СИМУЛЯТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОЛІТКОРЕКТНИХ ТЕРМІНІВ (на матеріалі німецьких інтернет-видань)

  • Марина Михайлівна Літвінова Харківський національний універстет імені В.Н. Каразіна
  • О.І. Літвінов
Ключові слова: інтернет-видання, політкоректні терміни, симулятивний потенціал, цільова інтерпретанта

Анотація

Стаття присвячена вивченню симулятивного потенціалу політкоректних термінів в текстах німецьких інтернет-видань. Політкоректні терміни як знаки-симулякри, що імітують референтну співвіднесеність з дійсністю, створюють для споживача массмедійного продукту симулятивний простір – квазіреальність, яка конструюється мовними засобами і некритично сприймається реципієнтом. Симулятивний потенціал політкоректних термінів уможливлює їх використання у певному лінгвістичному контексті з метою нав’язування цільової інтерпретанти, яка визначена інтенцією автора. Разом з інтерпретантою активується цілісна система чужих цінностей та орієнтирів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Бодрийяр Ж. Симулякрь1 и симуляция [Текст] [Злектроннь1й ресурс] І Бодрийяр Ж. - Режим доступа : http://lit.lib.ru/k/kachalow_a/simulacres_et_simulation.shtml

Ботороева Ю.С. Лингвосемиотические аспекть1 зволюции звфемизма в контексте времени куль~:урь1 [Текст] : дис .... канд. филол. наук : 10.02.04 І Ботороева Юлия Сергеевна. - Иркутск: Иркут. гос. лингв. ун-т, 2010. - 172 с.

Бьшова О.Н. Язьшовое манипулирование: материаль1 к знциклопедическому словарю «Куль~:ура речи» [Текст] І Быкова О.Н. 11 Теоретические и прикладнь1е аспекты речевого общения : Вестник Российской риторической ассоциации. - 1999. - Вьш. 1 (8). - С. 91-103.

Дьяченко И.А. Симулятивнь1е знаки политической корректности в англо-американском манипуляционном дискурсе [Текст] : автореф. дис. на соискание

учен. степени канд. фил ол. наук: спец. 1О.02. 04 «Германские язь1ки» І Дьяченко И.А. - Иркутск, 2009. - 19 с.

Елисеева ТВ. Симулятивнь1е образь~ массового сознания современного российского общества (социально-философский анализ) [Злектроннь1й ресурс] : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филос. наук: спец. 09.00.11 І Елисеева ТВ. - РАН: Москва - 2010 - Режим доступа: http://www.pandia.ru/967426/

Казакова Е.В. Роль зкспертнь1х сообществ в политической модернизации [Текст] І Казакова Е.В. //Власть. - 2011. - No 3. - С. 11-14.

Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием [Текст] І Кара-Мурза С.Г. - М. : Зксмо, 2007. - 864 с.

Колтунов О.Ю. Політична коректність: концептуальні основи та технологічні прийоми [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 І Колтунов О.Ю. - К., 2005. - 20 с.

Пирс Ч.С. Избраннь1е философские произведения [Текст] І Пирс Ч.С.; [пер. с англ. К. Голубович, К. Чухрукидзе, Т Дмитриева]. - М. : Логос, 2000. - 448 с.

Рождественский Ю.В. Принципь1 современной риторики [Злектроннь1й ресурс] І Рождественский Ю .В. ; под ред. В.И. Аннушкина. - М. : Флинта: Наука, 2003. - Режим доступа: http://evartist.narod.ru/text7129 .htm

Семиотика, лингвистика, позтика. К столетию со дня рождения А.А Реформатского. [Текст]. - М. : Язь1ки славянской куль~:урь1, 2004. - 768 с.

Смирнова У.В. Опьп лингвосемиотического анализа симулякра в контексте времени культуРЬІ (на материале англо-американского массмедийного дискурса) : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 «Германские язьши» І Смирнова У.В. - Иркутск, 2008 - Режим доступа : http://cheloveknauka.com/opytlingvosemioticheskogo-analiza-simulyakra -vkontekstevremeni-kul tury#ixzz2y JN8 v D Cd

Чинарова Е.С. Тактика манипулятивного воздействия на адресата в политическом дискурсе [Текст] І Чинарова Е.С. // Вестник Челябин. гос. ун-та. - 2009. - № 43 (181). Филология. Искусствоведение. - Вьш. 39. - С. 150-152. - Режим доступа: http://www.lib.csu.ru/vch/181/030.pdf

Шемшуренко О.В. Звфемизмь1 сквозь призму теории политической корректности (на материале американских печатнь1х изданий начала ХХІ века) [Текст] І Шемшуренко О.В. //Филология и куль~:ура. Philology and culture. - 2013. - №4 (34) - С. 144-151.

Alles schon mal dagewesen // Spiegel online [Злектронний ресурс]. - Режим доступу : http://forum.spiegel.de/showthread.php?t= 1ООО12

Alt Р.-А. Unsere Euphemismen І Alt Р.-А. 11 Theoblog [Злектронний ресурс]. - Режим доступу : http:// www.theoblog.de/unsere-euphemismen/14970/

Braun N. Auffiillige Jugendliche: Wohin mit wilden Schйlem? І Braun N 11 Spiegel online [Злектронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.spiegel.de/schulspiegel/ auffaellige-jugendliche-wohin -mi t-wildenschuelem-a -814149. html

Boehm А Ad acta (4). Ausliindische Mitbйrger І Boehm А // Zeit online [Злектронний ресурс] - Режим доступу : http://www.zeit.de/2000/0 l/ad_acta_ 4 _Auslaendische_Mitbuerger

Rйtlisberger Ch. Vergewaltigungen und Unterwanderung: Das politisch korrekte Wegschauen І Rйtlisberger Ch. // Корр online [Злектронний ресурс] - Режим доступу : http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/christine-ruetlisberger/vergewaltigungen-und-unterwanderung-das-politischkorrekte-wegschauen.html

Опубліковано
2015-07-17
Як цитувати
Літвінова, М. М., & Літвінов, О. (2015). СИМУЛЯТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОЛІТКОРЕКТНИХ ТЕРМІНІВ (на матеріалі німецьких інтернет-видань). Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, 1155(80), 126-130. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/3680