Изд. 3-е.] – М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 320 с.

4. Гуляйкина С.О. Социо- и психолингвистические аспекты изучения манипуляций / С.О. Гуляйкина // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2008 . – №1 . – С. 100–106.

5. Демьянков В.З. Конвенции, правила и стратегии общения: (Интерпретирующий подход к аргументации) [Електронний ресурс] / В.З. Демьянков // Изв. АН СССР. Сер. литературы и языка. – 1982. – Т. 41, № 4. – С. 327–337. – Режим доступу: http://www.infolex.ru/IZV4_82.html

6. Денисюк Е.В. Манипулятивное речевое воздействие: коммуникативно-прагматический аспект : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.01 «Русский язык» / Е.В. Денисюк. – Екатеринбург, 2004. – 22 с.

7. Дмитрук О.В. Маніпулятивні стратегії у сучасній англомовній комунікації (на матеріалі текстів друкованих та Інтернет-видань 2000-2005 років) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / О.В. Дмитрук. – Київ, 2006. – 19 с.

8. Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита / Е.Л. Доценко. – М. : ЧеРо, Издательство МГУ, 1997. – 344 с.

9. Звєрєва О.Г. Комунікативні стратегії сіблінгів в англомовному сімейному дискурсі: дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Звєрєва Ольга Геннадіївна. – Харків, 2014. – 287 с.

10. Зимич Е.В. Структурно-семантические и прагматические особенности маритального диалогического дискурса: дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Зимич Евгения Владимировна. – Харьков, 2011. – 223 с.

11. Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи / О.С. Иссерс. – [Изд. 5-е.] – М. : Изд-во ЛКИ, 2008. – 288 с.

12. Ковальова Т.П. Комунікативні стратегії і тактики впливу в німецькому політичному дискурсі (на матеріалі слоганів політичної реклами) [Електронний ресурс] / Т.П. Ковальова // Мовні і концептуальні картини світу. – 2013. – Вип. 43, Ч. 2. – С. 197–204. – Режим доступу: http://www.philology.kiev.ua/library/zagal/Movni_i_konceptualni_2013_43_2/197_204.pdf

13. Котов М.В. Адаптивні стратегії полікультурної дискурсивної особистості в англомовному комунікативному просторі: дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Котов Михайло Володимирович. – Харків, 2014. – 263 с.

14. Леонтьев А.А. Психология общения / А.А. Леонтьев. – [2-е изд., испр. и доп.] – М. : Смысл, 1997. – 365 с. – (Сер. «Психология для студента», вып. 4).

15. Макаров М.Л. Основы теории дискурса / М.Л. Макаров. – М. : ИТДГК «Гнозис», 2003. – 280 с.

16. Пікалова А.О. Тактики маніпулятивної стратегії в англомовному казковому дискурсі / А.О. Пікалова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2012. – Вип. 64. – С. 185–189.

17. Почепцов Г. Мерлін, Супермен і Гаррі Поттер: конструювання нематеріального в масовій культурі / Г. Почепцов. – К. : Спадщина, 2013. – 288 с.

18. Почепцов Г.Г. Информационные войны / Г.Г. Почепцов. – М. : Рефл-бук, 2001. – 576 с. – (Серия: Образовательная библиотека).

19. Сухих С.А. Речевые интеракции и стратегии / С.А. Сухих // Языковое общение и его единицы : сб. ст. – Калинин : Изд-во Калин. гос ун-та, 1986. – С. 71–77.

20. Формановская Н.И. Речевое общение: коммуникативно-прагматический подход / Н.И. Формановская. – М. : Русский язык, 2002. – 216 с.

21. Фролова І.Є. Стратегія конфронтації в англомовному дискурсі : [монографія] / І.Є. Фролова. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. – 344 с.

22. Чалдини Р. Психология влияния / Р. Чалдини. – СПб. : Питер, 2001. – 288 с. – (Серия «Мастера психологии»).

23. Шевченко І.С. Дискурс як мисленнєво-комунікативна діяльність / І.С. Шевченко, О.І. Морозова // Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен : кол. монографія [під заг. ред. І.С. Шевченко]. – Харків : Константа, 2005. – С. 21–28.

24. Шевченко И.С. Исторический вектор когнитивной прагмалингвистики / И. С. Шевченко // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : Тези доповідей XII наукової конференції з міжнародною участю. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – С. 331–333.

25. Энкельманн Н.Б. Харизма: Личностные качества как средство достижения успеха в профессиональной и личной жизни / Н.Б. Энкельманн; [пер. Н. А. Врублевская ; предисл. Б. Трейси]. – М. : Интерэксперт, 2005. – 288 с. – (Бестселлер).

26. Янко Т.Е. Коммуникативные стратегии русской речи / Т.Е. Янко. – М. : Языки славянской культуры, 2001. – 384 с. – (Studia philologica).

