Журнали

 • Accents and Paradoxes of Modern Philology

  Міжнародний науковий журнал з філології

  ISSN 2521-6481

  Періодичність: 1-2 випуски на рік

  Видавець: кафедра романської філології та перекладу факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

  Місія журналу:  об’єднати зусилля науковців, зацікавлених в увиразненні культурологічного ракурсу філологічних досліджень.

  Мова публікації: англійська, іспанська, італійська, французька.

  Статті проходять внутрішнє і зовнішнє рецензування.

 • Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії

  Видання з історичних наук.

  Збірник є спеціалізованим виданням молодих вчених з історичних наук. У збірнику публікуються статті викладачів, аспірантів та студентів з проблем вітчизняної та всесвітньої історії, що репрезентують тематику історичних досліджень від найдавніших часів до сучасності.

 • Актуальні проблеми державного управління

  Збірник наукових праць України категорії «Б» фаховий з державного управління, спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування».

  Видається на базі навчально-наукового інституту "Інститут державного управління" Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна з метою створення умов для якісної публічної комунікації вчених стосовно питань розвитку системи державного управління та місцевого самоврядування: економічні, правові, політичні, соціологічні, філософські, освітянські, соціальні аспекти.

  ISSN 1684-8489

   

   

 • Актуальні проблеми сучасної медицини

  Редакція наукового журналу пропонує всім бажаючим студентам, аспірантам, докторантам, здобувачам, молодим фахівцям, викладачам, науковцям та іншим зацікавленим особам опублікувати свої статті.

  Журнал містить статті, присвячені актуальним питанням сучасної експериментальної та клінічної медицини. Данні матеріали підтримують принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 • Біофізичний вісник

  «Біофізичний вісник» - наукове фахове видання України Категорії «A» в галузях наук: 10 Природничі науки за спеціальностями 104 Фізика та астрономія, 105 Прикладна фізика та наноматеріали; 09 Біологія за спеціальністю 091 Біологія; 16 Хімічна та біоінженерія за спеціальністю 163 Біомедична інженерія (Наказ Міністерства освіти і науки України № 220 від 21.02.2024).

  «Біофізичний вісник» індексується у SCOPUS.

  ISSN 2075-3810 (print)     ISSN 2075-3829 (online)

  Журнал публікує статті, короткі повідомлення та огляди, які містять оригінальні результати вирішення фізико-математичних та інженерно-технічних проблем, що відносяться до біологічних систем різного рівня організації, методами експериментальної і теоретичної фізики, математичного та комп'ютерного моделювання.

   

 • Державне будівництво

  Електронне наукове фахове видання України категорії «Б» з державного управління, спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» .

  Видається на базі Навчально-наукового інституту "Інститут державного управління" Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна з метою створення умов для якісної публічної комунікації вчених стосовно питань розвитку системи державного управління та місцевого самоврядування: економічні, правові, політичні, соціологічні, філософські, освітянські, соціальні аспекти.

  ISSN 1992–2337

   

 • Дриновський збірник

   «Дриновський збірник» – науковий щорічник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та Болгарської академії наук, присвячений історії Центральної і Південно-Східної Європи від стародавніх часів і до сьогодення. До збірника приймаються статті, які відповідають профілю видання, ще не були опубліковані, а також археографічні матеріали, рецензії та оглядова інформація про наукові конференції (симпозіуми, семінари) або інші значущі події наукового життя, пов’язані із тематикою видання.

   

   

 • Когніція, комунікація, дискурс

  Міжнародний електронний рецензований збірник наукових праць з відкритим доступом, присвячений дослідженням у галузі когнітивної лінгвістики та дискурсивних студій у синхронічній, діахронічній та міжкультурній перспективах. Також заохочуються статті із суміжних наукових галузей, пов’язаних, але не обмежених, лінгвістичною прагматикою, семантикою, соціолінгвістикою, міждисциплінарними дослідженнями комунікації, психологією, медіа-студіями, перекладознавством і навчанням мови в міждисциплінарному контексті.

  Журнал зареєстровано наказом Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019 та внесено до переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»), за якими можуть бути опубліковані результати дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії у галузі Філологія і наукового ступеня доктора філологічних наук.

