Особливості функціонування кінесичних засобів комунікації у англомовному казковому дискурсі

  • Людмила Солощук Кафедра англійської філології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-2934-7721
  • Анна Чеботарьова Кафедра англійської філології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-6216-5247
Ключові слова: гендер, дискурсивна особистість, казковий дискурс, кінесичний компонент, комунікативні стратегії та тактики, невербальний компонент

Анотація

Статтю присвячено дослідженню організації англомовного казкового дискурсу, унікального за своєю семіотичною системою, та маніфестованих у ньому кінесичних компонентів комунікації. Казка грає роль каталізатора у процесі соціалізації особистості, вона є першою «гендерною азбукою» для дитини, де експліцитно окреслено закріплені у соціумі поведінкові комунікативні патерни. У статті розглядаються ситуації комунікативної взаємодії у гетерогенній комунікативній діаді «жінка – чоловік» з урахуванням гендерних параметрів учасників комунікації. Виходячи з прагматичних настанов жіночих казкових дискурсивних особистостей, проаналізовано стратегічну поведінку казкових мовців та виявлено закономірності функціонування кінесичних комунікативних засобів. Визначено, що для жіночих персонажів у комунікативній парі «жінка – чоловік» серед усіх мімічних засобів комунікативно значущими у англомовному казковому дискурсі є погляд й усмішка, а серед жестових – рухи головою. Фемінні мовці використовують ці невербальні компоненти для реалізації кооперативної чи конфліктної комунікативної стратегії та для налаштування відповідного тону спілкування. Встановлено, що кінесична поведінка казкових мовців є поліфункціональною: вона може свідчити про готовність жінки до взаємодії або бажання впливати на співрозмовника; кінесична складова допомагає встановити контакт та має на меті отримання інформації від комунікативного партнера; є індикатором ставлення до адресата та слугує засобом висловлення почуттів. Проаналізовані функціонально-комунікативні особливості кінесичної складової відповідають очікуванням суспільства щодо виконання чоловічих та жіночих гендерних ролей.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Акименко, Н. А. (2005). Лингвокультурные характеристики англоязычного сказочного дискурса. (Дисс. канд. филол. наук.) Волгоградский государственный университет, Волгоград.
2. Антонова, В. Ф. & Нешко, С. І. (2017). Принцип організації просторово-часового контінуума британської чарівної казки. Наукові записки ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2(86). Відновлено з http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzl_2017_2_4Н.В.
3. Багацька, О. В. & Козлова, В. В. (2018). Часо-просторові трансформації в сучасних американських казках-перевертнях. Південний архів. Філологічні науки: збірник наукових праць, 72(2), 10–14.
4. Бацевич, Ф. С. (2004). Основи комунікативної лінгвістики. Київ: Академія.
5. Єфименко, В. А. (2017). Сучасна літературна казка з трансформованим класичним сюжетом: структурні, когнітивно-поетологічні, наративні виміри. Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
6. Єфименко, В. А. (2018). Жанрові трансформації та мультимодальність сучасних казкових наративів (на матеріалі англійської мови). (Дис. докт. філол. наук). Київський національний університет імені тараса Шевченка, Київ.
7. Иссерс, О. С. (2016). Речевое воздействие. Москва: Флинта.
8. Кіщенко, Н. Д. (2017). Вербалізація концепту WISDOM / МУДРІСТЬ у дискурсі англомовної авторської казки. (Дис. канд. філол. наук). Київський національний лінгвістичний університет, Київ.
9. Крейдлин, Г. Е. (2003). Мужчины и женщины в невербальной коммуникации: культурно-универсальные и культурно-специфичные особенности невербального коммуникативного поведения, Гендер: язык, культура, коммуникация: материалы ІІІ Международной конференции, 27-28 ноября, Москва: Московский государственный лингвистический университет, 67–68.
10. Крейдлин, Г. Е. (2002). Невербальная семиотика: Язык тела и естественный язык. Москва: Новое литературное обозрение.
11. Мамонова, Н. В. (2019). Трансформация ценностной матрицы (на материале англоязычного сказочного). Когнитивные исследования языка, 202–207.
