Практичні аспекти застосування сучасних онлайн-платформ у професійній підготовці майбутніх філологів англійської мови

  • Марина Конєва Кафедра методики i практики викладання iноземноï мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0003-1395-9838
  • Олена Колтунова Кафедра методики i практики викладання iноземноï мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-1810-6538
Ключові слова: інтернет-ресурси, новітні засоби навчання, онлайн-навчання, онлайн-платформи, підготовка майбутніх філологів

Анотація

У статті підіймають питання використання сучасних онлайн платформ і цифрових технологій у процесі професійної підготовки майбутніх філологів англійської мови. Теоретичний аналіз сучасних досліджень показав актуальність інтеграції мережевих засобів навчання в освітній процес. Як осередок потенційних навчальних ресурсів Інтернет є безмежним середовищем для вивчення англійської мови, тому його використання є досить поширеним. Сучасними онлайн-ресурсами є освітні платформи для навчання, що створені спеціально для змішаного та дистанційного навчання учнівської та студентської молоді та покликані забезпечувати здобувачів освіти відео інструкціями, конспектами, тестами та можливістю відслідковувати свій навчальний прогрес. Метою статті є виявлення практичних аспектів застосування сучасних онлайн-платформ у професійній підготовці майбутніх філологів англійської мови. Об’єктом дослідження є процес професійної підготовки майбутніх філологів англійської мови. Предметом дослідження є онлайн-платформи як дидактичне середовище здобувачів освіти. У процесі професійної діяльності доцільною до використання є онлайн-платформа для вивчення англійської мови MyEnglishLab. Інтерактивна платформа дає можливість комунікувати зі студентами в режимі реального часу, моніторити успіхи окремих студентів і групи у цілому, отримувати звіти виконаних завдань онлайн. Ще одним ресурсом навчання у Інтернеті є онлайн-курси. Такими спеціалізованими курсами є «Very Verified», «Бізнес-англійська», Coursera, Moodle. Перспективи подальших досліджень вбачаємо у теоретичному досліджені та практичному використанні інформаційно-комунікативних технологій зі здобувачами освіти на заняттях з вивчення англійської мови, пошуку нових шляхів удосконалення навичок говоріння, комунікації, спілкування майбутніх філологів, дослідження та застосування способів організації дистанційного та змішаного навчання англійської мови.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Данько, Ю. А. (2012). Феномен соціальних мереж у контексті становлення і розвитку мережевого суспільства. Вісник Міжнародного Слов’янського університету, 15(1/2), 53–61.
2. Городнича, Л. В., Ольховик, М. В., & Гергуль, С. М. (2020). Досвід використання онлайн платформ під час дистанційної підготовки майбутніх філологів. Актуальные научные исследования в современном мире, 4(60), Ч. 7, 67–71.
3. Костікова, І. І. (2021). Онлайн навчання іноземної мови у закладах вищої освіти. Збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії». Кропивницький: РВВ ЦДПУ імені В. Винниченка, 156–158. Відновлено з https://www.cuspu.edu.ua/images/files-2021/konferencii/ONLINE_BOOK_OF_ABSTRACTS_2021.pdf#page=156
4. Олексюк, Н. В. (2015). Використання електронних соціальних мереж у соціально‐педагогічній роботі зі школярами. Інформаційні технології і засоби навчання, 48(4), 88–102.
5. Процько, Є. С., & Постоленко, І. С. (2018). Досвід використання системи Moodle для навчання іноземних мов. International Multidisciplinary Conference Key Issues of Educationa and Sciences: Development Prospects for Ukraine and Poland. Stalowa Wola, Republic of Poland. July 20th‐21st, 151–154.
6. Рашкевич, Ю. М. (2016). Методичні рекомендації для розроблення профілів ступеневих програм, включаючи програмні компетентності та програмні результати навчання. Київ: ТОВ «Поліграф плюс».
7. Романюк, С. М. (2016). Дистанційне навчання іноземної мови: порівняльний аналіз сучасних платформ та онлайн-сервісів. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 1(11), 318–325.
8. Черненко, В. О., & Романець, Ю. В. (2011). Сучасний стан використання мережевих інформаційно‐комунікаційних технологій у світовій педагогічній практиці. Інформаційні технології і засоби навчання, 2(22). Відновлено з http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/410
9. Coursera. Retrieved from https://ru.coursera.org/
10. Holubnycha, L., Kostikova, I., Kravchenko, H., Simonok, V., & Serheieva, H. (2019). Cloud computing for university students’ language learning. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 11(4), 55–69. doi: http://dx.doi.org/10.18662/rrem/157
11. Ikonnikova, M., & Komochkova, O. (2019). Modern online platforms and digital technologies in teaching linguistics in the higher education practice. Information Technologies and Learning Tools, 73(5), 125–134.
12. Lytovchenko, I., Ogienko, O., Sbruieva, A., & Sotska, H. (2018). Teaching English for specific purposes to adult learners at university: Methods that work. Advanced education, 10, 69–75. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/novocv_2018_10_12.
13. My English Lab. Retrieved from https://www.pearson.com/english/myenglishlab.html
14. Wang, C., & Winstead, L. (2016). Handbook of research on foreign language education in the digital age. IGI Global, 1–459. Web. 21. doi: 10.4018/978-1-5225-0177-0 Retrieved from https://www.academia.edu/27181893/Handbook_of_Research_on_Foreign_Language_Education_in_the_Digital_Age
15. Very Verified. Retrieved from https://verified.edera.com/ua
Опубліковано
2022-09-30
Як цитувати
Конєва, М., & Колтунова, О. (2022). Практичні аспекти застосування сучасних онлайн-платформ у професійній підготовці майбутніх філологів англійської мови. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (95), 85-91. https://doi.org/10.26565/10.26565/2227-8877-2022-95-11