ОСОБЛИВОСТІ СЛОВОТВІРНОЇ НОМІНАЦІЇ В ТЕРМІНОЛОГІЇ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ Й ВИБОРЧИХ ПРОЦЕДУР АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ

  • Олена Анатоліївна Старченко Донецький національний університет
Ключові слова: лінійні моделі похідних, нелінійні моделі похідних, словотвірна номінація, термін, термінологія

Анотація

Стаття присвячена вивченню особливостей словотвірної номінації в термінології виборчого процесу й виборчих процедур англійської та української мов. У досліджуваній термінології словотвірна номінація пов’язана з утворенням термінологічних одиниць відповідно до лінійних і нелінійних моделей похідних. Перші утворюються внаслідок складання певних словотвірних елементів (префіксальні, суфіксальні та постфіксальні утворення, складені слова, абревіатури та складноскорочені слова), другі є результатом транспонування слів однієї частини мови до іншої.

 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Валгина Н. С. Активнь1е процессь1 в со временном русском язЬІке І Н.С. Валгина. - М.: Логос, 2001. - 304 с.

Даниленко В.П. Русская терминология. Опьп лингвистического описания І В.П. Даниленко. - М. : Наука, 1977. - 246 с.

Журавлева ТА Особенности терминологической номинации І ТА Журавлева. - Донецк: АООТ Торговь1й дом «Донбасс»,1998. - 252 с.

Зацний Ю.А. Розвиток словникового складу англійської мови в 80-90-ті роки ХХ століття : дис .... доктора філол. наук: 10.02.04 І Ю.А. Зацний. - Запоріжжя, 1999. - 403 с.

Кочерган МЛ. Вступ до мовознавства : підручник для студ. філол. спец. вищ. навч. закл. освіти ІМ.П. Кочерган. - К.: Видавничий центр "Академія", 2002. - 3 86 с.

Крючкова ТБ. Особенности формирования и развития общественно-

политической лексики и терминологии І ТБ. Крючкова. - М.: Наука, 1989. - 151 с.

Кубрякова Е. С. Типь1 язь1ковь1х значений : Семантика производного слова І Е С. Кубрякова. - М. : Наука, 1981. - 207 с.

Кубрякова Е.С. Что такое словообразование І Е.С. Кубрякова. - М. : Наука, 1965. - 77 с.

Лингвистический знциклопедический словарь І [под ред. В.Н. Ярцева]. - М. : Советская Знциклопедия, 1990. - 685 с.

Нікуліна І.М. Субконтинуум інформатики й обчислювальної техніки у французькій, українській та російській мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.17 «Порівняльно-історичне і типологічне

мовознавство» І І.М. Нікуліна. - Донецьк, 2004. - 20 с.

Селіванова О.О. Лінгвістична енциклопедія І О.О. Селіванова. - Полтава: Довкілля, 2010. - 844 с.

Шувалова Ю.В. Политическая фразеология в функционально-стилистическом аспекте І Ю.В. Шувалова // Английская фразеология в функциональном аспекте : сб. науч. тр. - Вьш. 336. - М. : АН СССР, 1989. - С. 133-138.

Опубліковано
2015-07-17
Як цитувати
Старченко, О. А. (2015). ОСОБЛИВОСТІ СЛОВОТВІРНОЇ НОМІНАЦІЇ В ТЕРМІНОЛОГІЇ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ Й ВИБОРЧИХ ПРОЦЕДУР АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, 1155(80), 187-193. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/3691