https://periodicals.karazin.ua/soceconom/issue/feed Соціальна економіка 2020-01-09T20:30:08+02:00 Olha Hluschenko, Doctor of Economic Sciences, Associate Prof olhahlushchenko@karazin.ua Open Journal Systems <p>Фахове видання з&nbsp;економічних наук.</p> <p>Журнал присвячений висвітленню результатів наукових досліджень у галузі економічних наук: питання мотивації праці, управління на різних рівнях економіки, кредитна і грошова системи, облік та аудит, міжнародна економіка та світове господарство, економіко-математичні методи і моделі, статистичний аналіз і маркетингові стратегії.</p> <p>Для наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей.</p> https://periodicals.karazin.ua/soceconom/article/view/14781 ПРОРИВНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ РОЗРОБКИ НОВОЇ ПОСТНЕКЛАСИЧНОЇ ЛЮДИНОМІРНОЇ НАУКИ В СФЕРІ ГОСПОДАРСТВОЗНАННЯ 2020-01-09T20:30:08+02:00 Григорий Васильевич Задорожный i.business@karazin.ua <p>Вихід з глобальної кризи, що поглиблюється, можливий через кардинальну зміну методо­логії осягнення цілісної реальності. Традиційна механіко-матеріалістична наука явно ігнорує цілісність світу і людини, її духовність. Триалектика як істинний метод осягнення живого ці­лісного світу і нова особистісна методологія, що зараз розробляється, виходить з визнання єдиної триіпостасної – духовно-біо-соціальної природи людини, специфіка якої як представ­ника особливого свідомого природного роду визначається людяністю, в якій закладено сво­бода-відповідальність особистісної благісної творчості. Триіпостасная природа людини, її лю­дяність виражається в уномі як висхідному глибинному коді людського життєрозгортання – потенціальній універс-якості життєвого процесу розгортання особистості, котрий досягає своєї вищої форми в кожному вчинку особистості, коли її самореалізація набуває особистісної якості свободи-відповідальності.</p> <p>Осягнення уному, що включає в себе геном і мемон, спрямовано на задання целераціона­льності трансформаціям господарства людяних смислів-цінностей, які дозволяють досліджу­вати глибинну духовно-смислову єдність роздільно діючих суб’єктів господарювання. Уноміка – це нова доленосна наука про людяність, що має своєю метою дослідження і обґрунтування благісного формату життєдіяльності-вчинку особистості-мікрокосму, виходячи з розуміння-розгортання синкретичної розмірності ціннісно-смислового Універсума (макрокосму). Вона потребує духовно-досвідної, екзистенційної основи пізнання людини, яке затверджує верхо­венство особистості. У цьому сенсі першорядну роль при осягненні уному особистості грає проблема дослідження її екзистенціалів, що задають смисли життя для продуктивної для людства господарської творчості. Розкрито формат «уноміка – глобалістика». Три головні ек­зистенціали людського існування: духовність, свобода і відповідальність (В.&nbsp;Франкл). Осмис­лення їх у новому форматі триалектики дозволило заглибитися до розуміння екзистенціалу «свобода-відповідальність». Третім екзистенціалом буття людини у світі є любов.</p> 2019-12-08T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/soceconom/article/view/14782 ТЕХНІКА СЦЕНАРІЇВ В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА 2019-12-16T13:47:21+02:00 Андрій Сергійович Дядін dyadin@meta.ua <p>В статті визначено особливості сутнісного змісту антикризового управління фінансами, як системи контрзаходів, типізований набір спеціальних заходів, що набувають вирішально­го значення в діяльності суб’єкта господарювання.</p> <p>Сформульовано наступні ключові завдання антикризового фінансового менеджменту: створення та реалізація фінансового потенціалу підприємства для забезпечення необхідного рівня прибутковості та ліквідності підприємства навіть в умовах циклічного розвитку еко­номіки; забезпечення функціонування на підприємстві ефективної системи фінансового ме­неджменту та фінансового контролю.</p> <p>Доведено, що проведення превентивних планово-контрольних заходів в межах управлін­ня фінансами підприємства неможливе без вирішення комплексу фінансових завдань, а са­ме: оптимізації структури капіталу через нарощування виручки від реалізації та прискорення оборотності капіталу шляхом зниження дебіторської й кредиторської заборгованості.