  Призначено для лінгвістів, викладачів, аспірантів і магістрантів.

 • Комп’ютерні науки та кібербезпека

  Міжнародний електронний науково-теоретичний журнал.

  Науковий профіль журнала висвітлює результати досліджень теоретичних і науково-технічних проблем забезпечення захисту інформації та створення ефективного інструментального забезпечення перспективних інформаційно-комунікаційних систем  з використанням сучасних математичних методів, інформаційних технологій і технічних засобів.  

  Цільова аудиторія: науковці, викладачі, аспіранти, студенти, фахівці IT-сфери і всі, хто цікавиться питаннями інформаційної безпеки та проблематикою створення, і експлуатації інформаційно-комунікаційних систем. 

   

 • Людина та довкілля. Проблеми неоекології

  Наукове фахове видання України Категорії «Б» в галузях наук: 10 Природничі науки за спеціальностями 101 Екологія103 Науки про Землю ; 20 Аграрні науки та продовольство за спеціальностями 201 Агрономія,  205 Лісове господарство.

  Реєстрація і ДАК України: Постанова № 1-05/5 від 18.11.2009; Постанова № 747 від 13.07.2015; Наказ МОН України № 409 від 17.03.2020.

  Ідентифікатор медіа у Реєстрі суб’єктів у сфері медіа: R30-04454 (Рішення № 1538 від 09.05.2024 р Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Протокол № 15)

  Для науковців і фахівців-екологів, а також викладачів, аспірантів, магістрів і студентів вищих навчальних закладів без будь-яких обмежень.

 • Наукові записки кафедри педагогіки

  Наукове фахове видання з педагогічних наук. Включено до категорії «Б» наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 №  886. Наукове фахове видання «Наукові записки кафедри педагогіки/ Научные записки кафедры педагогики/ Scientific notes of the pedagogical department»  у галузі знань 01 «Освіта/ Педагогіка» за спеціальностями  011 «Освітні, педагогічні науки», 012 «Дошкільна освіта, 013 «Початкова освіта», 014 «Середня освіта», 015 «Професійна освіта» видається зусиллями кафедри педагогіки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна та Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради з 1996 р. 

  Журнал відображено у базах даних: Google Scolar, Національна бібліотека імені В. І. Вернадського.

  Видання спрямоване на поширення досліджень з проблем сучасної теорії та практики освіти, навчання та виховання. Авторами наукових праць розміщуються результати науково-дослідної діяльності щодо організації освітнього процесу, особливостей викладання навчальних дисциплін, професійної підготовки майбутніх фахівців різних галузей, впровадження новітніх педагогічних технологій тощо.

  Для науковців, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, студентів, вчителів.

 • Проблеми безперервної географічної освіти і картографії

  Фахове видання з географічних наук.

  Міжрегіональний збірник наукових праць, де розглядаються актуальні проблеми сучасної географічної освіти та картографічного її забезпечення; узагальнюється досвід і розкриваються перспективи розробки та впровадження у навчальний процес інноваційних педагогічних технологій, підготовки і видання нових картографічних творів, призначених для використання у школах, вищих навчальних закладах та в інших установах безперервної географічної освіти.

 • Психіатрія, неврологія та медична психологія

  Міжнародний науково-практичний журнал.

  Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України: у галузі медичних наук категорія Б (Наказ МОН України №409 від 17.03.2020) зі спеціальностей 222 Медицина «Неврологія», «Психіатрія, наркологія»225 Медична психологія; у галузі психологічних наук (Наказ МОН України №627 від 14.05.2020) зі спеціальності 053 Психологія «Медична психологія».

  У журналі публікуються проблемні статті, результати оригінальних та експериментальних досліджень, статті оглядового, дискусійного та історичного характеру, короткі повідомлення, лекції, рецензії, випадки з практики, матеріали інформаційного характеру, роботи з питань викладання нейронаук, організації та управління психоневрологічної службою та інші матеріали, присвячені актуальним проблемам клінічної і судової психіатрії, наркології, неврології, медичної психології, а також психотерапії, фармакотерапії тощо. 

 • Психологічне консультування і психотерапія

  Фахове видання з психологічних наук.

