Увійдіть на сайт чи Зареєструватися, щоб мати можливість подавати статті до журналу.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Стаття має бути написана на актуальну тему, містити результати наукового дослідження та обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до її мети і завдання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Статті у журналі друкуються українською, англійською, російською, польською мовами.
 • Стаття повинна мати наступну структуру:
    УДК;
   назва статті (трьома мовами)
   ПІБ автора (співавторів) (трьома мовами);
   науковий ступінь (трьома мовами);
   вчене звання (трьома мовами);
   назва організації (трьома мовами);
   повна адреса організації (трьома мовами);
   e-mail;
   ORCID ID;
   анотація та ключові слова (4-6 слів) українською мовою (обсягом не менш як 1800 знаків);
   анотація та ключові слова (4-6 слів) російською мовою (обсягом не менш як 1800 знаків);
   анотація та ключові слова (4-6 слів) англійською мовою (обсягом не менш як 1800 знаків);
   текст статті.
 • Структура тексту статті повинна включати:
  1) Постановка проблеми (опис проблеми, що аналізується, у загальному вигляді та її зв’язок із науковими чи практичними завданнями).
  2) Аналіз останніх досліджень і публікацій (у яких започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор; тут треба виділити невирішені раніше частини загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; у цій рубриці обов’язковим є посилання на праці зарубіжних авторів).
  3) Мета статті, завдання та методологія дослідження (метод або методологію проведення роботи доцільно описувати у тому випадку, якщо вони відрізняються новизною або представляють інтерес з точки зору цієї роботи).
  4) Основні результати дослідження (з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів).
  5) Висновки (підсумки дослідження, пропозиції автора і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі; висновки мають відповідати меті та узгоджуватися з Анотацією).
  6) Література.
  7) References.
 • Обсяг статті не повинен перевищувати 40 000 знаків.
 • Інтервал – 1,0; шрифт – 11 пт. (для анотацій – 10 пт). Поля – по 2 см з кожного боку, абзацний відступ – 1 см. Шрифт – Times New Roman. Лише Microsoft Word, бажано docx. Всі нетекстові об’єкти мають бути побудовані із застосуванням засобів Microsoft Word (Microsoft Excel Chart, Microsoft Equation). Ілюстрації необхідно оформлювати у чорно-білій гаммі.
 • Таблиці повинні бути пронумеровані арабськими цифрами та мати назву, що стисло розкривають їх зміст (Додаток 2). Слід уникати багатосторінкових таблиць. Таблиці оформлюються за такими правилами: інтервал – 1,0; шрифт – 11 пт. За необхідності шрифт може бути змінено автором до 8 пт.
 • Усі рисунки повинні бути пронумеровані арабськими цифрами та мати назву. Не дозволяється розташовувати рисунки з альбомною орієнтацією.
 • Необхідність нумерування формул визначається автором у відповідності з використанням цих формул у тексті (посиланнями на них). Формули, які нумеруються, виносяться в окремий рядок, нумерація розташовується з правого боку.
 • Усі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела; всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела. Якщо в огляді літератури або далі по тексту Ви посилаєтесь на прізвище вченого – його публікація має бути у загальному списку літератури після статті. Посилання на джерела подаються в тексті у хронологічному порядку цифрою у квадратних дужках і розміщуються в порядку цитування чи згадування; література – у кінці статті. Вторинне цитування не дозволяється. Якщо у тексті статті згадується ім’я автора джерела, яке наведене у списку літератури іноземною мовою, то воно вказується українською мовою, а поряд в дужках мовою оригіналу. Посилання на таке джерело оформлюється відповідно до загальних правил.
 • Список літератури має складатися із двох блоків (ця вимога діє і для англомовних статей) (Додаток 3): 1) Література (для англомовних статей: References (in language original)). Це джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до українського стандарту бібліографічного опису ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». 2) References – ті самі джерела, але англійською мовою, оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом Гарвардський стиль посилання (Harvard Referencing Style). Назви джерел (не менш як 10) у списку літератури розміщуються в порядку згадування в тексті. Небажано посилатися на підручники, навчальні посібники, публіцистичні статті.
 • Разом із рукописом подається Анкета відомостей про автора та співавторів.
  Стаття друкується із фотокарткою автора,яку необхідно надіслати до редакції окремим файлом в електронному вигляді (у форматі зображення *.jpg), гарної якості, обсягом не менш як 800 Кб, розміром 10х12 см.
 • Стаття мусить бути відредагована і надіслана до редакції разом із супровідними матеріалами – відомості про авторів та співавторів, фотокартка, квитанція про сплату спонсорського внеску – електронною поштою (Тема листа: Стаття Петров М. І. для журналу «Соціальна економіка»). Усі файли повинні бути названі англійською мовою, наприклад: Petrov_Article.doc,Petrov_Vidomosty.doc, Petrov_Photo.doc, Petrov_Kvitancya.doc.

Керівництво для авторів

 

 

Для публікації статті необхідно:

надіслати електронний варіант рукопису через сайт журналу: https://periodicals.karazin.ua/soceconom; на електронну пошту sejournal@karazin.ua відправити інформацію про авторів (ПІБ, вчене звання, науковий ступінь, заповнений ORCID, місце роботи, посада, адреса установи, де працюють автори, робочий номер телефону та e-mail, домашня адреса, домашній та мобільний номери телефонів, e-mail, сфера досліджень й наукові інтереси, вказати посилання на особистий веб-сайт автора чи посилання на профіль у соціальних мережах) та фото (у форматі *tif, *gif, *jpg гарної якості,обсягом не менш як 800 Кб,розміром 10х12 см);  

або 

 • заповнити відомості про автора статті (https://docs.google.com/forms/d/1BHIefyH-lFz51mQIBAA2apFTPf1JiMietHrFuYg4hG4/viewform) (у разі наявності проблем із заповненням електронної форми необхідно заповнити Відомості про автора та співавторів, наведені у Вимогах – Додаток 4). Обов’язковим є наявність заповненого ORCID у авторів;
 • надіслати рукопис статті, Відомості про автора та співавторів (у разі наявності проблем із заповненням електронної форми), фото авторів на електронну адресу редакційної колегії журналу: sejournal@karazin.ua;
 • після прийняття статті до друку надіслати відскановану копію підтвердження про сплату публікаційного внеску.

Інструкція для авторів українською мовою

Інструкція для авторів англійською мовою

Матеріали, оформлені з порушенням зазначених вимог, будуть відхилені!

Для авторів вартість публікації становить 40 гривень за 1 сторінку статті, виконану відповідно до вимог редакційної колегії. Після прийняття статті до друку автору надсилаються реквізити для оплати вартості публікації.

 

Авторські права та ліцензія

Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов’язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.

Автор підписує з видавцем договір щодо використання твору та надає згоду на делегування Видавцю права обробки його особистих даних згідно з Законом України «Про захист персональних даних».

Положення про конфіденційність

Редакція журналу «Соціальна економіка» гарантує конфіденційність процесу розгляду статті для публікації: жодна інформація щодо поданої статті не буде передаватися третім особам, не пов’язаним з процесом рецензування та публікації. 

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.