Особливості вияву семантики емотивів у німецькому прозовому мовленні (на матеріалі роману Рейнгарда Їргля «Die Stille»)

  • Наталя Василівна Романова Херсонський державний університет
Ключові слова: емотив, емоційне, емоція, семантика, контекст, емоційна / емотивна ситуація

Анотація

У статті розглянуто семантику емотивів у мові сучасної німецької прози, виявлено їхнє смислове наповнення на тлі емоційних, емотивних і комбінованих ситуацій, простежено динаміку семантичного розвитку феномену, запропоновано класифікацію емотивів як механізмів емоційної поведінки. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Арнольд А.И. Стилистика современного английского языка: (учебник для вузов) / А.И. Арнольд. — М. : Просвещение, 1990. — 300 с.

2. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт / НД. Арутюнова - М. Наука, 1988. - 341 с.

3. Бабаева РИ. Междометия в обиxодном дискурсе (на материале немецкого языка) / Р.И. Бабаева // Вестник Иванов. гос. ун-та. Серия «Гуманитарные науки. Филология» : [науч. журнал). — Иваново: Изд-во ИГУ. 2008. — Вып. 1. — С. 72—80.

4. Гамзюк М.В. Емотивний компонент значення у процесі створення фразеологічних одиниць: На матеріалі німецької мови : [монографія| / М.В. Гамзюк. — Вид. центр КДЛУ, 2000. — 256 с.

5. Кириленко Т.С. Психологія: емоційна сфера особистості : [навч. посібник] / Т.С. Кириленко. — К. : Либідь, 2007. — 256 с.

6. Крупа М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту / М. Крупа. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2005. — 416 с.

7. Приходько Г.І. Способи вираження оцінки в сучасній англійській мові: [монографія|/Г.І. Приходько. — Запоріжжя : ЗДУ 2001. — 362 с.

8. Приходько А.И. Роль и место эмоций в формировании картинь мира / А. И. Приходько //Нова філологія: [зб. наук. праць]. — Запоріжжя : ЗНУ, 2010. — Вип. 37. — С. 52— 55.

9. Психологічний словник / [уклад. В.І. Войтко]. — К. : ВШ, 1982. — 216 с. 10. Ренц Т.Г. Романтическое общение в коммуникативно-семиотическом аспекте: автореф. дис на соискание учен, степени доктора филол. наук : спец. 10.02.19 «Теория языка» / Т. Г. Ренц - Волгоград, 2011. - 39 с.

11. Риффатер М. Критерии стилистического анализа / М. Риффатер // Новое в зарубежной лингвистике. Лингвостилистика. — М. Прогресс, 1980. — Вып. 1Х. — С. 69—97.

12. Роменець В.А. Історія психології: Стародавній світ. Середні віки. Відродження: [навч. посібник| / В.А. Роменець. — К.: Либідь, 2005. — 916 с.

13. Тараненко О.О. Про демiнутив як вияв національної ментальності (деякі паралелі) / О.О. Тараненко // Проблеми зіставної семантики : [зб. наук. праць]. — К.: Видавничий центр КНЛУ 2009. — Вип. 9. — С. 43— 52.

14. Шаховский В.И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка: (монография) / В.И. Шаховский. — М. : Изд-во ЛКИ, 2008. — 208 с. 15. Jirgl R. Die Stille / Reinhard Jirgl. - München : Deutscher Taschenbuch Verl., 2011. – 544 S.

REFERENCES

Arnold, A. (1990). Stilistika sovremennogo anglijskogo yazyka [Stylistics of modern English Language]. Moscow: Education. (in Russian)

Arutyunova, N. (1988). Tipy yazykovykh znachenij: Otsenka. Sobytie. Fakt [Types of tongue meanings: Appraisal. Event. Fact]. Moscow: Science. (in Russian)

Babaeva, R. (2008). Mezhdometiya v obikhodnom diskurse (na materiale nemetskogoyazyka) [Interjections in the colloquial discourse (based on the German language)]. Vestnik Ivanovskogo gosudarstvennogo universiteta – Reporter of Ivanovo state University. Seriya «Gumanitarnye nauki. Filologiya» – series «Humanitarian sciences. Philology», 1, 72—80. (in Russian)

Gamzyuk, M. (2000). Emotyvniy component znachennya u protsesi stvorennya frazeologichnykh odynyts: Na materiali nimetskoi movy [A component of emotive by building of the phraseological units: Based on the German languages]. Kyiv: Publishing centre of KNLU. (in Ukrainian)

Kyrylenko, T. (2007). Psykhologiya: emotsiyna sfera osobystosti [Psychology: emotional sphere of person]. Kyiv: Swan. (in Ukrainian)

Krupa, M. (2005). Lingvistychnyj analiz khudozhnego tekstu [Linguistic analyze of the artistic texts]. Ternopil: Textbooks and manuals. (in Ukrainian)

Prykhodko, G. (2001). Sposoby vyrazhennya otsinky v suchasniy angliyskiy movi [Ways of expression of appraisal in the modern English language]. Zaporizhzhya: ZSU. (in Ukrainian)

Prykhodko, A. (2010). Rol i mesto emotsij v formirovanii kartiny mira [Role and position of emotions by form of world-picture]. Nova filologiya – New philology, 37, 52–55. (in Russian)

Voytko, V. (ed.) (1982). Psykhologichny slovnyk /Psychological dictionaty/. Kyiv: Higher school. (in Ukrainian)

Rents, T. (2011). Romanticheskoe obschenie v kommunikativno-semioticheskom aspekte. Avtoref diss. dokt. filol. nauk [Romantic communication in the communicate-semiotic aspect. Dr. philol. sci. diss. ]. Volgograg, 39 p. (in Russian)

Riffater, M. (1980). Kriterii stilisticheskogo analiza [Criterions by stylistically analyze]. Novoe v zarubezhnoj lingvistike – New in foreign linguistics, 9, 69-97. (in Russian)

Romenets, V. (2005). Istoriya psykhologii: Starodavniy svit. Seredni viky. Vidrodzhennya. /History of psychology: The Ancient world. The Middle ages. The Renaissance/. Kyiv: Swan. (in Ukrainian)

Taranenko, O. (2009). Pro deninutyv yak vyyav natsionalnoi mentalnosti (deyaki paraleli) [About diminutive as demonstration of the national mentality (some parallels)]. Problemy zistavnoij semantyky – Problems of contrast semantics, 9, 43–52. (in Ukrainian)

Shakhovskij, V. (2008). Kategorizatsiya emotsij v leksiko-semanticheskoy sisteme vazyka [Categorization of emotions in the lexical-semantics linguistic system]. Moscow: Publishing hause LKI. (in Russian)

Jirgl, R. (2011). Die Stille. München: Deutscher Taschenbuch Verlag.
Опубліковано
2016-03-07
Як цитувати
Романова, Н. (2016). Особливості вияву семантики емотивів у німецькому прозовому мовленні (на матеріалі роману Рейнгарда Їргля «Die Stille»). Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (81), 14-20. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/5334

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)