Подання

Увійдіть на сайт чи Зареєструватися, щоб мати можливість подавати статті до журналу.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у керівництві для авторівнижче".

Керівництво для авторів

До опублікування приймаються матеріали, що порушують питання методики викладання мов (української та іноземних) у закладах вищої освіти, принципи створення підручників і навчальних посібників, викладання аспектів мови та місце культурології у процесі навчання іноземних мов, міжпредметні зв’язки.

Мова публікацій: українська, англійська.

У статті мають бути відображені такі елементи: «постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямку» (Бюлетень ВАК України, № 1, 2003).

Технічні вимоги до оформлення рукописів

 1. Перед назвою статті у верхньому лівому куті вказується індекс УДК (шрифт 12).
 2. У центрі друкується назва статті великими літерами напівжирним шрифтом (14) без крапки в кінці.
 3. Через один інтервал по центру курсивом напівжирним шрифтом (14) мовою статті друкуються повне ім’я та прізвище автора (авторів).
 4. З абзацу по центру мовою статті подаються відомості про автора: науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи повністю (поштова адреса, місто (країна для іноземних авторів), вулиця, номер будинку), електронна адреса, код ОRCID.
 5. Через один інтервал друкується анотація мовою статті (шрифт 12, міжрядковий інтервал 1). Обсяг анотацій: англійською мовою – не менше 2000 знаків без проміжків та не більше 2100, українською мовою – не менше 1800 знаків без проміжків та не більше 2000.

В анотаціях стисло викладається актуальність, мета, методи дослідження, основні результати та висновки.

 1. Після анотації з абзацу за алфавітом подаються ключові слова (не більше 5). Словосполучення Ключові слова набирається з великої літери напівжирним шрифтом з двокрапкою (шрифт 12).
 2. Текст статті друкується без автоматичних переносів слів; шрифт 14; інтервал 1,5; поля ліворуч, угорі, внизу – 2,5, праворуч – 1; форматування за шириною сторінки; відступ  абзацу – 1,25.
 3. Чітко диференціюються тире (–) та дефіс (-). Якщо використані спеціальні шрифти, символи, ілюстрації, таблиці (у Word), їх додають також до електронного варіанта окремими файлами (назви таблиць дублюються англійською мовою).
 4. Ілюстративний мовний матеріал виділяється курсивом.
 5. За положенням МОН України стаття повинна містити обґрунтування теми, ступінь її розробки (аналіз досліджень), актуальність, мету аналізу, методи та методику дослідження, виклад основного матеріалу, а наприкінці – висновки та перспективи дослідження. Зазначені елементи мають бути формально виділені напівжирним шрифтом.
 6. Посилання в тексті оформлюються квадратними дужками згідно з нумерацією СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, наприклад: [1: 35], де перший знак – порядковий номер за списком, другий – номер цитованої сторінки.
 7. Завершує публікацію список використаних джерел (слова СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ друкуються напівжирним шрифтом великими літерами без відступу від лівого поля). Нижче подається занумерований перелік цитованих робіт в алфавітному порядку авторів і назв видань (шрифт 12, інтервал 1), оформлений відповідно до стандартів ДАК України. У разі необхідності надається список джерел ілюстративного матеріалу. У список лiтератури мають бути обов’язково включенi видання, що опублiкованi протягом останнiх п’яти років (половина цитованих джерел) та іноземні публікації (третина цитованих джерел). До посилань треба додавати DOI, якщо вони присвоєні.
 8. Через один інтервал друкуються назва статті, відомості про автора та анотація (шрифт 12, міжрядковий інтервал 1) іншою мовою (українською або англійською). Правила оформлення аналогічні тим, що зазначені у п. 2-6.
 9. Для входження Збірника у наукометричні бази даних список літератури оформлюється двічі: спочатку за вимогами ДАК України як СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, потім за міжнародними стандартами як REFERENCES (останні подаються наприкінці статті після другої анотації або, якщо рукопис англійською, після висновків. Тоді СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ має міститися після української анотації наприкінці статті).

У REFERENCES (великими літерами жирним шрифтом без двокрапки в кінці) наводиться нумерований транслітерований список усіх джерел, що відповідає списку СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. Зразок оформлення див. на сайті збірника.

Транслітерування назв статей рекомендується здійснювати автоматично на сайті http://translit.kh.ua (для української мови) та http://www.translit.ru (для російської).

