Подання

Увійдіть на сайт чи Зареєструватися, щоб мати можливість подавати статті до журналу.

Керівництво для авторів

Для публікації статті необхідно: 

 • заповнити відомості про автора статті (https://forms.gle/BZaVxRJ4CweZxE9n8) (у разі наявності проблем із заповненням електронної форми необхідно заповнити анкету автора (авторів) відповідно до Додатку 3). Обов’язковим є наявність заповненого ORCID у авторів;

 • надіслати електронний варіант рукопису, анкету автора (авторів) (Додаток 3) та відсканований підписаний авторський договір (Додаток 4) через сайт журналу: https://periodicals.karazin.ua/soceconom;

 або  

 • заповнити відомості про автора статті (https://forms.gle/BZaVxRJ4CweZxE9n8) (у разі наявності проблем із заповненням електронної форми необхідно заповнити Відомості про автора та співавторів, наведені у Вимогах – Додаток 3). Обов’язковим є наявність заповненого ORCID у авторів;

 • надіслати рукопис статті, Відомості про автора та співавторів (у разі наявності проблем із заповненням електронної форми), відсканований підписаний авторський договір (Додаток 4) на електронну адресу редакційної колегії журналу: sejournal@karazin.ua.

Вимоги до наукових статей,

які подаються до наукового журналу «Соціальна економіка»

 1. Матеріал статті не повинен бути опублікованим раніше і представленим до опублікування в іншому виданні.
 2. Статті у журналі друкуються українською, англійською мовами.
 3. Кількість співавторів статті не повинна перевищувати 3 осіб. Наприкінці статті необхідно зазначити особистий внесок кожного співавтора у вигляді переліку досягнутих результатів та у друкованих аркушах.
 4. Стаття повинна мати наступну структуру:
 • УДК;
 • назва статті;
 • ПІБ автора (співавторів);
 • науковий ступінь;
 • вчене звання;
 • назва та адреса організації, до якої афілійований автор/ автори;
 • ORCID автора (співавторів);
 • e-mail автора (співавторів);
 • анотація та ключові слова;
 • коди класифікатора JEL (JEL Classіfіcatіon Codes Guide) (3-5кодів)
 • текст статті зі складовими елементами (Додаток 1 Інструкції для авторів).
 1. Анотація та ключові слова (3-5 слів) двома мовами (українською та англійською) розміщуються на початку статті (Додаток 2 Інструкції для авторів). Обсяг анотації має складати не менше 1800 знаків. Текст анотації повинен бути аутентичним, не дублювати матеріали статті, а констатувати отримані результати дослідження. В анотації англійською необхідно використовувати активний, а не пасивний стан, тобто «The study tested…», але не «It was tested in this study…». Рекомендовані конструкції: I/We study, I/We find, I/We evaluate, I/We examine, I/We construct тощо. Нижче ключових слів розміщують коди класифікатора JEL (JEL Classіfіcatіon Codes Guide) (3-5 кодів).
 2. Усі структурні розділи по тексту мають бути виділені жирним шрифтом.
 3. Обсяг статті не повинен перевищувати 80 000 знаків. Мінімальний обсяг статті повинен складати не менше 15 сторінок (враховуючи анотації та список літератури).
 4. Інтервал – 1,5 (списки літератури – через 1,0 інтервал); кегль шрифта – 14 пт. Анотація, ключові слова, references та література – кегль шрифта – 12 пт. Поля – по 2 см з кожного боку, абзацний відступ – 1,25 см. Шрифт – Times New Roman. Лише Microsoft Word, бажано docx. Усі нетекстові об’єкти мають бути побудовані із застосуванням засобів Microsoft Word (Microsoft Excel Chart, Microsoft Equation). При побудові графіків слід мати на увазі, що журнал є чорно-білим.
 5. Таблиці повинні бути пронумеровані арабськими цифрами та мати назву. Назва таблиці має бути продубльована англійською мовою (Додаток 2 Інструкції для авторів). Слід уникати багатосторінкових таблиць у тексті статті. За потреби їх можна винести у додаток до статті. Таблиці оформлюються за такими правилами: інтервал – 1,0; шрифт – 12 пт. За необхідності шрифт може бути змінено автором до 8 пт. Під таблицею має бути вказано посилання на джерело. Джерело:..(згідно зі стандартом АРА-2010). Дозволяються таблиці тільки книжної орієнтації.

   

 6. Усі ілюстрації повинні бути пронумеровані арабськими цифрами та мати назву. Назва ілюстрації має бути продубльована англійською мовою (Додаток 2 Інструкції для авторів). Під ілюстрацією має бути вказано посилання на джерело. Джерело:..(згідно зі стандартом АРА-2010). Дозволяються рисунки тільки книжної орієнтації.

 7. Необхідність нумерування формул визначається автором у відповідності з використанням цих формул у тексті (посиланнями на них згідно зі стандартом АРА-2010). Формули, які нумеруються, виносяться в окремий рядок, нумерація розташовується з правого боку.
 8. При посиланні на прізвище вченого або його роботи, а також при використанні статистичних даних обов’язково посилання мовою оригіналу на джерело у списку літератури. Посилання на джерела використаних матеріалів оформлюються згідно з правилами оформлення текстових цитат стандарту АРА-2010.