</p> <p>Ефективність запроваджених заходів системи антикризового управління фінансами підприємства залежить від дотримання менеджментом компанії наступних принципів: цільової результативної орієнтації; опори на моніторинг фінансових індикаторів; переваги управлінського впливу; фінансової гнучкості; економічності управління; відповідності форми зворотного зв’язку.</p> <p>Обґрунтовано впровадження системного та ситуаційного підходів щодо активізації здат­ності компанії до виявлення й вирішення нових фінансових проблемних питань та підтрим­ки динамічної рівноваги розвитку.</p> <p>Визначено, що саме техніка сценаріїв, дозволяє побудувати альтернативні варіанти мож­ливого розвитку подій залежно від різного сполучення визначальних їхніх факторів.</p> <p>Композиційно антикризова програма може бути визначена в вигляді наступних струк­турних блоків: ситуативні дії фінансової орієнтації щодо адаптації до нових умов; обов’язкові дії із забезпечення і підвищення безпеки виробничо-господарської системи; обов’язкові опе­ративні дії з подолання вузьких місць щодо підвищення рентабельності; заходи щодо поси­лення контролю.</p> 2019-12-08T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/soceconom/article/view/14783 ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 2019-12-16T14:00:19+02:00 Андрій Миронович Галайко andriy.galayko.12@ukr.net <p>Стаття присвячена визначенню напрямів удосконалення управління грошовими кошта­ми державних сільськогосподарських компаній. Дослідження розпочато з визначення акту­альності та необхідності пошуку шляхів удосконалення управління грошовими ресурсами державних суб’єктів господарювання в сільському господарстві. За результатами проведено­го дослідження встановлено такі напрями вдосконалення управління фінансовими ресурсами державних сільськогосподарських підприємств, а саме: неупереджений і вчасний аналіз фі­нансових результатів; оптимізація структури продукції; дотримання комплексно-системного підходу при управлінні грошовими коштами; вдосконалення фінансового планування і бю­джетування; раціональне управління основними фондами і оборотними засобами; врахуван­ня резервів зменшення собівартості продукції; застосування раціональної системи управлін­ня фінансовими потоками; делегування функцій бухгалтерського і фінансового управління державних сільськогосподарських підприємств невеликих розмірів консалтинговим фірмам; максимальне узгодження функціонування фінансової та організаційної структур; підвищен­ня фінансового потенціалу шляхом підвищення прибутку і платоспроможності; планування надходжень грошових коштів, першочергових платежів, бюджетів підрозділів підприємства; ведення платіжних календарів; щоденний розподіл фінансових ресурсів, котрі надійшли за заздалегідь визначеними пріоритетами; складання планів руху грошових коштів за підрозді­лами підприємства.</p> <p>У статті визначено збитковість державних сільськогосподарських підприємств як основ­ну їх проблему. У дослідженні було запропоновано усунення збитковості державних компаній в сільському господарстві у випадку реалізації державної сільськогосподарської продукції нижче точки беззбитковості та у випадку падіння цін на цю продукцію. У подальших дослі­дженнях необхідно визначити напрями підвищення прибутковості державних сільськогоспо­дарських підприємств без виробничої диверсифікації.