 1. Обсяг статті: 10–12 сторінок.
 2. Стаття надсилається до редакції електронною поштою на адресу vestnik-knu@ukr.net у форматі .doc (в редакторi Word для Windows версія 6.0, 7.0) та дублюється файлом у форматі .rtf.
 3. Сторінки рукопису в електронному варіанті не нумеруються.
 4. При поданні статті необхідно надати відсканований варіант першої сторінки з підписом автора (авторів), що підтверджує відсутність у статті плагіату: «Стаття «Назва статті» не містить плагіату». Підпис(и).
 5. В окремому файлі подаються відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи повністю, контактний телефон, поштова та електронна адреса, код ОRCID.

Автори без наукового ступеню додають до рукопису одну рецензію кандидата або доктора наук.

Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, що не відповідають усім зазначеним вимогам.

Термін подання статей у грудневий випуск – до 15 вересня, у червневий – до 1 березня. У разі пізнішого подання матеріалів буде розглядатися можливість публікації статті у наступному випуску збірника.

 

Автори статей, які бажають взяти участь у щорічній міжнародній науково-практичній конференції «Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки», що проводиться на початку червня, мають повідомити про це у відомостях про автора. Заявка на участь у конференції у Додатку 2.

Статті публікуються безкоштовно. Оплата у розмірі 200 грн здійснюється за послуги верстування матеріалів. Реквізити повідомляються після затвердження статті до друку.

Тел. (057)707-55-30.

e-mail: vyklad.mov@karazin.ua

Збірник індексується у DOAJ, Google Scholar, Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського, BASE, Crossref, WorldCat. Інформацію про збірник розміщено на сайті https://periodicals.karazin.ua/language_teaching/about.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.

 

Приклади оформлення списків літератури

 

Список літератури

Reference

Книги

Один автор

Шуневич Б.І. Дистанційне навчання в системі вищої школи Європи та Північної Америки: монографія. К: Видавн.-поліграф. центр «Київ. ун-т», 2005. 365 с.

Shunevich, B.I. (2005). Distantsiyne  navchannya v sistemi vishchoyi shkoli Evropi ta Pivnichnoyi Ameriki [Distance  learning in higher schools of Europe and North America]. Kyiv: Vidavn.-poligraf. tsentr “Kyiv. Un-t” [in Ukrainian].

Арутюнов А.Р. Теория и практика создания учебника русского языка для иностранцев. Москва: Рус. яз., 1990. 168 с.

Arutjunov, A.R. (1990). Teorija i praktika sozdanija uchebnika russkogo jazyka dlja inostrancev [Theory and practice of creating a Russian language textbook for foreigners]. Moscow: Russkij jazyk [in Russian].

Johnson L. Bombs, bugs, drugs and thugs: intelligence and America’s quest for security. New York; London: New York University Press, 2000. 326 р.

Johnson, L. (2000). Bombs, bugs, drugs and thugs: intelligence and America’s quest for security. New York; London: New York University Press [in English].

Два автори і більше

Грунина Э.А., Пенжиев М.П. Учебник туркменского языка для стран СНГ: учебник. М.: Восточная литература, 2010. 287 с.

Grunina, E.A. and Penzhiev, M.P. (2010). Uchebnik turkmenskogo yazyka dlya stran SNG [Manual of the Turkmen language for the CIS countries]. Moscow: Vostochnaya literaturа [in Russian].

Бондаренко Л.П., Завьялова В.Л., Пивоварова М.О., Соболева С.М. Основы фонетики английского языка: учеб. пособие. М.: Флинта: Наука, 2009. 152 с.

Bondarenko, L.P., Zavjalova, V.L., Pivovarova, M.O. and Soboleva, S.M. (2009). Osnovy fonetiki anglijskogo jazyka [Basics of English phonetics]. Moscow: Flinta: Nauka [in Russian].

Сучасні тенденції розвитку торговельної мережі України: монографія / О.М. Азарян та ін. Донецьк: Дон НУЕТ, 2009. С. 156–168.

Azarian, O.M. et al. (2009). Suchasni  tendentsii rozvytku torhovelnoi merezhi Ukrainy [Modern trends in trade network in Ukraine]. Donetsk: Don NUET, pp. 156–168 [in Ukrainian].

Автор(и) та редактор, упорядник, перекладач

Грошевий Ю.М. Вибрані праці / упоряд.: О.В. Капліна, В.І. Маринів. Харків: Право, 2011. 656 с.