27. Fingeroth D. Superman on the Couch: What Superheroes Really Tell Us about Ourselves and Our Society / D. Fingeroth. – New York ; London : Continuum, 2004. – 192 p.

28. Marino K.R. “Someone, Anyone”: Contemporary Theatre’s Empathetic Villain : a thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts / K. R. Marino. – Ann Arbor, MI, 2008. – 134 p.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Spider-Man (script) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pages.drexel.edu/~ina22/splaylib/Screenplay-Spider-Man.htm

2. Superman: the Movie (script) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://scifiscripts.com/scripts/superman_I_shoot.txt

3. Superman II (script) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://scifiscripts.com/scripts/superman_II_shoot.txt.

4. The Dark Knight (script) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pages.drexel.edu/~ina22/splaylib/Screenplay-Dark_Knight.HTM

5. Thor (script) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.imsdb.com/scripts/Thor.html

REFERENCES

Bezuhla, L.R, and Romanchenko, I.O. (2013). Linhvoprahmatyka dyskryminatsiyi u publitsystychnomu dyskursi [Linguopragmatics of discrimination in the publicistic discourse]. Kharkiv: FOP Lysenko I.B. Publ.

Borisova, I.N. (2009). Russkij razgovornyj dialog: Struktura i dinamika [The Russian spoken dialogue: structure and dynamics] (3rd ed.). Moscow: Knizhnyj dom LIBROKOM Publ.

Chaldini, R. (2001). Psihologija vlijanija [Influence: the psychology of persuasion]. Saint Petersburg: Piter Publ.

Dem'jankov, V.Z. (1982). Konvencii, pravila i strategii obshhenija: (Interpretirujushhij podhod k argumentacii) [Communication conventions, rules, and strategies: (The interpretive approach to argumentation]. Izv. AN SSSR. Ser. literatury i jazyka – News of the USSR Academy of Sciences. Literature and Language Series, 41(4), 327-337. Available at: http://www.infolex.ru/IZV4_82.html (Accessed 28 October 2015) (in Russian).

Denisjuk, E.V. (2004). Manipuljativnoe rechevoe vozdejstvie: kommunikativno-pragmaticheskij aspekt. Avtoref. diss. kand. filol. nauk [Linguistic manipulation: the communicative-pragmatic aspect. Cand. philol. sci. diss. abstract]. Yekaterinburg. 22 p. (in Russian).

Dmytruk, O.V. (2006). Manipulyatyvni stratehiyi u suchasniy anhlomovniy komunikatsiyi (na materiali tekstiv drukovanykh ta Internet-vydan' 2000-2005 rokiv). Avtoref. dyss. kand. filol. nauk [Manipulative strategies in the modern English communication (a case study of the texts of print and online periodicals in 2000-2005). Cand. philol. sci. diss. abstract]. Kyiv. 19 p. (in Ukrainian).

Docenko, E.L. (1997). Psihologija manipuljacii: fenomeny, mehanizmy i zashhita [Manipulation psychology: phenomena, mechanisms, and protection]. Moscow: CheRo, Izdatel'stvo MGU Publ.

Fingeroth, D. (2004). Superman on the Couch: What Superheroes Really Tell Us about Ourselves and Our Society. New York, London: Continuum.

Formanovskaja, N.I. (2002). Rechevoe obshhenie: kommunikativno-pragmaticheskij podhod [Conversation: a communicative-pragmatic approach]. Moscow: Russkij jazyk Publ.

Frolova, I.Ye. (2009). Stratehiya konfrontatsiyi v anhlomovnomu dyskursi [The confrontation strategy in the English discourse]. Kharkiv: KhNU im. V. N. Karazina Publ.

Guljajkina, S.O. (2008). Socio- i psiholingvisticheskie aspekty izuchenija manipuljacij [Socio- and psycholinguistic aspects of studying manipulation]. Izvestija vysshih uchebnyh zavedenij. Povolzhskij region. Gumanitarnye nauki – News of Higher Educational Institutions. Volga Region. Humanitarian Sciences, 1, 100-106 (in Russian).

Issers, O.S. (2008). Kommunikativnye strategii i taktiki russkoj rechi [Communicative strategies and tactics of the Russian speech]. (5th ed.). Moscow: Izd-vo LKI Publ.

Janko, T.E. (2001). Kommunikativnye strategii russkoj rechi [Communicative strategies of the Russian speech]. Moscow: Jazyki slavjanskoj kul'tury Publ.

Jenkel'mann, N.B. (2005). Harizma: Lichnostnye kachestva kak sredstvo dostizhenija uspeha v professional'noj i lichnoj zhizni [Charisma: Personal qualities as a means of achieving success in the professional and private lives]. Moscow: Interjekspert Publ.

Kotov, M.V. (2014). Adaptyvni stratehiyi polikul'turnoyi dyskursyvnoyi osobystosti v anhlomovnomu komunikatyvnomu prostori. Dyss. kand. filol. nauk [Adaptation strategies of a polycultural discursive personality in the English communicative space. Cand. philol. sci. diss.]. Kharkiv. 263 p. (in Ukrainian).

