Оцінка чи оцінювання як результат визначення рівня якості знань студентів

  • I. Zvarych докт. пед. наук, cтарший науковий співробітник, професор кафедри іноземної філології і перекладу Київського національного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-3772-4489
Ключові слова: діагностування, збирання даних, моніторинг, навчальний предмет, оцінка, оцінювання, рівень знань студентів, систематичний процес

Анотація

Освіта в Україні є основою інтелектуального, культурного, духовного, соціального та економічного розвитку суспільства, її потрібно здобути в результаті послідовного, систематичного, цілеспрямованого засвоєння знань, забезпечення всебічного розвитку особистості студента. Вища освіта в Україні розвивається і реформується в основному за рахунок державного розвитку та сприймається як невідʼємний структурний елемент державної системи. У статті підкреслюється, що освіта в Україні завжди поєднувала і поєднує в собі навчання і виховання молоді, її наукову діяльність, зокрема, наукові дослідження в різних галузях науки.

Розвиток освіти в сучасних умовах ставить чимало нових завдань, пов'язаних із підвищенням якості підготовки фахівців із вищою освітою. Важливе місце в процесі підготовки посідає оцінювання рівня якості знань студентів у вивченні навчального предмета.

Педагогічне оцінювання рівня якості знань студентів ми розглядаємо як дві важливі ланки у навчанні – як процес і як його результат: з одного боку, здатність викладача передати студентам змістовні знання з навчальної дисципліни, а з іншого – визначити рівень якості їхніх знань, здобутих шляхом накопичення інформації, зосередженої в підручниках, в Інтернеті, отриманих від викладача. У нашому дослідженні з’ясовується використання терміну «педагогічне оцінювання» рівня якості знань, яке в американській літературі трактується як «evaluation» та «assessment». Ці два терміни дуже близькі за значенням і часто вживаються як синоніми, замінюючи один одного, і саме цим становлять трудність у перекладі та використанні їх у начальному процесі. У статті висвітлюється смисл цих двох термінів і обґрунтовується доречність уживання їх у процесі оцінювання рівня знань студентів, зокрема виокремлюється функція оцінювання для розвитку студентів і формування їхньої особистості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Bulakh, I. (2005). Concepts and categories of pedagogic diagnostics. Educational and methodical and reference materials for teaching staff. Part I. Theory. Iryna Bulakh (Ed.). Kyiv: Master-class [in Ukrainian].

Harlen, W. (1980). Values and Evaluation in Education. Evaluation in Education in Straughan R. & Wringley J. London: Harper & Row [in English].

Harris, W. (1968). The nature and functions of educational evaluation. Peabody Journal of Education. London, XLVI, September [in English].

Wiliam, D. What is the assessment for learning? Available at: https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2011.03.001Get rightsandcontent [Accessed 17 Aug. 2019] [in English].

Wilmut, J. (2005). Two values and two definitions of the concept of evaluation. Fundamentals of pedagogical evaluation. Part I. Theory: Educational and methodological and reference materials for teaching staff. K.: Master-class, pp. 19–21 [in Ukrainian].

Zvarych, I.M. (2014). The USA teachers’ pedagogical activity evaluation at the higher learning institutions (the second part of the XX-th century and the beginning of the XXI-st century). K.: Feniks [in Ukrainian].

Zvarych, I.M. and Marushkevych, A.A. (2018). The education quality measuring: American experience. EURERA: Social and Humanities, 1 (13), pp. 54–63 [in English].

Опубліковано
2019-12-23