ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ Й ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ В УКРАЇНІ

  • Tetiana V. Ponomarova Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-8872-9888
  • Tatyana G. Chala Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0001-7499-0308
Ключові слова: система статистичних показників, оподаткування, податкова система, податкове навантаження

Анотація

Для обґрунтув ання необхідності включення певних показників до складу загальної системи статистичних показників оподаткування детально розглянуто сутність і особливості розрахунку використаних показників. Здійснено аналіз рівня та динаміки одного з основних відносних показників дослідження процесів оподаткування – податкового навантаження. В ході дослідження проведено порівняльний аналіз ставок основних податків і рівня податкового навантаження в Україні та постсоціалістичних країнах ЄС.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Бюджетний щоденник на 2016рік/ Верховна рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rada.gov.ua/uploads/documents/36178.pdf.
2. Закони України «Про Державний бюджет України на 2000-2015 рр.» / Відомості Верховної Ради [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/.
3. Податковий кодекс. Чинний. Редакція 07.01.2016 р.[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/NalCode/nalkodeks.aspx.
4. Вишневський В.П. Оподаткування в емерджентній економіці: теоретичні засади і напрями політики: монографія / В.П. Вишневський; НАН Україні, Ін-т економіки промисловості. – Донецьк, 2012. – 128 с.
5. Єріна А. М. Статистичні аспекти визначення рейтингів / А. М. Єріна, С. С. Ващаєв // Статистика
України. – 2000. – № 4. – С. 74-80.
6. Информация и стимулы: экономика пряника и кнута / Джеймс Э. Миррлис // Мировая
экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред.
редкол. : Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. Т. V, кн. 2. Всемирное признание. Лекции нобелевских
лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. – М. : Мысль, 2005. – С. 142-167.
7. Манцуров І. Г. Фінансова статистика [Текст] : підручник / І. Г. Манцуров, А. А. Шустіков ; Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана». - К. : КНЕУ, 2008. – 528 с.
8. Парфенцева Н. О. Ефективність національної економіки в системі показників міжгалузевого балансу / Н.О. Парфенцева, В.В. Попова // Фінанси України. – 2008. – № 10. – С. 39-52.
9. Савка В. Реформування податкової системи в умовах трансформації економіки України / В. Савка // Схід. – 2014. – № 2(93). – С. 86-95.
10. Слюсаренко В. Є. Податкова система та податкове навантаження як фактор тінізації економіки / В. Є. Слюсаренко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.visnykekon.uzhnu.edu.ua/images/pubs/43/43_32.pdf.
11. Соколовська А. Ліберальна податкова реформа – необхідна чи неможлива? / А. Соколовська // «Дзеркало тижня. Україна» [Електронний ресурс]. – 2015. – № 44-45. – Режим доступу :
http://gazeta.dt.ua/finances/ liberalna-podatkova-reforma-neobhidna-chi-nemozhliva.html
12. Статистична інформація [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Офіц. веб-сайт. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.
13. Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика: Навч. посібник / А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач. – К.: КНЕУ, 2005. – 333 с.
14. Diamond P.A. Taxation. Incomplete Markets, and Social Security: The 2000 Munich Lectures / Р.А. Diamond. – MIT: Press. Cambridge. Mass. – 2003.– 216 рр.
15. TaxationtrendsintheEuropeanUnion: DatafortheEUMemberStates, IcelandandNorway: 2015 edition. – Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015.
Опубліковано
2016-12-06
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)