Koval'ova, T.P. (2013). Komunikatyvni stratehiyi i taktyky vplyvu v nimets'komu politychnomu dyskursi (na materiali slohaniv politychnoyi reklamy) [Communicative strategies and tactics of exerting influence in the German political discourse (a case study of political advertising slogans)]. Movni i kontseptual'ni kartyny svitu – Linguistic and Conceptual World Images, 43(2), 197-204. Available at: http://www.philology.kiev.ua/library/zagal/Movni_i_konceptualni_2013_43_2/
197_204.pdf (Accessed 25 October 2015). (In Ukrainian).

Leont'ev, A.A. (1997). Psihologija obshhenija [Communication Psychology]. (2nd ed.). Moscow: Smysl Publ.

Makarov, M.L. (2003). Osnovy teorii diskursa [Discourse theory basics]. Moscow: ITDGK Gnozis Publ.

Marino, K.R. (2008). “Someone, Anyone”: Contemporary Theatre’s Empathetic Villain (Master of Arts thesis, University of Arizona). Ann Arbor, MI: ProQuest LLC.

Meshherjakov, B.G., and Zinchenko, V.P. (eds.) (2003). Bol'shoj psihologicheskij slovar' [An unabridged dictionary of psychology terms]. Saint Petersburg: Prajm-Evroznak Publ., Moscow: Olma-Press Publ.

Pikalova, A.O. (2012). Taktyky manipulyatyvnoyi stratehiyi v anhlomovnomu kazkovomu dyskursi [Manipulation strategy tactics in the English fairytale discourse]. Visnyk Zhytomyrs'koho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka – Herald of Ivan Franko Zhytomyr State University, 64, 185-189. (in Ukrainian).

Pochepcov, G.G. (2001). Informacionnye vojny [Information warfare]. Moscow: Refl-buk Publ.

Pocheptsov, H. (2013). Merlin, Supermen i Harri Potter: konstruyuvannya nematerial'noho v masoviy kul'turi [Merlin, Superman, and Harry Potter: construing the non-material in the mass culture]. Kyiv: Spadshchyna Publ.

Shevchenko I.S. (2013). Istoricheskij vektor kognitivnoj pragmalingvistiki [The historical vector of the cognitive pragmalinguistics]. Karazins'ki chytannya: Lyudyna. Mova. Komunikatsiya : Tezy dopovidey XII naukovoyi konferentsiyi z mizhnarodnoyu uchastyu. [Proc. 12th International Scientific Conference “Karazin Readings: Person. Language. Communication”]. Kharkiv, 331-333.

Shevchenko, І.S., and Morozova, O.І. (2005). Dyskurs yak myslennyevo-komunikatyvna diyal'nist' [Discourse as a mental and communicative activity]. In: I.S. Shevchenko (ed.). Dyskurs yak kohnityvno-komunikatyvnyy fenomen [Discourse as a cognitive and communicative phenomenon]. Kharkiv: Konstanta Publ., pp.21-28.

Suhih, S.A. (1986). Rechevye interakcii i strategii [Speech interactions and strategies]. In: Jazykovoe obshhenie i ego edinicy [Linguistic communication and its units]. Kaninin: Izd-vo Kalin. gos un-ta Publ., pp. 71-77.

Zimich, E.V. (2011). Strukturno-semanticheskie i pragmaticheskie osobennosti marital'nogo dialogicheskogo diskursa. Dyss. kand. filol. nauk [Structural, semantic, and pragmatic properties of the marital dialogic discourse. Cand. philol. sci. diss.]. Kharkov. 223 p. (in Russian).

Zvyeryeva, O.H. (2014). Komunikatyvni stratehiyi siblinhiv v anhlomovnomu simeynomu dyskursi. Dyss. kand. filol. nauk [Siblings’ communicative strategies in the English family discourse. Cand. philol. sci. diss.]. Kharkiv. 287 p. (in Ukrainian).

SOURCES OF ILLUSTRATIVE MATERIAL

Spider-Man (script). Available at: http://www.pages.drexel.edu/~ina22/splaylib/Screenplay-Spider-Man.htm

Superman: the Movie (script). Available at: http://scifiscripts.com/scripts/superman_I_shoot.txt

Superman II (script). Available at: http://scifiscripts.com/scripts/superman_II_shoot.txt.

The Dark Knight (script). Available at: http://www.pages.drexel.edu/
~ina22/splaylib/Screenplay-Dark_Knight.HTM

Thor (script). Available at: http://www.imsdb.com/scripts/Thor.html
Опубліковано
2016-03-07
Як цитувати
Котова, І. (2016). Стратегія маніпулювання у комунікативній поведінці антигероя в американському кінодискурсі. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (81), 106-113. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/5347