Увійдіть на сайт чи Зареєструватися, щоб мати можливість подавати статті до журналу.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Матеріал статті повинен бути не опублікованим раніше і не представленим до опублікування в іншому виданні..
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Статті у журналі друкуються українською, англійською, російською мовами.
 • Стаття повинна мати таку структуру:
  • УДК;
  • ПІБ автора (співавторів);
  • ORCID автора (співавторів);
  • e-mail автора (співавторів);
  • науковий ступінь;
  • вчене звання;
  • назва та адреса організації;
  • анотація та ключові слова;
  • коди класифікатора JEL;
  • текст статті (додаток 1);
  • література та References.
 • Послідовність розміщення структурних елементів у науковій статті
  ВСТУП: актуальність проблематики; постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; невирішені частини загальної проблеми, яким присвячується дана стаття; формулювання мети статті, її завдань, предмета та об’єкта дослідження (не менше 0,5 сторінки).
  ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ: критичний аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми, яка розглядається (ця частина має містити не лише перелік авторів, а саме основні висновки їх праць, їх порівняльний аналіз, обсягом не менше 0,5 сторінки).
  МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ. Аналіз основних дефініцій дослідження, методів та підходів, що використовуються в роботі. В статтях, що містять результати соціально-економічних емпіричних досліджень потрібно включати інформацію про застосовану методологію і методи в цьому окремому розділі статті. Ця інформація повинна включати в себе (найменування організації або осіб, що проводила дослідження; терміни досліджень (для соціальних обстежень/опитувань) або період часу аналізованих даних; джерела даних і емпірична база дослідження; структура діапазону даних; опис методів збору даних (наприклад, опитування, інтерв’ю, спостереження, експерименти, контент-аналіз тощо); опис методів аналізу даних (наприклад, при оцінці коефіцієнтів кореляції – їх статистичні залежності повинні бути зазначені; при використанні факторного аналізу – відсоток поясненої дисперсії повинен бути наданий); коротке резюме про позитиви та негативи методичного досвіду: тестування методологічних інструментів, труднощі в реалізації концепції первісного дослідження, відкриття проблем з методологічних інструментів, непередбачуваних організаційних та методичних ситуацій (не менше 1 сторінки).
  ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ: виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Бажано, щоб ця частина містила підпункти відповідно до кожної головної тези дослідження, як то: основні припущення, модель, приклад для України, тощо.
  ВИСНОВКИ:це частина статті, де автор(и) повинні викласти досліджений матеріал, без нових фактів або даних; зазначити можливі перспективи подальших розвідок у даному напрямку (не менше 0,5 сторінки).
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.
  Автори повинні дотримуватися в своїх статтях наукової етики в аспекті посилань на дослідження колег:посилання на джерела статистичних даних обов’язкові;посилань на підручники, навчальні посібники, газети та ненаукові журнали – бажано не наводити;посилання на власні публікації допускаються тільки в разі крайньої необхідності і в кількості не більше 2-х; роботи авторів, на прізвища яких є посилання в тексті, повинні бути в списку літератури до статті.
 • Обсяг статті не повинен перевищувати 60 000 знаків, а мінімальний обсяг складає 10 сторінок.
 • Інтервал – 1,5 (списки літератури – через 1,0 інтервал); шрифт – 14 пт. Анотація, ключові слова, references та література – шрифт – 12 пт. Поля – по 2 см з кожного боку, абзацний відступ – 1,25 см. Шрифт – Times New Roman. Лише Microsoft Word, бажано doc, а не docx. Усі нетекстові об’єкти мають бути побудовані із застосуванням засобів Microsoft Word (Microsoft Excel Chart, Microsoft Equation). При побудові графіків слід мати на увазі, що журнал є чорно-білим.
 • Таблиці повинні бути пронумеровані арабськими цифрами та мати назву. Слід уникати багатосторінкових таблиць. Таблиці оформлюються за такими правилами: інтервал – 1,0; шрифт – 12 пт. За необхідності шрифт може бути змінено автором до 8 пт. Під таблицею має бути вказано посилання на джерело. Джерело:…..(згідно зі стандартом АРА-2010).
 • Усі ілюстрації повинні бути пронумеровані арабськими цифрами та мати назву. Під ілюстрацією має бути вказано посилання на джерело. Джерело:…..(згідно зі стандартом АРА-2010).
 • Не допускаються рисунки та таблиці з альбомною орієнтацією.
 • Необхідність нумерування формул визначається автором у відповідності з використанням цих формул у тексті (посиланнями на них згідно зі стандартом АРА-2010). Формули, які нумеруються, виносяться в окремий рядок, нумерація розташовується з правого боку.
 • При посиланні на прізвище вченого або його роботи, а також при використанні статистичних даних обов’язково посилання мовою оригіналу на джерело у списку літератури. Посилання на джерела використаних матеріалів оформлюються згідно з правилами оформлення текстових цитат стандарту АРА-2010.
 • Список літератури складається у порядку згадування у тексті, щонайменш 10 посилань та містить два блоки (ця вимога діє і для англомовних статей) (додаток 2):
  1) References – джерела англійською мовою, оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010;
  2) Література (для англомовних статей: References (in language original). Це джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015.
 • Усі структурні розділи по тексту мають бути виділені жирним шрифтом
 • Анотація та ключові слова (3-5 слів) трьома мовами розміщуються на початку статті (додаток 1). Обсяг анотації має складати не менше 1800 знаків (для англомовної, україномовної та російської версії).
  Нижче ключових слів розміщують коди класифікатора JEL (JEL Classіfіcatіon Codes Guide) (3-5 кодів).

Керівництво для авторів

  Для публікації статті необхідно:

надіслати електронний варіант рукопису через сайт журналу: https://periodicals.karazin.ua/soceconom; на електронну пошту sejournal@karazin.ua відправити інформацію про авторів (ПІБ, вчене звання, науковий ступінь, заповнений ORCID, місце роботи, посада, адреса установи, де працюють автори, робочий номер телефону та e-mail, мобільний номер телефону, e-mail, сфера досліджень й наукові інтереси, вказати посилання на особистий веб-сайт автора чи посилання на профілі у соціальних мережах);  

або 

 • заповнити відомості про автора статті (https://docs.google.com/forms/d/1BHIefyH-lFz51mQIBAA2apFTPf1JiMietHrFuYg4hG4/viewform) (у разі наявності проблем із заповненням електронної форми необхідно заповнити Відомості про автора та співавторів, наведені у Вимогах – Додаток 4). Обов’язковим є наявність заповненого ORCID у авторів;
 • надіслати рукопис статті, Відомості про автора та співавторів (у разі наявності проблем із заповненням електронної форми)  на електронну адресу редакційної колегії журналу: sejournal@karazin.ua;

Інструкція для авторів українською мовою

Інструкція для авторів російською мовою

Інструкція для авторів англійською мовою

Матеріали, оформлені з порушенням зазначених вимог, будуть відхилені!

 

Авторські права та ліцензія

Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов’язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.

Автор підписує з Видавцем договір щодо використання твору та надає згоду на делегування Видавцю права обробки його особистих даних згідно з Законом України «Про захист персональних даних».

Положення про конфіденційність

Редакція журналу «Соціальна економіка» гарантує конфіденційність процесу розгляду статті для публікації: жодна інформація щодо поданої статті не буде передаватися третім особам, не пов’язаним з процесом рецензування та публікації. 

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.