  "Психологічне консультування і психотерапія" зареєстровано наказом Міністерства освіти і науки України № 627 від 14.05.2020 та внесено до переліку наукових фахових видань України, категорія «Б», спеціальність 053, за якою можуть бути опубліковані результати дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора в області психології.

  У журналі представлено різномаїття психотерапевтичних підходів, модальностей та методик, що пов’язані з психологічним та медичним простірами сучасної психотерапевтичної та консультативної допомоги. Розглянуто теоретичні і практичні питання щодо різних аспектів психотерапевтичного втручання при різних розладах, їх гендерні аспекти, методики психодіагностики, взаємодію психотерапії та культури тощо.

  Для психотерапевтов, консультантов, практичных психологов и всего, что необходимо для лечения психотерапевтических добавок.

 • Проблеми сучасної освіти

  Збірник присвячено загальним питанням сучасної освіти, інноваційним освітнім технологіям та методиці викладання у вищій школі, а також актуальним проблемам навчання студентів-іноземців в Україні. В окремому розділі представлено кращі випускні роботи слухачів школи педагогічної майстерності.

 • Соціальна економіка

  Фахове видання з економічних наук категорії "Б" (Наказ МОН України  № 409 від 17.03.2020).

  Журнал присвячений висвітленню результатів наукових досліджень у галузі економічних наук: питання мотивації праці, управління на різних рівнях економіки, кредитна і грошова системи, облік та аудит, міжнародна економіка та світове господарство, економіко-математичні методи і моделі, статистичний аналіз і маркетингові стратегії.

  До публікації приймаються статті зі спеціальностей:

  • 051 "Економіка",
  • 072 "Фінанси, банківська справа та страхування",
  • 073 "Менеджмент",
  • 075 "Маркетинг",
  • 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність".

  Для наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей.

 • Теорія та практика державного управління

  Теорiя та практика державного управлiння : зб. наук. праць. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна.

  У статтях наукового збірника «Теорія та практика державного управління», згрупованих у п’ять тематичних розділів, висвітлено проблеми розвитку системи державного управління та реформи місцевого самоврядування в Україні, державного регулювання процесів економічного і соціального розвитку, приділено увагу особливостям реалізації вітчизняної державної кадрової політики, а також зовнішній політиці та національній безпеці.
  Для науковців, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, а також усіх, хто цікавиться сучасними проблемами державного управління.

 • Давнина. Харківський історико-археологічний щорічник

  Фахове видання з історичних наук.

  «Давнина» – академічний журнал, який містить статті теоретичного і науково-дослідного характеру, присвячені проблемам археології, історії стародавнього світу та середніх віків, а також суміжних дисциплін і краєзнавства. Журнал видається щорічно з 1994 р. історичним факультетом Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна спільно з Харківським історико-археологічним товариством.

  Метою видання журналу є інформування наукової громадськості про останні результати досліджень в області стародавньої та середньовічної історії, які цікавлять міжнародну аудиторію.

 • Східно-європейський фізичний журнал

  Міжнародний рецензований журнал, з відкритим доступом, присвячений експериментальним і теоретичним дослідженням з ядерної фізики, космічних променів і елеметарних частинок, фізики високих енергій, фізики твердого тіла, фізики плазми та керованого ядерного синтезу, фізики пучків заряджених частинок, плазмової електроніки, матеріалознавства, фізики тонких плівок, фізики конденсованих середовищ, функціональних матеріалів і покриттів, наноматеріалів та наночастинок, молекулярної динаміки, технічної теплофізики та промислової теплоенергетики, медичної фізики та фізичних технологій в міждисциплінарному контексті.

   
  Ідентифікатор медіа у Реєстрі суб’єктів у сфері медіа: R30-04470 (Рішення № 1538 від 09.05.2024 р Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Протокол № 15)
  Журнал є частиною наукометричної платформи Web of Science Core Collection (ESCI) і індексується у SCOPUS.
   
 • Український соціологічний журнал

  Фахове видання з соціологічних наук.