12. Мартинюк, А. П. (2006). Регулятивна функція гендерно маркованих одиниць (на матеріалі сучасного англомовного публіцистичного дискурсу). (Дис. докт. філол. наук). Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків.
13. Мартынюк, А. П. (2017). Онтология языка в структурном vs. Когнитивно- коммуникативном функционализме: субъект ↔ объект и метод. И. С. Шевченко (Ред.), Как нарисовать портрет птицы: методология когнитивно-коммуникативного анализа языка, (с. 12–58). Харьков: Издательский центр ХНУ имени В. Н. Каразина.
14. Медіна, Т. (2018). Гендерний аналіз українських народних казок. Релігія та соціум, 3-4(31–32), 90–97.
15. Нефьодова, О. Д. (2001). Особливості лінгвостилістичної організації тексту британської літературної казки. (Дис. канд. філол. наук). Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків.
16. Плахова, О. А. (2007). Английские сказки в этнолингвистическом аспекте. (Дисс. канд. филол. наук). Нижегородский государственний лингвистический университет имени Н. А. Добролюбова, Нижний Новгород.
17. Плахова, О. А. (2013). Своеобразие инициальных формул английской народной сказки. Филология и человек, 1, 95–105.
18. Почепцов, Г. Г. (1999). Теорія комунікації. Київ: Київський університет.
19. Пропп, В. Я. (1983). Структурное и историческое изучение волшебной сказки. Семиотика, 566–584.
20. Солощук, Л. В. & Скриннік, Ю. С. (2018). Стратегії оперування соціальними ролями у сучасному англомовному дискурсі. Science and Education. A New Dimension. Philology. VІ(52), 64–68.
21. Солощук, Л. В. (2006). Вербальні і невербальні компоненти комунікації в англомовному дискурсі. Харків: Константа.
22. Тарнавська, О. М. (2009). Стратегічна поведінка чоловіків і жінок у комунікативній ситуації флірту. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки, 345–348.
23. Цапів, А. О. (2019). Деякі аспекти дослідження художнього наративного тексту, Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук в Україні та ЄС: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 вересня. Румунія, Бая-Маре: Північний університетський центр у Бая-Маре, 130–133.
24. Цапів, А. О. (2020). Поетика наративу англійськомовних художніх текстів для дітей. (Дис. докт. філол. наук). Херсонський державний університет, Херсон.
25. Чаюк, Т. А. (2017). Вербалізація універсальних і національних концептів в англомовній дитячій літературі Великої Британії. (Дис. канд. філол. наук). Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ.
26. Bottigheimer, R. B. (2009). Fairy tales: A new history. New York: State University of New York Press.
27. Burgoon, J. K., Guerrero, L. K., & Floyd, K. (2016). Nonverbal communication. Routledge: Abingdon.
28. Glazer, J. & Gurney, W. (1979). Introduction to children’s literature. New York: McGraw Hill Higher Education.
29. Hyland, K. (1998). Persuasion and context: The pragmatics of academic metadiscourse. Journal of Pragmatics, 30(4), 437–455.
30. Lefler, A. (1982). The Effects of status differentiation on nonverbal behavior. Social Psychology Quarterly, 45(3), 153–161.
31. Priyadharshini, S., Mohan, J., Sangeetha, & Kannan, R. (2022). Feminism: An exploration of pragmatics of women lives in Namita Gokhale’s works. Theory and Practice of Language Studies, 12(2), 395–399. SCOPUS
32. Richmond, V. P., & McCroskey, J. C. (2004). Non-verbal behavior in interpersonal relations. Boston: MA: Pearson/Allyn and Bacon.
33. Zipes, J. (2012). The irresistible fairy tale: The cultural and social history of a genre. Oxford: Princeton University Press.

ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Barrie, J. M. (2003). Peter Pan. Retrieved from http://www.literatureproject.com/peter-pan/ (Last accessed: 28.09.2021).
2. Farjeon, E. (1955). The Little Bookroom. Retrieved from https://www.fadedpage.com/showbook.php?pid=20160524 (Last accessed: 02.02.2022).
3.Nesbit, E. (2015). Nine unlikely tales. Retrieved from https://www.gutenberg.org/files/49913/49913-h/49913-h.htm
Опубліковано
2022-09-30
Як цитувати
Солощук, Л., & Чеботарьова, А. (2022). Особливості функціонування кінесичних засобів комунікації у англомовному казковому дискурсі. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (95), 60-69. https://doi.org/10.26565/10.26565/2227-8877-2022-95-08