Приклад. У тексті посилання оформлюються наступним чином: (Четвертко, 2017); (Науменкова, 2015; Науменкова & Павлюк, 2015); (Погореленко, 2018а; Погореленко, 2018b); (Allen & Gu, 2018); (НБУ, 2019); (Державна служба статистики України, n.d.); (Воронкова, 2013, с. 24).

У разі використання  прямої цитати обсягом більше ніж одне речення текст цитати необхідно розмістити у посторінковому посиланні, а посилання на джерело цитування подати як у основному тесті статті, так і посторінковому посиланні (Додаток 2 Інструкції для авторів).

 1. Список літератури складається у порядку згадування у тексті, щонайменш 20 посилань та містить два блоки (ця вимога діє і для англомовних статей) (додаток 2 Інструкції для авторів):

1)  References – джерела англійською мовою, оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010;

2) Література. Це джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015.

У списку літератури вказуються виключно наукові публікації, посилання на законодавчі акти, джерела статистичної інформації, офіційні сайти установ  тощо подаються у посторінкових посиланнях. При підготовці тексту статті слід ознайомитися з найновішими роботами провідних закордонних вчених із проблематики дослідження (Додаток 2).

Якщо джерело має DOI, його необхідно наводити як у References, так і у Літературі. Бажано уникати самоцитування: у тексті дозволяється не більше 2 посилань на попередні роботи авторів.

 1. Документи, які подає автор на адресу редакційної колегії sejournal@karazin.ua або на сайті журналу https://periodicals.karazin.ua/soceconom:

Усі файли повинні бути названі англійською мовою, наприклад: Petrenko_Article.doc, Petrenko_Statement.doc, Petrenko_Profile.doc.

 

Послідовність розміщення структурних елементів у науковій статті

ВСТУП: актуальність проблематики; постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; невирішені частини загальної проблеми, яким присвячується дана стаття; формулювання мети статті, її завдань, предмета та об’єкта дослідження (не менше 1 сторінки).

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ: критичний аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми, яка розглядається (ця частина має містити не лише перелік авторів, а саме основні висновки їх праць, їх порівняльний аналіз, обсягом не менше 1 сторінки). У оглядовій частині статті необхідно вказати останні доробки провідних вчених (як закордонних, так і вітчизняних) з проблематики дослідження. Згадування прізвища вченого без посилання на конкретну роботу є неприпустимим.

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ: аналіз основних дефініцій дослідження, методів та підходів, що використовуються в роботі. В статтях, що містять результати соціально-економічних емпіричних досліджень, потрібно включати інформацію про застосовану методологію і методи в цьому окремому розділі статті. Ця інформація повинна включати в себе (найменування організації або осіб, що проводила дослідження; терміни досліджень (для соціальних обстежень/опитувань) або період часу аналізованих даних; джерела даних і емпірична база дослідження; структура діапазону даних; опис методів збору даних (наприклад, опитування, інтерв’ю, спостереження, експерименти, контент-аналіз тощо); опис методів аналізу даних (наприклад, при оцінці коефіцієнтів кореляції – їх статистичні залежності повинні бути зазначені; при використанні факторного аналізу – відсоток поясненої дисперсії повинен бути наданий); коротке резюме про позитивні та негативні сторони методичного досвіду: тестування методологічних інструментів, труднощі в реалізації концепції первісного дослідження, відкриття проблем з методологічних інструментів, непередбачуваних організаційних та методичних ситуацій (не менше 0,5 сторінки).

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ: виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Бажано, щоб ця частина містила підпункти відповідно до кожної головної тези дослідження, як то: основні припущення, модель, приклад для України, тощо. Допускається додаткове структурування основних результатів статті (підзаголовки, що відповідають завданням дослідження).

ВИСНОВКИ: частина статті, де автор(и) повинні викласти отримані результати, без нових фактів або даних; зазначити можливі перспективи подальших розвідок у даному напрямку (не менше 1 сторінки).

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ: автори повинні дотримуватися в своїх статтях наукової етики в аспекті посилань на дослідження колег: посилання на джерела статистичних даних обов’язкові; посилань на підручники, навчальні посібники, газети та ненаукові журнали бажано не наводити; посилання на власні публікації допускаються тільки в разі крайньої необхідності і в кількості не більше 2-х; роботи авторів, на прізвища яких є посилання в тексті, повинні бути в списку літератури до статті.

 

Інструкція для авторів українською мовою

Інструкція для авторів англійською мовою

Матеріали, оформлені з порушенням зазначених вимог, будуть відхилені!

 

Авторські права та ліцензія

Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов’язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.

Автор підписує з Видавцем договір щодо використання твору та надає згоду на делегування Видавцю права обробки його особистих даних згідно з Законом України «Про захист персональних даних».

Положення про конфіденційність

Редакція журналу «Соціальна економіка» гарантує конфіденційність процесу розгляду статті для публікації: жодна інформація щодо поданої статті не буде передаватися третім особам, не пов’язаним з процесом рецензування та публікації. 

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.