</p> 2019-12-08T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/soceconom/article/view/14784 МАКРОЕКОНОМІЧНА НЕРІВНОВАГА ТА ФОРМИ ЇЇ ПРОЯВУ В ЕКОНОМІЦІ 2019-12-16T14:06:10+02:00 Олександр Володимирович Дмитренко ector@ukr.net Артем Олександрович Булик ector@ukr.net <p>Метою статті є систематизація впливів змін зовнішнього та внутрішнього макроеконо­мічного середовища та аналіз наукових можливостей їх подальшої теоретичної розробки. Перманентна актуальність вивчення рівноважних станів в економіці обумовлюється розвит­ком форм організації економічних відносин та зміною соціально-економічного середовища їх реалізації. Особливої актуальності дана проблема набирає в умовах світової фінансової кри­зи, яка характеризується відхиленням базових&nbsp;макроекономічних показників від їх рівно­важних значень. Проведене дослідження засвідчило посилення впливу цінових факторів на збалансованість попиту та пропозиції на всіх основних ринках економіки України і, насам­перед, на ринку кінцевих продуктів та послуг. Аналітична оцінка впливу окремих цінових факторів на динаміку сукупного попиту та пропозиції дозволила визначити особливості цього впливу у сучасних умовах, характерних для економіки України, зокрема те, що високий рі­вень експортоорієнтованості промисловості та суттєва залежність кінцевого споживання від імпорту сприяють домінуванню впливу зовнішньоекономічних факторів на встановлення рівноваги на ринку кінцевих товарів та послуг. Серед цих факторів найвпливовішим став валютний курс. Водночас одним із вагомих чинників інфляції залишається динаміка індиві­дуальних середніх витрат як основний формуючий фактор цін виробників. Економіка Украї­ни є ресурсомісткою, що є наслідком недосконалої структури виробництва, обтяженої капіта­ломісткими та сировинними виробничими осередками, та застарілих технологій. І саме це виступає основною перешкодою ефективній адаптації пропозиції українських товаровироб­ників до змін у сукупному попиті. Економічна ситуація в Україні у 2014-2018 рр. і у коротко­строковій перспективі визначається переважно політичними чинниками, подальший розви­ток економічних процесів значною мірою не прогнозований і визначатиметься насамперед тим, чи припиняться бойові дії.</p> 2019-12-08T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/soceconom/article/view/14785 КОРПОРАТИВНІ КОНФЛІКТИ: ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВ’ЯЗАННЯ 2019-12-16T14:15:00+02:00 Анастасія Костянтинівна Погореленко pogorelenko.a.k@gmail.com <p>Активний розвиток форм підприємницької діяльності зумовлює активний розвиток від­повідних корпоративних правовідносин. Вагома складова цих правовідносин – корпоративні конфлікти, які виникають внаслідок недосконалості правового механізму забезпечення прав суб’єктів корпоративних відносин. Запорукою успішної діяльності корпорації при наявності сформованих передумов корпоративного конфлікту – розуміння його соціальних, психологіч­них та економічних закономірностей.</p> <p>Відзначено, що не останню роль в цьому відіграє розуміння сутності поняття «конфлікт», який виникає в ході: встановлення і досягнення цілей; розподілу і виконання посадових пов­новажень і завдань; розподілу ресурсів; реалізації комунікацій.</p> <p>На основі систематизації трактувань категорії «корпоративний конфлікт» вітчизняними науковцями зроблено висновок, що суть корпоративного конфлікту зводиться до розбіжнос­тей та/або суперечок, які виникають внаслідок діяльності корпорації та пов’язані з порушен­ням прав та бізнес-процесів між учасниками, задіяними на різних рівнях управління та ді­яльності корпорації.</p> <p>Відмічено, що управління корпоративними конфліктами неможливо без виокремлення та структурування його складових та розподілу на: власницькі, управлінські, конфлікти в тру­довому колективі корпорації.</p> <p>В якості поширеної причини конфліктів визначено необхідність ділити ресурси, які зав­жди обмежені, та розглянуто найбільш «гострий» вид зіткнення, спроможний привести до серйозних потрясінь у діяльності підприємства – виробничий конфлікт.</p> <p>На підставі аналізу етапів розгортання виробничого конфлікту виокремлено основні ета­пи управління корпоративним конфліктом та зроблено висновок, що важлива складова регу­лювання корпоративних конфліктів ‒ врахування додаткових технологій (інформаційних, комунікативних, соціально-психологічних, організаційних).</p> <p>Визначено, що особливе місце в досліджуваному процесі посідає прийняття рішення з управління корпоративного конфлікту та його профілактика.</p> 2019-12-08T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement##