AUTO- UND SYNSEMANTISCHE FUNKTIONEN VON APHORISMEN IM DEUTSCHEN POLITISCHEN DISKURS

  • Natalia Onishchenko Харківський національний універстет імені В.Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0002-9387-4991
  • O.D. Gubina
Ключові слова: автосемантичні функції, афоризм, політичний дискурс, прецедентність, синсемантичні функції

Анотація

Статтю присвячено дослідженню функціонального потенціалу афоризмів, а саме їхніх авто- та синсемантичних функцій з огляду на їхню прецедентність у німецькому політичному дискурсі на матеріалі дискурсивних фрагментів з електронних архівів німецьких видань, а також з електронного архіву Бундестагу. Розглянуто теоретичну основу та лінгвістичний статус афоризмів, прецедентних текстів та політичного дискурсу; проаналізовано функціональний потенціал афоризмів у політичному дискурсі; виявлено їхню конвергенцію та дивергенцію, визначено стратегії політичного дискурсу та особливості їх реалізації за допомогою афоризмів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Верещагин Е.М. О лингвострановедческойинтерференции І Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров// Международная конференция преподавателей русского язьша. - 1976. - No 4. - С. 32-39.

Верещагин Е.М. Лингвострановедческая теория слова І Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. - М. : Русский язь1к, 1980. - 320 с.

Гальперин И.Р. Тексткакобьект лингвистического исследования І И.Р. Гальперин. - М. : Наука, 1981. - 139 с.

Демьянков В.З. Понятие и концепт в художественной литературе и научном язьше І В.З. Демьянков //Вопр. филологии. -2001. -№ 1. - С. 35-47.

Карасик В.И. О типах дискурса. В.И. Карасик// Язь1коваяличность: институциональнь1й и персональнь1й дискурс : сб. науч. тр. - Волгоград: Перемена, 2000. - С. 5-20.

Михалёва О.Л. Политический дискурс как сфера реализации манипулятивного

воздействия : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.01 І Михалёва Ольга Леонидовна ; Иркутский государственнь1й университет. - К., 2004. - 22 с. [Злектроннь1й ресурс] - Режим доступа: http://cheloveknauka.com/v/43564/a?#?page= 1

Михальская АК. Русский Сократ: Лекции по сравнительно-исторической ри- торике І А.К. Михальская. - М. : Изд. центр «Academia», 1996. - 192 с.

Оніщенко Н.А. Ептоніми як засіб формування комунікативної компетенції: когнітивна-дискурсивний підхід І Н.А. Оніщенко // Сучасні фундаментальні теорії та інноваційні практики навчання іноземної мови у вузі : кол. монографія ; під ред. В.Г. Пасинок. - Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. - С. 191-218.

Патрушева Е.В. Лингвокультурологический и функционально-прагматический аспекть1 афоризмов в политическом дискурсе : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.19 І Патрушева Екатерина Владимировна. -Ставрополь: ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственнь1й университет», 2011. - 23 с. [Злектроннь1й ресурс] - Режим доступа : http://

www.dissercat. сот/ contentЛingvokulturologicheskii-ifunktsionalno-

pragmaticheskii-aspekty-aforizmov-vpoliticheskom-d 1 О. Сль1шкин ГГ. От текста к символу: лингвокультурнь1е концепть1 прецедентнь~х текстов в сознании и дискурсе І ГГ Сль1шкин. - М. : Academia, 2000. -128 с.

Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурс а : дисс. . .. докт. филол. наук: 10.02.01, 10.02.19/Е.И. Шейгал.-Волгоград, 2000. - 440 с.

QUELLENVERZEICHNIS

Archiv der Zeitung "Hannoversche Allgemeine" [Електронний ресурс]. - Zugriff: http://www.haz.de/

Reden der Bundeskanzlerin [Електронний ресурс]. - Zugriff: http://www.bundeskanzlerin.de/S і teG lo Ь al s/F orms/We Ь s/B Kin/Suche/D Е/Solr aktuelles formular.html?nn=614994

З. Reden der Bundesregierung [Електронний ресурс]. - Zugriff : http://www.bundesregierung.de/SiteGlobals/Forms/Webs/Breg/Suche/DE/Nachrichten/Redensuche2_formular.html ?nn=8988

Опубліковано
2015-07-17
Як цитувати
Onishchenko, N., & Gubina, O. (2015). AUTO- UND SYNSEMANTISCHE FUNKTIONEN VON APHORISMEN IM DEUTSCHEN POLITISCHEN DISKURS. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, 1155(80), 86-91. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/3673