Самопредставлення як метамовленнєвий різновид стратегії самопрезентації в англомовному дискурсі

  • Магда Хуссейнівна Кабірі Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: автономні / гібридні самопрезентеми, експліцитні / імпліцитні самопрезентеми, інституційний / неінституційний англомовний дискурс, метамовленнєва стратегія, мовне оформлення, позамовленнєві чинники, самопредставлення, самопрезентема

Анотація

Статтю присвячено аналізу самопрезентем-самопредставлень, які реалізують метамовленнєву стратегію самопрезентації в англомовному діалогічному дискурсі. Визначено функцію цих самопрезентем; установлено їхнє місце в системі одиниць – фатичних метакомунікативів; систематизовано типи цих самопрезентем на основі пропозиційних схем, що лежать у їх підґрунті. Досліджено спосіб мовленнєвого подання автономних та гібридних самопрезентем – експліцитний / імпліцитний, проаналізовано специфіку їх мовного оформлення у взаємозв’язку з їх варіюванням під впливом позамовленнєвих чинників. Виявлено також кількісні показники уживання самопрезентем-самопредставлень різних типів в інституційному та неінституційному
англомовному дискурсі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Алексеенко Л.П. Речевые средства в завершающей фазе английского языка: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.04 «Германские языки» / Л. П. Алексеенко. – К., 1990. – 14 с.

2. Богатирьова Є.В. Прагмастилістичні характеристики англомовних передвиборчих політичних дебатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / Є.В. Богатирьова. – Запоріжжя, 2014. – 20 с.

3. Грайс Г.П. Логика и речевое общение / Г.П. Грайс // Новое в зарубежной лингвистике. – М. : Прогресс, 1985. – Вып. XVI. – С. 217–237.

4. Гришаева Л.И. Концептуальные основы анализа межличностного взаимодействия носителей разных культур / Л.И. Гришаева, Л.В. Цурикова // Вестник Воронежского государственного университета. Сер. : Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2013. – № 1. – С. 14–21.

5. Дементьев В.В. Теория речевых жанров / В.В. Дементьев. – М. : Знак, 2010. – 600 с.

6. Дубровченко Е.М. Специфика метакоммуникации как особого типа общения / Е.М. Дубровченко // Lingua mobilis. – 2011. – № 2(28). – С. 79–82.

7. Жаботинская С. А. Имя как текст [Электронный ресурс] / С. А. Жаботинская // Когниция. Комуникация. Дискурс: междунар. электронный сб. науч. ст. – 2013. – №6. – С. 47–76. – Режим доступа : https://sites.google.com/site/ cognitiondiscourse/.

8. Кабірі М. Х. Загальна характеристика та типологія самопрезентем / М. Х. Кабірі // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2013. – № 1051. – С. 123–127.

9. Кабірі М.Х. Типологія самопрезентем в англомовному діалогічному дискурсі / М.Х. Кабірі // Сучасна англістика: до 85-річчя кафедри англійської філології: Шостий міжнар. науковий форум, 23 вересня 2015 р. : тези доп. – Х. : ХНУ, 2015. – C. 35–37.

10. Киселева Л.А. Вопросы теории речевого воздействия / Л. А. Киселева. – Л. : ЛГУ, 1978. – 160 с.

11. Макаров М.Л. Основы теории дискурса / М.Л. Макаров. – М. : ИТДГК «Гнозис», 2003. – 280 с.

12. Матюхіна Ю.В. Розвиток системи фатичної метакомунікації в англійському дискурсі XVI–XX ст.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / Ю.В. Матюхіна. – Харків, 2004. – 20 с.

13. Олянич А.В. Презентационная теория дискурса / А.В. Олянич. – Волгоград : Перемена-Политехник, 2004. – 600 с.

14. Остапенко Д.И. К трактовке понятия «метакоммуникация» / Д.И. Остапенко // Вестник Воронежского государственного университета. Сер. : Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2013. – № 1. – С. 32–35.

15. Почепцов Г.Г. Фатическая метакоммуникация / Г.Г. Почепцов // Семантика и прагматика синтаксических единств. – Калинин : Изд-во Калинин. ун-та, 1981. – С. 52–59.