  Журнал є офіційним науковим та інформаційним виданням Соціологічної асоціації України, де представлені результати теоретичних та емпіричних досліджень сучасного суспільства відомих українських і зарубіжних учених, молодих науковців. Також у журналі публікується інформація про наукове життя регіональних відділень Соціологічної асоціації України.

  Український соціологічний журнал включено до переліку наукових фахових видань України (спеціальність - 054) з присвоєнням категорії «Б» (згідно Наказу МОН № 886 від 02.07.2020). 

 • Журнал фізики та інженерії поверхні

  Фахове видання з фізико-математичних наук.

  Журнал висвітлює досягнення і проблеми плазмових, радіаційних, лазерних та комплексних фізичних технологій, а також дослідження процесів формування тонких плівок та модифікації поверхонь матеріалів, фізичних властивостей виникаючих структур, проблем економіки та підготовки кадрів у галузі високих технологій.

  DOI: 10.26565/2519-2485

 • Фінансово-кредитні системи: перспективи розвитку

  Збірник наукових праць «Фінансово-кредитні системи: перспективи розвитку» («Financial and credit systems: prospects for development») видається на базі Навчально-наукового інституту «Каразінський банківський інститут» Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, висвітлює ключові питання економіки, обліку, фінансів та банківської справи.

  ISSN : 2786-5002 (online)

  ISSN : 2786-4995 (print)

  Мови публікації: українська та англійська. Періодичність видання - 4 номери на рік.

  Тематичні напрямки збірника:

  1. Банки сучасного та майбутнього.
  2. Фінанси, облік, аудит та оподаткування.
  3. Економіко-математичні методи та моделі фінансового розвитку.
  4. Сучасні макроекономічні тренди та тенденції.
  5. Управління фінансово-кредитними системами та соціально-гуманітарна компонента їх розвитку.

   Публікація статей в Збірнику безкоштовна.

 • Фотобіологія та фотомедицина

  Фахове видання з медичних, біологічних та технічних наук.

  У журналі публікуються статті з клінічної та експериментальної фотомедицини, фотобіології та їх фізико-технічних основ.

 • Харківський історіографічний збірник

  Фахове видання з історичних наук.

  Збірник містить статті з актуальних проблем історії і теорії історичної науки та освіти. Раз на два роки в «Харківський історіографічний збірник» входять блоки, які формуються з матеріалів «Астаховських читань» та мають тематичну спрямованість.

 • Часопис з юридичних наук

  Електронний науковий збірник

  Висвітлюються проблеми юридичної освіти і правничої науки, реформи політичної, правової і судової систем, перспективи інтеграційних рухів України і реалії вітчизняної української і зарубіжної юриспруденції — від експертів, учених, юристів-практиків і молодого покоління українських правників.

 • Часопис соціально-економічної географії

  У журналі розкриваються питання теорії та практичного застосування досліджень соціально-економічної географії в регіонах України та у світі. Публікуються статті теоретико-методологічного та прикладного характеру, що відображають результати суспільно-географічних досліджень провідних вчених, викладачів, аспірантів України і зарубіжних країн.

  Журнал включений до Переліку наукових фахових видань України, категорія «Б», за спеціальностями 103 Науки про Землю та 106 Географія (наказ МОН України № 1643 від 28.12.2019 р.).

 • «SOCIOПРОСТІР:МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬЗ СОЦІОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ»

  Міждисциплінарний збірник наукових праць з соціології та соціальної роботи, спрямований на створення мережі соціологів та соціальних працівників, інтереси яких сфокусовані на дослідженні та вирішенні соціальних проблем сучасного суспільства.

  Його головна мета — сприяти міждисциплінарній науково-практичній комунікації соціологів та соціальних працівників у дослідженні та пошуку шляхів вирішення соціальних проблем.

  У збірнику публікуються статті з соціології та соціальної роботи наступної тематики: теорія та методологія досліджень соціальних проблем; результати досліджень соціальних проблем; соціальна політика та соціальна робота.
  Цільові групи збірника: науковці, викладачі, аспіранти, студенти, а також фахівці-практики соціальної сфери.

 • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія»

  Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія «Біологія» є збірником наукових робіт, який містить результати досліджень та оглядові статті з біології, зокрема з біохімії та генетики, зоології та ботаніки, фізіології тварин і рослин, мікології, мікробіології, ґрунтознавства, кріобіології та ін., а також матеріали про події наукового життя та описання оригінальних методів і приладів у галузі біології.

