Лінгводидактичні ідеї Якима Яреми

  • Руслан Є. Зверюк Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького https://orcid.org/0000-0003-1092-9297
Ключові слова: вправляння, граматично-комунікативна методика, лінгводидактика, навчання іноземної мови, ступенево-концентрична структура, Яким Ярема

Анотація

У статті вперше досліджені лінгводидактичні аспекти діяльності та науковий доробок українського вченого Якима Якимовича Яреми (1884–1964). Для досягнення поставленої мети проаналізована його науково-педагогічна спадщина, здійснений аргументований вибір тих праць, які стосуються лінгводидактики в цілому та методики навчання іноземної мови зокрема. На основі порівняльно-історичного методу співставлені методичні підходи Я.Я. Яреми та Л.В. Щерби, одного з провідних лінгводидактів того часу. Аналітико-синтетично з’ясовано, що методика навчання іноземної мови авторства Якима Яреми сутнісно є граматично-комунікативною, структурно – ступенево-концентричною, розроблена для забезпечення штучного (без мовного середовища) способу засвоєння чужої мови, включає пасивно-репродуктивне вправляння, проте ґрунтується на активно-продуктивних вправах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Arakin, V.D. (1989). Tipologiya yazykov i problema metodicheskogo prognozirovaniya [Typology of languages and the problem of methodical prediction]. Moscow: Vysshaya shkola Publ.

Bihych, O.B., Maiier, N.V., Rusnak, D.A., and Yakovenko-Hlushenkova, Y.V. (2015). Kompetentnist v audiiuvanni maibutnoho vchytelia i vykladacha ispanskoi ta frantsuzkoi mov: Teoriia i praktyka formuvannia [Competence in listening to the future teacher and teacher of Spanish and French languages: Theory and practice of formation]. Kyiv: Vyd. tsentr KNLU Publ.

Bykonia, O.P. (2015). Orhanizatsiia samostiinoi pozaaudytornoi roboty z anhliiskoi movy studentiv ekonomichnykh spetsialnostei [Organization of independent extra-curriculum work in the English language of students of economic specialties]. Chernihiv: ChNTU Publ.

Cetlin, V.S. (1961). Metodika obucheniya grammaticheskim yavleniyam francuzskogo yazyka v srednej shkole: Osnovnye voprosy [Methodology for teaching grammatical phenomena of the French language in the secondary school: basic questions]. Moscow: Izd-vo Akademii pedagogicheskih nauk RSFSR Publ.

Fedczyszyn, S., Hausvater, P., and Jarema, J. (1950). Czytanka dla klasy czwartej. Kyiv–Lviv: Derzh. uchb.-ped. vyd-vo «Radianska shkola» Publ.

Kalinina, L.V., Samoiliukevych, I.B., Berezenska, L.I., Sivaieva, N.P., Petranhovska, N.R., Humankova, O.S. et al. (2008). Profesiino-metodychna pidhotovka maibutnoho vchytelia inozemnoi movy u vyshchomu navchalnomu zakladi: Navchalno-metodychnyi posibnyk [Professional-methodical preparation of the future teacher of a foreign language in a higher educational institution: A teaching-methodical handbook]. Zhytomyr: Vydavnytstvo Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka Publ.

Maiier, N.V. (2015). Formuvannia metodychnoi kompetentnosti u maibutnikh vykladachiv frantsuzkoi movy: Teoriia i praktyka [Formation of methodical competence in future teachers of the French language: theory and practice]. Kyiv: Vyd. tsentr KNLU Publ.

Mirolyubov, A.A. (2002). Istoriya otechestvennoj metodiki obucheniya inostrannym yazykam [The history of the domestic method of teaching foreign languages]. Moscow: STUPENI, INFRA-M Publ.

Morska, L.I. (2008). Informatsiini tekhnolohii u navchanni inozemnykh mov: Navchalnyi posibnyk [Information technology in the teaching of foreign languages: A handbook]. Ternopil: Aston Publ.

Nikolaieva, S.Y. (2002). Metodyka vykladannia inozemnykh mov u serednikh navchalnykh zakladakh: Pidruchnyk [Methods of teaching foreign languages in secondary schools: A textbook]. Kyiv: Lenvit Publ.

Nikolaieva, S.Y. (2008). Osnovy suchasnoi metodyky vykladannia inozemnykh mov (skhemy i tablytsi): Navchalnyi posibnyk [Fundamentals of Modern Methods of Teaching Foreign Languages (Schemes and Tables): Handbook]. Kyiv: Lenvit Publ.

Passov, E.I. (1989). Osnovy kommunikativnoj metodiki obucheniya inoyazychnomu obshcheniyu [Fundamentals of communicative methodology for teaching foreign-language communication]. Moscow: Russkij yazyk Publ.

Pohrebniak, L.P. (1965). Lysty Ya. Yaremi vid Pohrebniaka L.P. [Letters from Pogrebnyak L.P. to Ya. Yarema]. Naukovyi arkhiv Naukovoi biblioteky NU «Kyievo-Mohylianska akademiia» [The Scientific Archive of the Scientific Library of the National University «Kyiv-Mohyla Academy»], Kyiv.

Rahmanov, I.V., Gez, N.I., Zimnyaya, I.A., Folomkina, S.K., and Shajkevich, A.Y. (1972). Osnovnye napravleniya v metodike prepodavaniya inostrannyh yazykov v XIX-XX vv. V 3-h chastyah [The main directions in the teaching of foreign languages in the XIX-XX centuries. In 3 parts]. Moscow: Pedagogika Publ.

Sazhko, L.A. (Ed.). (2015). Profesiino oriientovane navchannia inozemnykh mov u starshii profilnii i vyshchii shkoli: Problemy i perspektyvy [Professionally oriented teaching of foreign languages in the senior profile and high school: Problems and perspectives]. Kyiv: Vyd. tsentr KNLU Publ.