16. Ущина В.А. Соціолінгвістична категорія домінантності та її реалізація в англомовному політичному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / В.А. Ущина. – К., 2003. – 20 с.

17. Формановская Н.И. Речевое общение: коммуникативно-прагматический подход / Н.И. Формановская. – М. : Русский язык, 2002. – 216 c.

18. Черниш О.А. Конвергентна та дивергентна стратегії самопрезентації комунікативної поведінки мовної особистості редактора популярних жіночих журналів / О.А. Черниш // Вісник Житомирського державного університету імені І. Франка. – Вип. № 2 (80).– 2015. – С. 285–289.

19. Чхетиани Т. Д. Лингвистические аспекты фатической метакоммуникации: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.04 «Германские языки» / Т.Д. Чхетиани. – К., 1987. – 24 с.

20. Шевченко И.С. Соотношение информативной и фатической функций как проблема эколингвистики [Электронный ресурс] / И. С. Шевченко // Когниция, Коммуникация, Дискурс : междунар. электр. сб. науч. ст. – 2015. – № 10. – С. 114–132. – Режим доступа: https://sites.google.com/site/ cognitiondiscourse/.

21. Якобсон Р.О. Лингвистика и поэтика / Р.О. Якобсон // Структурализм: “за” и “против”. – М. : Прогресс, 1975. – С. 193–230.

22. Malinowski B. Phatic communion / B. Malinowski // Communication in face-to-face interaction / B. Malinowski. – Harmondsworth. – 1972. – P. 146–152.

23. Zhabotynska S. Scientific discourse: “Cultural scripts” for representing the author / S. Zhabotynska // Abstract of the 7th International Pragmatics Conference, 9-14 July 2000, Budapest. – Budapest : IprA, 2000. – P. 195–196.

REFERENCES

Alekseenko, L.P. (1990) Rechevye sredstva v zavershajushhej faze anglijskogo jazyka. Avtoref. dis. kand. filol. nauk [Speech means in English language closing-ups. Cand. philol. sci. abstract]. Kyiv. 14 p. (in Russian)

Bohatyr'ova, Ye.V. (2014) Prahmastylistychni kharakterystyky anhlomovnykh peredvyborchykh politychnykh debativ. Avtoref. dys. kand. filol. nauk [Pragmastilistic characteristics of pre-election political debates in English. Cand philol. sci. abstract]. Zaporizhzhya. 20 p. (in Ukrainian).

Chernysh, O.A. (2015) Konverhentna ta dyverhentna stratehiyi samoprezentatsiyi komunikatyvnoyi povedinky movnoyi osobystosti redaktora populyarnykh zhinochykh zhurnaliv [Strategies of Self-Presentation in communicative behavior of the language personality of popular women magazines editors]. Visnyk Zhytomyrs'koho derzhavnoho universytetu imeni I. Franka – Herald of Ivan Franko Zhytomir State University, 2 (80). 285–289. (in Russian)

Chhetiani, T.D. (1987). Lingvisticheskie aspekty faticheskoj metakommunikacii. Avtoref. dis. kand. filol. nauk [Linguistic Aspects of Phatic Metacommunication. Cand. philol. sci. abstract]. Kyiv. – 24 p.
Dement'ev, V. V. (2010). Teorija rechevyh zhanrov [The Theory of Speech Genre]. M.: Znak Publ. (in Russian)

Dubrovchenko, E.M. (2011) Specifika metakommunikacii kak osobogo tipa obshhenija [The peculiarities of metacommunication of specific communication type]. Lingua mobilis, 2(28), 79–82. (in Russian)

Formanovskaja, N.I. (2002) Rechevoe obshhenie: kommunikativno-pragmaticheskij podhod [Verbal Communication: communicative-pragmaticapproach]. Moscow: Russkij jazyk Publ.