  Збірник призначений для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів, які спеціалізуються у відповідних або суміжних галузях науки.

  Вісник включений до Переліку фахових видань України, категорія «Б», за спеціальністю 091 Біологія (Наказ МОН України №1643 від 28.12.2019 р.).

 • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія»

  Фахове видання категорії А за спеціальностями 103 (Науки про Землю) та 106 (Географія) (наказ МОН України № 1643 від 28.12.2019 р.).

  Входить до наступних міжнародних баз даних: WorldCatBASE (Bielefeld Academic Search Engine), ResearchBible, SBB (Staatsbibliothek zu Berlin), Ulrich's Periodicals DirectoryEBSCOIndex Copernicus, Google Scholar, Web of Science (Emerging Sources Citation Index (ESCI)

  У Віснику розглядаються питання взаємодії суспільства і природи, раціонального використання та охорони природного середовища. Відображено результати досліджень у галузі геології, геохімії, гідрогеології, географії, екології та соціально-економічної географії.

  Для науковців, фахівців і викладачів вищих закладів освіти.

 • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Екологія»

  Фахове видання (категорія Б)  з географічних (спеціальності 101, 103) та біологічних наук (спеціальності 091, 101)     

  Реєстрація у ДАК України:  Наказ МОН України від 17.03.2020 № 409

  У віснику надаються результати теоретичних та прикладних наукових досліджень у галузі екології, географії, біології, екологічної безпеки, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування.

  Пріоритет надано розв’язанню актуальних екологічних проблем та найкращим практикам міжнародного досвіду їх вирішення, екологічному менеджменту, медико-екологічним дослідженням,  інноваційним дослідженням в галузі біотехнології, біохімії, генетики, екології людини,  фізіології рослин і тварин, конструктивної географії, екології та збалансованого природокористування. Викладаються питання організації та методологічних досліджень національної вищої екологічної, біологічної, географічної  та природоохоронної освіти.

  Для науковців і фахівців-екологів, біологів, географів, а також викладачів, аспірантів, магістрів і студентів вищих навчальних закладів України та інших країн без будь-яких обмежень

 • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Економічна»

  Періодичне фахове видання категорії «Б»  у галузі економічних наук зі спеціальностей: 

  051 «Економіка», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та 073 «Менеджмент» 

  Наказ Міністерства освіти і науки України №409 від 17.03.2020 р.

  Вісник присвячений актуальним проблемам економічної науки та підприємництва в сучасних соціально-економічних системах. Розглядаються питання економічної теорії, управління соціально-економічними системами, фінансів та оподаткування, міжнародної економіки та світового господарства, математичного і комп’ютерного моделювання соціально-економічних процесів, статистичного аналізу економічної інформації.

  Для наукових працівників, викладачів, працівників бізнес-структур та органів державного управління, аспірантів і студентів економічних та інших спеціальностей.

 • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія»

  У “Віснику” відображено актуальні проблеми історії України, стародавньої та середньовічної історії, археології, нової та новітньої історії, історіографії та джерелознавства. Для наукових працівників, фахівців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів.

 • Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов

  Фахове видання з філологічних та педагогічних наук.

  Висвітлюються актуальні проблеми іноземної філології та методики викладання іноземних мов.

  Для лінгвістів, викладачів, аспірантів та пошукачів, студентів старших курсів.

 • Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки»

  Фахове видання з історичних наук.

  Досліджується історія та культура України, історіографічні проблеми, етнокультурні студії, розглядаються особливості соціальних, політичних і культурних процесів у європейському, загальноукраїнському та регіональному вимірах від давніх часів до сьогодення.

 • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Maтeмaтикa, приклaднa мaтeмaтикa i механiка»

  Фахове видання України з фізико-математичних наук, категорiя «Б» за спецiальностями 111 - Математика та 113 - Прикладна математика (Наказ МОН України № 1643 вiд 28.12.2019 р.)

  До вiсника включено статтi з математичного аналiзу, математичної фізики, диференцiальних рiвнянь, математичної теорії керування та механiки, інших розділів математики, якi мiстять новi теоретичнi результати у зазначених галузях i мають прикладне значення.

  Iндексується у Zentralblatt MATH ( з 1999 року; проіндексовано більш ніж 400 документів).
  Zentralblatt MATH (zbMATH) є найбільший у світі та найстаріший сервіс індексування в області чистої та прикладної математики.  

  Для викладачiв, наукових працiвникiв, аспiрантiв, що працюють у вiдповiдних або сумiжних сферах.

 • Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління»

  Наукове фахове видання України категорії "Б" в галузях знань 11 Математика та статистика та 12 Інформаційні технології за спеціальностями 113 – Прикладна математика, 122 – Комп'ютерні науки та інформаційні технології, 123 – Комп'ютерна інженерія, 125 – Кібербезпека (Наказ МОН України № 409 вiд 17.03.2020 р.)

  Статті містять результати досліджень у галузі математичного моделювання та обчислювальних методів, інформаційних технологій, захисту інформації. Висвітлюються нові математичні методи дослідження та керування фізичними, технічними та інформаційними процесами, дослідження з програмування та комп’ютерного моделювання в наукоємних технологіях.

  Для викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів, що працюючть у відповідних або суміжних напрямках.

 • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм

  Фахове видання з економічних наук. 

  Присвячено актуальним проблемам міжнародних економічних відносин, економіки, країнознавства та туризму. Висвітлено теоретичні основи дослідження світового господарства, проаналізовано національні моделі соціально-економічного розвитку, міжнародні інтеграційні процеси, конкурентні стратегії. Відображено питання теорії і практики країнознавства та туризму.

  Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів.

  Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини, економіка, країнознавство, туризм» (Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University Series: "International Relations. Economics. Country Studies. Tourism" (IRECST))  зареєстровано Наказом Міністерства освіти і науки України № 409 від 17 березня 2020 р. та визнано науковим фаховим виданням України, що віднесено до категорії «Б», спеціальності 051, 073, 292.

 • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Медицина»

  Фахове видання з медичних наук.

  Містить статті, присвячені актуальним питанням сучасної експериментальної та клінічної медицини за рубриками: організація охорони здоров’я, фундаментальні дослідження, клінічні дослідження, огляди, клінічна практика, лекції, медичне право, екологія та здоров’я, філософія медицини.

  Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Медицина» включено до переліку наукових фахових видань України (спеціальність – 222 МЕДИЦИНА) з присвоєнням категорії «Б» (згідно Наказу МОН № 886 від 02.07.2020). 

 • Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології"

  У "Питаннях політології" розглядаються актуальні проблеми теорії та практики політичних процесів в умовах глобалізації. Для викладачів, наукових працівників та всіх, хто цікавиться проблематикою політичної науки.

  Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21570 – 11470Р від 21.08.2015.

 • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право»

  Фахове видання з юридичних наук.

  Висвітлюється широке коло актуальних політико-правових проблем, серед яких: проблеми становлення і розвитку громадянського суспільства і правової держави в Україні; проблеми забезпечення прав людини; проблеми боротьби зі злочинністю і захисту громадського порядку; проблеми удосконалення національного законодавства та правозастосовчої практики.

  Вісник є фаховим виданням у галузі юридичних наук, Наказом Міністерства освіти і науки Українивід України від 17.03.2020 р. № 409 (додаток 1) включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України з юридичних наук за спеціальностями: 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність» і 293 «Міжнародне право».

  Для юристів, політиків, науковців і практичних працівників, студентів і аспірантів, а також усіх, хто цікавиться питаннями правової теорії та юридичної практики.

 • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія

  Фахове видання в галузі  психологічних наук. 

  МЕТА: популяризація та висвітлення сучасних психологічних досліджень, можливостей і шляхів втілення їх у практику. В рецензованому журналі друкуються статті написані на базі проведених авторами емпіричних і теоретичних досліджень. Розглядаються проблеми особистості, когнітивної сфери, питання екологічної, педагогічної, політичної, соціальної,  медичної психології, особливості поведінки, що не відповідає нормі. 

 • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Радіофізика та електроніка»

  Фахове видання з фізико-математичних наук.

  У збірнику представлені результати теоретичних та експериментальних досліджень, що спрямовані на розв’язання актуальних задач сучасної радіофізики.

  До них відносяться: розповсюдження радіохвиль в навколоземному просторі, його діагностика з використанням радіофізичних методів, розповсюдження і дифракція електромагнітних хвиль у електродинамічних структурах, взаємодія лазерного випромінювання з речовиною та біологічними об’єктами, фізичні принципи у напівпровідникових приладах тощо.

  Для наукових працівників, аспірантів, студентів старших курсів радіофізичних спеціальностей.

 • Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи»

  Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" заснований у 1983 році.

  Фахове видання з соціологічних наук.

  У даному виданні представлені результати теоретичних та емпіричних досліджень сучасного суспільства відомих українських та зарубіжних учених, а також молодих науковців. Акцентовано увагу на актуальних проблемах та перспективах розвитку пострадянської соціології в умовах соціальних невизначеностей.

  Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи» включено до переліку наукових фахових видань України (спеціальність - 054) з присвоєнням категорії «Б» (згідно Наказу МОН №409 від 17.03.2020). 

 • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації»

  Фахове видання з соціальних комунікацій.

  У віснику розглядаються актуальні проблеми соціальних комунікацій на широкому матеріалі українського та зарубіжного інформаційних просторів.

  Для науковців, студентів і всіх, хто цікавиться проблемами соціально-комунікаційних процесів.

 • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Теорія культури і філософія науки»

  Збірник наукових праць присвячений актуальним проблемам сучасної філософії та методології культури, етики, естетики, філософським питанням української та зарубіжної культури. У збірнику представлено статті науковців Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, а також праці й переклади вітчизняних та іноземних науковців.

  Вісник є фаховим виданням України категорії «Б» у галузі філософських наук зі спеціальності 033 (наказ МОН України № 627 від 14.05.2020).

 • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Фізика»

  Фахове видання з фізико-математичних наук.

  У віснику друкуються статті та стислі за змістом повідомлення, в яких наведені оригінальні результати теоретичних та експериментальних досліджень, а також аналітичні огляди літературних джерел з різноманітних актуальних проблем фізики за тематикою видання.

  Тадиційним є розділи: теоретична фізика, фізика твердого тіла, фізика низьких температур, фізика магнітніх явіщ, оптика та спектроскопія, загальні питання фізики (математичні методи, методика викладання: фізічного експеримент та інші).

  Вісник буде корисним  викладачам фізіки, науковим співробітникам, аспірантам, студентам.

   

 • Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки

  Фахове видання з педагогічних наук.

  Розглядаються теоретичні та методичні питання викладання мов у вищих навчальних закладах, принципи створення підручників і навчальних посібників, викладання аспектів мови та місце культурології у процесі навчання іноземних мов, міжпредметні зв’язки.

  Для науково-методичних працівників, методистів, викладачів, мaгіcтрантів та докторантів.

 • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія»

  Фахове видання в галузі філологічних наук (спеціальність 035 Філологія), Категорія «Б» (Наказ Міністерства освіти та науки України № 409 від 17.03.2020 р.)

  Вісник містить оригінальні статті, присвячені актуальним проблемам сучасного мовознавства та літературознавства, а також огляди книг.

  Призначений для науковців, аспірантів, докторантів, студентів філологічного напрямку та всіх, хто цікавиться проблемами філології.

 • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії»

  Фахове видання з філософських наук.

  У збірнику друкуються статті, присвячені широкому колу філософських проблем, зокрема з історії філософії, соціальної філософії, філософської антропології, філософії права, онтології, логіки, етики, герменевтики, релігієзнавства, філософії освіти, філософсько-культурологічних досліджень тощо.

 • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Хімія»

  Фахове видання з хімічних наук.

  Публікує статті, присвячені різним аспектам теоретичної хімії, хімічного аналізу, органічної хімії, спектроскопії, фізико-хімії розчинів та поверхневих явищ, електрохімії, хімічного матеріалознавства. Вісник включено до переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата хімічних наук. (Наказ Міністерства освіти і науки України No 1643 від 28.12.2019 року)