Hroshevyi, Yu.M. (2011). Vybrani pratsi [Selected Works]. Kaplina, O.V. and Maryniv, V.I. (Comps.). Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Plath S. The unabridged journals / ed. K.V. Kukil. New York, NY: Anchor, 2000. 680 p.

Plath, S. (2000). The unabridged journals. Kukil, K.V. (Ed.). New York, NY: Anchor [in English].

Халлиган Б., Шах Дж. Маркетинг в Интернете: как привлечь клиентов с помощью Google, социальных сетей и блогов / пер. с англ. Н. Коневская. М.: Диалектика, 2010. 256 с.

Halligan, B. and Shah, Dh. (2010).  Marketinh v Internete: kak privlech klientov s pomoshchiu Google, socialnyh setei i blohov [Internet marketing: ways of attracting clients using Google, social network, and blogs]. (N. Konevskaia, Trans.). Moscow: Dialektika [in Russian].

Без автора

Сравнительная грамматика русского и туркменского языков / под ред. Н.А. Баскова, Б. Чарыярова. Ашхабад: Ылым, 1977. 199 с.

Baskov, N.A. and Charyiyarov, B. (Eds.). (1977). Sravnitelnay grammatika russkogo i turkmenskogo yazykov [Comparative grammar of Russian and Turkmen languages]. Ashhabad: Ilim [in Russian].

Багатотомні видання

Енциклопедія історії України: у 10 т. Київ: Наук. думка, 2013. Т. 10. 784 с.

Entsyklopediia istorii Ukrainy [Encyclopedia of the History of Ukraine]. (2013). Vols. 1–10. Kyiv: Nauk. dumka, Vol. 10 [in Ukrainian].

Частина видання

Стаття із періодичного видання. Тези доповідей.

Розділ книги

Мадзігон В.М. Теоретичні засади створення електронних підручників. Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць Ін-т педагогіки АПН України. К.: Пед. думка, 2006.  Вип. 6. С. 34–38.

Madzihon, V.M. (2006). Teoretychni  zasady stvorennya elektronnykh pidruchnykiv [The theoretical principles of creating electronic manuals]. Problemy suchasnogo pidruchnyka [Modern manual problems]. Kyiv: Pedahohichna dumka, 6, pp. 34–38 [in Ukrainian].

Карташова Л.А. Проблеми інформаційно-технологічного забезпечення сучасного викладача Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі: Міжпредметні зв’язки: тези ХI Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 2-4 черв. 2011 р.). Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. С. 141–143.

 

Kartashova, L.A. (2011). Problemy informatsiino-tekhnolohichnoho zabezpechennia suchasnoho vykladacha [Problems of information technology support for a modern teacher]. In: ХV Mizhnarodna naukovo-praktichna konferentsiya “Vykladannia mov u vyshchykh navchalnykh zakladakh osvity na suchasnomu etapi. Mizhpredmetni zviazky” [The Fifteenth International scientific conference “Present-day Teaching Languages at Higher Educational Institutions. Intersubjects Connections”]. Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University, pp. 141–143[in Ukrainian].

Ілляшенко С.М., Голишева Є.О. Управління споживчим капіталом підприємств в контексті забезпечення їх  сталого розвитку. Сталий розвиток та  екологічна безпека: теорія,  методологія, практика: монографія. Сімферополь: ВД «АРІАЛ», 2011. Т. 2.  С. 258–264.

Illiashenko, S.M. and Holysheva, Ye.O.  (2011). Upravlinnia spozhyvchym  kapitalom pidpryiemstv v konteksti zabezpechennia yikh staloho rozvytku [Management of customer capital  management of enterprises in the context of ensuring their sustainable development]. Stalyi rozvytok ta ekolohichna bezpeka: teoriia, metodolohiia, praktyka   [Sustainable development and ecological safety of society: theory, methodology, practice]. Simferopol: VD «ARIAL», Vol. 2, pp. 258–264 [in Ukrainian].

Електронні ресурси

Наказ МОН «Про затвердження програми навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням». old.mon.gov.ua. URL: http:// old.mon.gov.ua/about-ministry/normative/228- (дата звернення: 17.02.2018).

Nakaz MON “Pro zatverdzhennia prohram navchalnoi dystsypliny “Ukrainska mova (za profesiiinym spriamuvanniam)” [Order of the MES “On approval of the discipline “Ukrainian language for professional purposes”] old.mon.gov.ua [online]. Available at: http://old.mon.gov.ua /ua/about-ministry/normative/228

[Accessed 17 Feb. 2018] [in Ukrainian].