Shcherba, L.V. (1929). Kak nado izuchat' inostrannye yazyki [How to learn foreign languages]. Moscow. Available at: http://translationsrus.blogspot.com/2014/10/blog-post_64.html

Shcherba, L.V. (1974). Prepodavanie inostrannyh yazykov v srednej shkole. Obshchie voprosy metodiki [Teaching foreign languages in higher school. General questions of methodology]. Moscow: Vysshaya shkola Publ.

Smolinska O.Ye. (2008) Systema vprav u vyvchenni vidminkovykh form na pervynnomu etapi navchannia ukrainskoi movy yak inozemnoi [The system of exercises in the study of case forms at the initial stage of teaching Ukrainian as a foreign language]. Vykladannia Mov U Vyshchykh Navchalnykh Zakladakh Osvity Na Suchasnomu Etapi. Mizhpredmetni Zviazky: Zbirnyk Naukovykh Prats KhNU Imeni V.N. Karazina. – Teaching foreign languages in higher educational establishments at the present stage: interdisciplinary connections: Collection of Scientific Papers of V.N. Karazin Kharkiv National University, 12, 207–212 (in Ukrainian).

Svidotstvo pro navchannia u Lvivskomu universyteti ta universyteti m. Hrats (Avstriia) [Certificate of education at the University of Lviv and the University of Graz (Austria)]. (1908, November 14). Naukovyi arkhiv Naukovoi biblioteky NU «Kyievo-Mohylianska akademiia» [The Scientific Archive of the Scientific Library of the National University «Kyiv-Mohyla Academy». Fund 12. Description 1. Case 107], Kyiv.

Ushinskij, K.D., (1948–1952). Ob"yasnitel'naya zapiska k proektam programm uchebnogo kursa v vospitatel'nom obshchestve blagorodnyh devic v SPB Aleksandrovskom uchilishche [Explanatory note to the draft curriculum in the educational society of noble maidens in St. Petersburg Alexander's College]. In: A.M. Egolin, E.N. Medynskij, and V.Y. Struminskij (eds.). Сollection of works: in 11 volumes. Vol. 2. Moscow: Izd-vo Akad. ped. nauk RSFSR Publ., pp. 291–318.

Yarema Yakym Yakymovych (1884–1964) – literaturoznavets, pedahoh, psykholoh, hromadskyi diiach [Yarema Yakym Yakymovych (1884-1964) – a literary scholar, a teacher, a psychologist, a public figure]. (n.d.). Naukovyi arkhiv Naukovoi biblioteky NU «Kyievo-Mohylianska akademiia» [The Scientific Archive of the Scientific Library of the National University «Kyiv-Mohyla Academy»], Kyiv.

Yarema, S., and Yaroshevska, L. (1995). Yakym Yarema 1884–1964. Bibliohrafichnyi pokazhchyk [Yakym Yarema 1884–1964. Bibliographic index]. Lviv: Naukove tovarystvo imeni Shevchenka u Lvovi Publ.

Yarema, Y. (1941). Nimetsko-ukrainskyi pidruchnyi slovnyk [German-Ukrainian help dictionary]. Lviv: Ukrainske vydavnytstvo Publ.

Yarema, Y.Y. (1911). Retsenziia “Onufrii Soltys. Uchebnyk nimetskoi movy dlia samoukiv. Nakladom filii Ruskoho tov. pedahohichnoho. Ternopil, 1910. St 80. Ts. 40 sot.” [Review "Onufrii Soltys. German textbook for self-study. Excess of the branch of the Ruskyi pedagogical society. Ternopil, 1910. p. 80]. Nasha Shkola [Our School], 1, 57–58 (in Ukrainian).

Yarema, Y.Y. (1923). Chytanka dlia ukrainskoho narodu z obrazkamy. Chastyna persha. U sviti [Reader for the Ukrainian people with patterns. Part One. In the world].Vienna-Praha.

Yarema, Y.Y. (1932). Do metodyky navchannia chuzhoi movy v nyshchykh kliasakh [To the methodology of teaching a foreign language in elementary school]. Yarema Yakym Yakymovych (1884–1964) – literaturoznavets, pedahoh, psykholoh, hromadskyi diiach» [Yarema Yakym Yakymovych (1884-1964) – a literary scholar, a teacher, a psychologist, a public figure"]. Naukovyi arkhiv Naukovoi biblioteky NU «Kyievo-Mohylianska akademiia» [Scientific archive of the Scientific Library of the National University «Kyiv-Mohyla Academy»], Kyiv.

Yarema, Y.Y., and Pohrebniak, L.P. (1964). Rosiisko-ukrainskyi veterynarnyi slovnyk (12000 terminiv) [Russian-Ukrainian Veterinary Dictionary (12,000 terms)]. Kyiv: Naukova dumka Publ.

Zadorozhna, I.P. (2011). Orhanizatsiia samostiinoi roboty maibutnikh uchyteliv anhliiskoi movy z praktychnoi movnoi pidhotovky [Organization of independent work of future teachers of English from practical language training]. Ternopil: Vyd-vo TNPU Publ.

Zveryuk, R.Y., Smolinska, O.Ye. (ed.). (2017). Metodychnyi poradnyk z navchannia nimetskoi movy (na osnovi metodyky Yakyma Yaremy) [Methodological Training Advisor of German Language Training (based on Yakima Yarema's Methodology)]. Lviv: LNUVMB imeni S.Z. Gzhytskoho Publ.

Опубліковано
2018-07-25
Як цитувати
Зверюк, Р. (2018). Лінгводидактичні ідеї Якима Яреми. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (87), 184-193. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/11149