Методологія навчання української мови як іноземної в медичних закладах вищої освіти

  • М. Цуркан доцент кафедри суспільних наук та українознавства Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» http://orcid.org/0000-0003-2866-1743
Ключові слова: іноземний студент-медик, метод навчання, професійно-комунікативна компетентність, українська мова як іноземна

Анотація

У статті з’ясовано зміст поняття «метод навчання», зокрема подано його трактування у філософії, психології та лінгводидактиці. Проаналізовано наукові дослідження щодо виникнення того чи іншого методу навчання іноземної мови як в зарубіжній, так і вітчизняній дидактиці, а також описано роль кожного методу у формуванні та становленні мовленнєвої особистості, у тому числі іноземного студента-медика. Зазначено, що метод навчання української мови як іноземної – це спосіб реалізації освітньої, розвивальної та виховної мети навчання, спрямований на організацію ефективного освітнього процесу, основним завданням якого є досягнення бажаного результату. Охарактеризовано основні методи навчання української мови як іноземної в медичному закладі вищої освіти, а саме: прямий метод, свідомо-зіставний метод, свідомо-практичний метод, граматико-перекладний метод, сугестивний метод, аудіолінгвальний метод, аудіовізуальний метод. Зауважено, що жоден із перелічених методів не є універсальним, тому лише сукупність виокремлених методів сприятиме досягненню мети та завдань навчального процесу, зокрема оволодінню іноземними студентами-медиками українською мовою. Підкреслено, що добір методів навчання української мови як іноземної студентів-медиків залежить від обраних підходів і принципів вивчення дисципліни, специфіки теоретичного і практичного матеріалу, який повинен засвоїти іноземний студент упродовж навчання в закладі вищої освіти, педагогічної майстерності й досвіду роботи викладача тощо. Закцентовано увагу на тому, що представлені в дослідженні методи навчання є ефективними лише за умови їх інтегрованого впровадження в освітній процес, оскільки кожен означений метод спрямований на формування тих чи інших умінь і навичок суб’єкта навчання, які є складниками професійно-комунікативної компетентності іноземного студента-медика.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Bakum, Z.P. (2010). Ukrainska mova yak inozemna: linhvodydaktychni problemy. Filolohichni studii [Ukrainian as a foreign language: Linguo-didactic problems. Philological studies]. Naukovyi visnyk Kryvorizkoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu [Scientific Bulletin of Kryvyi Rih National Pedagogical University]. Kryvyi Rih, 5, pp. 226–232 [in Ukrainian].

Beljaev, B.V. (1965). Ocherky po psykhologii obuchenija inostrannym jazykam [Essays on psychology of teaching of foreign languages]. Moscow: Prosveshchenije [in Russian].

Bezlyudna, V.V. (2018). Teoriya i praktyka profesiynoi pidhotovky maybutnih uchyteliv inozemnyh mov u vyshhyh pedahohichnyh navchalnyh zakladah Ukrayiny (1948–2016) [Theory and practice of professional preparation of future teachers of foreign languages at higher pedagogical educational institutions of Ukraine (1948–2016)]. Rivne [in Ukrainian].

Bystrova, B.V. (2009). Perevahy zastosuvannya priamoho metodu vykladannya inozemnykh mov u procesi yiyi vyvchennya [Advantages of application of the direct method of teaching of foreign languages in the process of its studying]. Humanitarna osvita v tekhnichnyh vyshhyh navchalnyh zakladah [Humanities education in technical higher education institutions]. Kyiv, Vol. 17, pp. 207–213 [in Ukrainian].

Hez, N. (2008). Istorija zarubezhnoj metodiki prepodavanija inostrannykh jazykov [History of foreign methods of teaching foreign languages]. Moscow: Izdatelskij tsentr “Akademija” [in Russian].

Horoshkina, O.M., Karaman, S.O., Bakum, Z.P., Karaman, O.V. and Kopus, O.A. (2015). Praktykum z metodyky navchannya movoznavchyh dystsyplin u vyshhiy shkoli [Practicum of methodology of teaching linguistic disciplines at higher school]. Kyiv [in Ukrainian].

Kapitonova, T.I. and Moskovkyn, L.V. (2006). Metodika obuchenija russkomu jazyku kak inostrannomu na etape predvuzovskoj podgotovki [Methodology of teaching Russian as foreign language at the stage of pre-institution preparation]. St. Petersburg: Zlatoust [in Russian].

Kasyanenko, T. (2013). Vykladannya ukrayinskoyi movy yak inozemnoyi: pryncypy optymizaciyi ta innovatsiyi [Teaching of Ukrainian as a foreign language: principles of optimization and innovation]. Kultura narodov Prichernomorja [Culture of the peoples of the Black Sea region], 257, pp. 7–10 [in Ukrainian].

Lozanov, H. (1973). Osnovy sugestolohgii [Foundations of suggestology]. Sofija [in Russian].

Nikolaieva, S. (2008). Osnovy suchasnoyi metodyky vykladannya inozemnyh mov (skhemy i tablyci) [Foundations of modern methodology of teaching foreign languages (schemes and tables)]. Kyiv: Lenvit [in Ukrainian].

Palchevskyi, S.S. (2005). Suhestopedahohika: novitni osvitni tehnolohiyi [Suggestive pedagogy: modern educational technologies]. Kyiv: Kondor [in Ukrainian].

Passov, E.I. (2004). Kommunykatyvnyj metod obuchenija inojazychnoj rechi [Communicative method of teaching foreign languages]. Moscow: Prosveshchenije [in Russian].

Shapar, V.B. (2007). Suchasnyy tlumachnyy psyholohichnyy slovnyk [Modern interpretive psychological dictionary]. Kharkiv: Prapor [in Ukrainian].

Shcherba, L.V. (2002). Prepodavanije jazykov v shkole: Obshchije voprosy metodiki [Teaching of languages at school: General issues of methodology]. Moscow: Akademija [in Russian].

Shynkaruk, V.I. (2002). Filosofskyy entsyklopedychnyy slovnyk [Philosophy encyclopedic dictionary]. Kyiv: Abrys [in Ukrainian].

Sokil, B. (2007). Metody vyvchennya ukrayinskoyi movy yak inozemnoyi ta yih harakterystyka. [Methods of studying Ukrainian as a foreign language and their characteristics]. Teoriya i praktyka vykladannya ukrayinskoyi movy yak inozemnoyi [Theory and Practice of Teaching Ukrainian as a Foreign Language]. Lviv, 2, pp. 14–18 [in Ukrainian].

Tarnopolskyy, O. (2019). Metodyka vykladannya inozemnyh mov ta yih aspektiv u vyshhiy shkoli [Methodology of teaching foreign languages and their aspects at higher school]. Dnipro: Universytet imeni Alfreda Nobelya [in Ukrainian].

Опубліковано
2020-05-04