Гетьман Є.А. Підзаконні нормативно-правові акти органів виконавчої влади України та іноземних держав: порівняльна характеристика. Теорія і практика правознавства: електрон. наук. фахове вид. 2016. Вип. 1 (9). URL: http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/66302 (дата звернення: 17.06.2016).

Hetman, Ye.A. (2016). Pidzakonni normatyvno-pravovi akty orhaniv vykonavchoi vlady Ukrainy ta inozemnykh derzhav: porivnialna kharakterystyka [Sub-normative regulations of the executive authorities of Ukraine and foreign countries: comparative characteristic]. Teoriia i praktyka pravoznavstva [Theory and practice of jurisprudence] [online]. 1 (9). Available at: http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/66302 [Accessed 17 June 2016] [in Ukrainian].

Інші видання

Автореферати дисертацій та дисертації

Прокудина Ю.А. Формирование метапредметных знаний старшеклассников в условиях профильного обучения: автореф. дисс. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Нижегородский гос. архитектурно-строительный университет. Нижний Новгород, 2013. 23 с.

Prokudina, Yu.A. (2013). Formirovaniye  metapredmetnykh znaniy starsheklassnikov v usloviyakh profilnogo obucheniya [Formation of high schoolers’ metadisciplinary knowledge within specialized education]. Extended abstract of candidate’s thesis. Nizhniy Novgorod: Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering [in Russian].

Черноватый Л.Н. Основы теории педагогической грамматики иностранного языка: дис. … д-ра. пед. наук: 13.00.02 / Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. Харьков, 1999. 453 с.

Chernovaty, L. (1999). Osnovy teorii pedagogicheskoi grammatiki i nostrannogo yazyka [The Basics of the Foreign Language Pedagogical Grammar Theory]. Doctor’s thesis. Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University [in Russian].

Bryant B.D. A sequentially articulated experiment to compare two instructional software input infrastructures: Doctoral dissertation / University at Albany. Albany, NY, 1998. 150 р.

Bryant B.D. (1998). A sequentially articulated experiment to compare two instructional software input infrastructures. Doctor’s thesis. Albany, NY: University at Albany [in English].

Законотворчі та нормативні документи

Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015 р. № 389-VIII. Голос України. 2015. 10 черв. (№ 101). С. 4.

Zakon Ukrainy pro pravovyi rezhym voiennoho stanu from 12.05.2015, no 389-VIII [On Legal Regime of Martial Law Act by order № 389-VIII dated May 12, 2015]. (2015, 10 June). Holos Ukrainy [Voice of Ukraine]. 101, p. 4 [in Ukrainian].

Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/page (дата звернення: 17.03.2017).

Zakon Ukrainy Pro zapobihannia koruptsii from 14.10.2014, no 1700-VII [On the Prevention of Corruption Act: Law of Ukraine by order № 1700-VII dated October 14, 2014]. Available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/page [Accessed 17 March 2017] [in Ukrainian].

 

ДОДАТОК 2

 ЗАЯВКА

на участь у міжнародній науково-практичній конференції

«Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі.

Міжпредметні зв’язки»

 Прізвище

__________________________________________________

Ім’я

__________________________________________________

По батькові

__________________________________________________

Науковий ступінь

__________________________________________________

Вчене звання 

__________________________________________________

Назва доповіді

__________________________________________________

Орієнтовно назва секції*

__________________________________________________

Місце роботи, посада

__________________________________________________

Адреса для листування

__________________________________________________

Контактний телефон

__________________________________________________

e-mail  

__________________________________________________

Необхідність бронювання житла

Так (гуртожиток / готель) / ні (необхідне підкреслити)

Дата приїзду _______________________

Дата від’їзду _______________________

* Секції:

  1. Психолого-педагогічні основи методики викладання мов у закладах вищої освіти.
  2. Лінгвістичні основи методики викладання мов узакладах вищої освіти.
  3. Міжпредметна координація у викладанні мов і професійно орієнтоване навчання мови у закладах вищої освіти.
  4. Теорія і практика створення підручників і навчальних посібників для іноземних студентів.
  5. Нові технології викладання мов у закладах вищої освіти.
  6. Лінгвокультурологічний аспект викладання української та російської мов як іноземних.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.