Про журнал

Галузь та проблематика

 У збірнику наукових праць «Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки» розглядаються теоретичні та методичні питання викладання мов у вищих навчальних закладах, принципи створення підручників і навчальних посібників, викладання аспектів мови та місце культурології у процесі навчання іноземних мов, міжпредметні зв’язки.

 Видається Навчально-науковим інститутом міжнародної освіти Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

 Видання є фаховим у галузі педагогічних наук (Наказ МОН № 241 від 9 березня 2016 р.).

 ISSN 2073-4379 (друк.)

 Мова видання: українська, англійська, російська.

 Періодичність: 2 рази на рік (у грудні та червні).

 Проблематика:

Методика викладання мов (української, російської, англійської, французької та інших) у закладах вищої освіти.

Психолого-педагогічні, культурологічні засади методики викладання мов.

Принципи наступності та міжпредметної координації у викладанні мов.

Використання новітніх технологій у процесі викладання мов.

Теоретичні і практичні питання навчання перекладу.

Принципи розробки нових підручників і навчальних посібників із мови для вищої школи.

 РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА

 Мета видання:

публікація наукових робіт українських і зарубіжних авторів та поширення передового досвіду вивчення актуальних проблем викладання мов у ЗВО;

надання можливості ознайомитися з актуальними науковими дослідженнями всім професійно зацікавленим читачам;

сприяння розвитку теоретичних та практичних досліджень у галузі викладання мов.

 Місія журналу – поширення результатів авторських наукових досліджень у галузі методики викладання іноземних мов у закладах вищої освіти.

 Рекомендовано: для науково-методичних працівників, методистів, викладачів, мaгіcтрантів та докторантів.

Політика відкритого доступу

 Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 Процес рецензування

 Процедуру рецензування проходять усі статті, що надійшли до редакції. Основним принципом процедури рецензування є додержання академічної доброчесності й гармонізація діяльності авторів, читачів та редакційної колегії. Рецензенти оцінюють науковий рівень статті, вагомість, обґрунтованість та оригінальність результатів дослідження, адекватність методів і відповідність аналізу висновкам та приймають рішення щодо схвалення статті без змін чи після усунення зауважень або щодо її відхилення.

Процедура рецензування є анонімною для рецензентів і авторів (журнал утілює політику подвійного сліпого рецензування – double-blind method). До рецензування залучаються члени редколегії журналу, а також запрошуються сторонні дослідники, коло інтересів яких співпадає з темою роботи.

 Порядок розгляду і рецензування статей:

1. Автор надсилає статтю, оформлену за вимогами збірника, та відомості про себе на електронну адресу журналу (vestnik-knu@ukr.net). Подаючи статтю для публікації, автор тим самим висловлює згоду на розміщення повного тексту на офіційному сайті журналу та на сайті національної наукової бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

2. Автору повідомляють про отримання статті та прийняття її до розгляду.

3. Редакційна колегія рецензує статтю.

4. Редактори пропонують авторові наукове і літературне редагування матеріалів, що надійшли, або, якщо є суттєві зауваження, направляють статтю на доопрацювання.

5. Редакційна колегія залишає за собою право відхилити статтю, яка не відповідає встановленим вимогам або тематиці журналу чи містить плагіат. У разі відхилення представленої статті редакційна колегія дає автору мотивований висновок.

6. Термін проходження процесу рецензування складає один місяць. Після отримання авторами статей анонімних рецензій їм надається два тижні на усунення зауважень рецензентів та редакційної колегії.

7. Після прийняття редколегією рішення про публікацію відповідальний секретар повідомляє про це автора статті. Автор підписує договір (див. Договір).

 Усі статті проходять перевірку на плагіат з використанням антиплагіатної системи StrikePlagiarism.com. Система встановлює коефіцієнт подібності 1 (відсоток тексту, що визначає рівень запозичень, знайдених у певних джерелах, які складаються з фрагментів тексту, що містять щонайменше 5 слів) та коефіцієнт подібності 2 (відсоток тексту, що визначає рівень запозичень, знайдених у певних джерелах, які складаються з фрагментів тексту, що містять щонайменше 25 слів). Рекомендовані показники оригінальності статей становлять:

– за величиною коефіцієнта подібності № 1 – не більше 30%,

– за величиною коефіцієнта подібності № 2 – не більше 5%.

Остаточне рішення щодо наявності плагіату або доброчесності запозичень, знайдених у роботі антиплагіатною системою, приймає редакційна колегія журналу.

Матеріали публікуються після затвердження номеру до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

 Етичний кодекс

 Редакція журналу керується етичними нормами, викладеними у таких документах:

Доброчесна публікація для редакторів (Доброчесна публікація: міжнародні стандарти для редакторів / уклад. О. О. Гужва, І. О. Солдатенко. X.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. 28 с.);

Доброчесна публікація для авторів (Доброчесна публікація: міжнародні стандарти для авторів / уклад. О. О. Гужва, І. О. Солдатенко. X.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. 16 с.). 

Журнал прагне відповідати високим стандартам видавничої етики, затвердженим Етичним кодексом ученого України та Комітетом з видавничої етики (COPE) на всіх етапах процесу публікації.

Стосунки між авторами, редакцією й рецензентами в нашому журналі ґрунтуються на засадах академічної доброзичливості, об’єктивності оцінок та пріоритету наукової якості. Ми керуємося принципами Code of Conduct for Editors, створеного Комітетом з етики публікації (COPE).

Редакція журналу дотримується правил FAIR PLAY: рукописи оцінюються на підставі їхньої наукової якості, незалежно від раси, етнічної приналежності, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, громадянства чи політичних поглядів автора.

 Політика журналу щодо плагіату

 Журнал відхиляє будь-які матеріали, у яких не дотримано вимог щодо недопущення плагіату!

Згідно із положеннями про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових та навчальних роботах працівників і здобувачів вищої освіти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, редакційна колегія перевіряє прийняті до опублікування статті на відсутність академічного плагіату.

 Різновидами плагіату вважаються:

  • копіювання та оприлюднення виконаної іншим автором роботи як своєї;
  • дослівне копіювання фрагментів тексту (від фрази до набору речень) чужої роботи у свою без належного оформлення цитування;
  • внесення незначних правок у скопійований матеріал (переформулювання речень, зміна порядку слів в них тощо) без належного оформлення цитування;
  • надмірне використання парафраз (переказів чужих думок своїми словами) без посилань на оригінальний текст.

 Основною системою виявлення плагіату є Strikeplagiarism.com.

 Міжнародна індексація журналу

 Журнал індексується та/або реферується у таких міжнародних наукометричних, повнотекстових та реферативних базах даних:

Google Scholar;

Національніа бібліотека України імені В.І. Вернадського.