ФОРМАНТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЛАСНЫХ В РЕЧИ ДИКТОРОВ АМЕРИКАНСКИХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

  • Алла Сергіївна Шарандаченко Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Ключові слова: варіативність, дикторське мовлення, модифікація голосних, формантні характеристики

Анотація

 Дослідження присвячене аналізу формантних характеристик голосних в мові дикторів новин і коментаторів американських засобів масовій інформації. У ході аналізу виявилися чинники, що впливають на акустичні (формантні) характеристики досліджуваних голосних. Якісна варіативність голосних фонем має свої межі і саме контекст регулює міру спектральної модифікації голосних в злитному мовленні. Проведене дослідження дає підставу стверджувати, що висока міра варіативності голосних в позиції, що акцентується, є основною особливістю реалізації сегментного рівня дикторського мовлення в американських засобах масової інформації.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Бондарко Л.В. Осциллографический анализ речи І Л.В. Бондарко. - СПб. : СПбУ, 1998. - 270 с.

Добросклонская Т.Г. Теория и методь1 медиалингвистики (на материале английского язь1ка): автореф. дис. на соискание учен. степени доктора филол. наук : спец. 1О.02. 04 «Г ерманские язьши» І Т.Г. Добросклонская. - М. : МГУ, 2000. - 25 с.

Кодзасов С.В. Обшая фонетика/С.В. Кодзасов, О.Ф. Кривнова. - М. : Изд-во Рос. гос. гуманит. ун-та, 2001. - 592 с.

Комиссарова О.И. К вопросу о качественно- количественнь1х модификациях гласнь1х звуков // Функционально-стилистическая дифференциация английского произношения І О.И. Комиссарова. - М. : МГУ, 1998. - С. 131-153.

Кушнерик В.І. Фоносемантизм у германських і слов' янських мовах І В.І. Кушнерик. - Чернівці : Рута, 2004. - 367 с.

Потапова Р.К. К проблеме создания базь~ даннь1х американского варианта английского язь1ка для прикладних задач идентификации говоряшего І Р.К. Потапова, Л.Е. Панасюгина //Сб. трудов Х сессии Рос. акуст. обш. - Т. З. - М. : Рос. акуст. обш., 2001. - С. 99-103.

Углова Н.Г. Специфика мелодики и темпа дикторской речи (зкспериментальнофонетическое исследование на материале информационнь1х программ американского телевидения) : дис .... канд. филол. наук: 10.02.04 І Н.Г. Углова. - М. : МГУ, 2005. - 168 с.

Hartman J. Guide to Pronunciation І J. Hartman // Dictionaгy of American Regional English. - Cambridge : The Belknap Press of Harvard University Press, 2003. - Р. XLI - LXL.

Henton C.G. Acoustic Variability in the Vowels of Female and male Speakers І C.G. Henton // The Journal of the Acoustic Society of America. - 1992. - No 91. - Р. 23-87.

Lindblom B.E.F. Articulatoгy Activity in Vowels І B.E.F. Lindblom // STL-QPSR. - 1994. - № 2. - Stockholm: КТН, 1994. -Р. 22-53.

StuddertKennedy М. Discovering phonetic function І М. Studdert-Kennedy // Journal of Phonetics. - 1993. - № 21. - Р. 147-155.

Опубліковано
2015-07-17
Як цитувати
Шарандаченко, А. С. (2015). ФОРМАНТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЛАСНЫХ В РЕЧИ ДИКТОРОВ АМЕРИКАНСКИХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, 1155(80), 165-170. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/3687