Grajs, G.P. (1985). Logika i rechevoe obshhenie [Logic and Conversation]. Novoe v zarubezhnoj lingvistike – New in Foreign Linguistics, XVI, 217–237. (in Russian)

Grishaeva, L.I., Curikova, L.V. (2013). Konceptual'nye osnovy analiza mezhlichnostnogo vzaimodejstvija nositelej raznyh kul'tur [Conceptual basis of dalysing interpersonal communications of representatives of different cultures]. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. – Herald of Voronezh State University, 1, 14–21. (in Russian)

Jakobson, R.O. (1975) Lingvistika i pojetika [Linguistics and Poetics]. Strukturalizm: “za” i “protiv” – Structuralims: “for” and “against”. 193–230. (in Russian)

Kabiri, M.Kh. (2013) Zahal'na kharakterystyka ta typolohiya samoprezentem [General characteristic feates and types of self-presentemes]. Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho universytetu imeni V. N. Karazina – Herald of Vasyl Karazin Kharkiv National University, 1051, 123–127.

Kabiri, M.Kh. (2015). Typolohiya samoprezentem v anhlomovnomu dialohichnomu dyskursi [Types of Self-presentemes n English-language Dialogical Discourse]. Suchasna anhlistyka: do 85-richchya kafedry anhliys'koyi filolohiyi: Shostyy mizh nar. naukovyy forum, 23 veresnya 2015 r. [Modern Enslish Studies]. Kharkiv, 35–37.

Kiseleva, L.A. (1978). Voprosy teorii rechevogo vozdejstvija [The Problems of Speech Influence Theory]. L. : LGU Publ. (in Russian)

Makarov, M.L. (2003). Osnovy teorii diskursa [Foundations of Discourse Theory]. Moscow: ITDGK «Gnozis» Publ. (in Russian)

Malinowski, B. (1972). Phatic communion. Communication in face-to-face interaction, 146–152.

Matyukhina, Yu.V. (2004) Rozvytok systemy fatychnoyi metakomunikatsiyi v anhliys'komu dyskursi XVI–XX st. Avtoref. dys. kand. filol. nauk [The Development of the system of phatic metacommunication in the English Discourse of XVI-XX cent.. Cand. philol. sci. abstract]. Kharkiv. 20 p. (in Ukrainian)

Oljanich, A.V. (2004) Prezentacionnaja teorija diskursa [Discourse Presentation Theory]. Volgograd: Peremena-Politehnik Publ. (in Russian).

Ostapenko, D.I. (2013) K traktovke ponjatija «metakommunikacija» [Defining the notion of “metacommunication”]. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta – Herald of Voronezh State University, 1, 32-35. (in Russian)

Pochepcov, G.G. (1981) Faticheskaja metakommunikacija [Phatic Metacommunication]. Semantika i pragmatika sintaksicheskih edinstv – Semantics and Pragmatics of Syntactical Units, 52-59.

Shevchenko, I.S. (2015) Sootnoshenie informativnoj i faticheskoj funkcij kak problema jekolingvistiki [The correlation of the informational and phatic functions a problem of ecolinguistics]. Kognicija. Komunikacija. Diskurs – Cognition. Communication. Discourse, 10, 114–132. Available at: https://sites.google.com/site/cognitiondiscourse/. (in Russian)

Ushchyna, V.A. (2003) Sotsiolinhvistychna katehoriya dominantnosti ta yiyi realizatsiya v anhlomovnomu politychnomu dyskursi. Avtoref. dys. kand. filol. nauk [The sociolinguistic category of dominance and its realization in English-language political Discourse. Cand. philol. sci. abstract]. Kyiv. 20 p.

Zhabotinskaja S.A. Imja kak tekst [Name as Text]. Kognicija. Komunikacija. Diskurs – Cognition. Communication. Discourse, 6, 47–76. Available at: https://sites.google.com/site/cognitiondiscourse/. (in Russian)

Zhabotynska, S. (2000). Scientific discourse: “Cultural scripts” for representing the author [Abstract of the 7th International Pragmatics Conference, 9-14 July 2000, Budapest]. Budapest: IprA Publ., 195–196.
Опубліковано
2016-03-07
Як цитувати
Кабірі, М. (2016). Самопредставлення як метамовленнєвий різновид стратегії самопрезентації в англомовному дискурсі. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (81), 93-99. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/5345