ОСОБЕННОСТЬ СВОЙСТВА НОВИЗНЫ СЕМАНТИЧЕСКИХ ОККАЗИОНАЛИЗМОВ

  • Наталья Сергеевна Молодчая Харьківський гуманітарний університет "Народна українська академія"
Ключові слова: асиметрія, гештальт-образ, інтерпретація,, лексичний оказіоналізм, непередбачуваність, новизна, семантичний оказіоналізм, суб'єктивні асоціації

Анотація

Стаття присвячена властивості новизни, характерній для всіх видів оказіоналізмів. Проаналізовано чинники, що визначають специфіку властивості новизни семантичних оказіоналізмів. Стверджується, що такі фактори як асиметрія знака, гештальт-образ, суб'єктивні асоціації, створюють непередбачуваність, виражену у відсутності структурних маркерів, частково автоматизуючих процес інтерпретації семантичних оказіоналізмів. Наявність словотворчих елементів у структурі лексичних оказіоналізмів, що з'являються за принципом аналогії, і містять оцінку, надає елемент передбачуваності процесу інтерпретації.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Горошко Е.И. Проблема проведения свободного ассоциативного зксперимента. [Злектроннь1й ресурс] І Е.И. Горошко - 2001. - Режим доступа:

http://www.textology.ru/article.aspx?ald=74.

Заботкина В.И. Семантика и прагматика нового слова (на материале английского язь1ка): автореф. дисс. на соискание учен. степени доктора филол. наук : спец. 10.02.04 «Германские язь1ки» /В.И. Заботкина. - М., 1991. - 40 с.

Ль1ков А.Г. Окказионализм и язьшовая норма І А.Г. Ль1ков // Грамматика и норма. - М. : Наука, 1977. - С. 62-83.

Мартинюк А.П. Конструювання гендеру в англомовному дискурсі : [монографія] І А.П. Мартинюк. - Х. : Константа, 2004. - 292 с.

Молодча Н.С. Семантичні оказіоналізми в сучасному англомовному дискурсі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 «Германські мови» І Н.С. Молодча. - Х. : Харків. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна,

- 20 с.

Ребрий А.В. Окказионализмь1 в современном английском язЬІке : Структурно-функциональнь1й анализ : дисс. . .. канд. филол. наук : 10.02.04 І А.В. Ребрий. - Х., 1997. - 180 с.

Самохина В.А. Инконгрузнтность как когнитивнь1й механизм комического І В .А Самохина // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. - 2009. - No 838. - С. 33-40.

Серебренников Б.А Язь1к и мь1шление І Б.А Серебренников. - М. : Наука, 1988. - 242 с.

Leech G. Semantics І G. Leech. - London : Penguin Books, 1990. - 383 р.

Молодчая Н.С. Англо-русский словарь семантических окказионализмов ( с лингвострановедческими комментариями) ІН. С. Молодчая. - Харьков : Планета- Принт, 2014. - 224 с. - Режим доступа: http:// dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/424)

Newsweek, July 4, 2005.

The Guardian, March 02, 1999.

Тіmе, July 10, 1995.

Don't Drink The Kool-Aid: Oprah, Obama and The Occult [Злектроннь1й

ресурс]. - Режим доступа : https:// www.youtube.com.

Christian Science Monitor, February 22, 1993.

Hussein lbish: Mearsheimer is the Kevorkian of Palestine [Злектроннь1й ресурс]. - Режим доступа : http://www.theatlantic.com.

The Church of Oprah Winfrey -А New American Religion? [Злектроннь1й ресурс]. - Режим доступа : http:// www. albertmohler. сот

Опубліковано
2015-07-17
Як цитувати
Молодчая, Н. С. (2015). ОСОБЕННОСТЬ СВОЙСТВА НОВИЗНЫ СЕМАНТИЧЕСКИХ ОККАЗИОНАЛИЗМОВ. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, 1155(80), 81-85. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/3672