Журнали

 • Accents and Paradoxes of Modern Philology

  Міжнародний та міждисциплінарний журнал, що об’єднує пошуки науковців навколо історико-літературного, теоретичного, компаративного й перекладознавчого осмислення різнонаціональних літератур країн світу.

 • Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії

  Фахове видання з історичних наук.

  Збірник є першим на території України фаховим виданням молодих вчених з історичних наук. У збірнику публікуються статті викладачів, аспірантів та студентів з проблем вітчизняної та всесвітньої історії, що репрезентують тематику історичних досліджень від найдавніших часів до сучасності.

 • Актуальні проблеми сучасної медицини

  Редакція наукового журналу пропонує всім бажаючим студентам, аспірантам, докторантам, здобувачам, молодим фахівцям, викладачам, науковцям та іншим зацікавленим особам опублікувати свої статті.

  Журнал містить статті, присвячені актуальним питанням сучасної експериментальної та клінічної медицини. Данні матеріали підтримують принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 • Біофізичний вісник

  Фахове видання з фізико-математичних та біологічних наук.

  Журнал публікує статті, короткі повідомлення та огляди, які містять оригінальні результати вирішення фізико-математичних проблем, що відносяться до біологічних систем різного рівня організації, методами експериментальної і теоретичної фізики та математичного моделювання.

 • Дриновський збірник

   «Дриновський збірник» – науковий щорічник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та Болгарської академії наук, присвячений історії Центральної і Південно-Східної Європи від стародавніх часів і до сьогодення. До збірника приймаються статті, які відповідають профілю видання, ще не були опубліковані, а також археографічні матеріали, рецензії та оглядова інформація про наукові конференції (симпозіуми, семінари) або інші значущі події наукового життя, пов’язані із тематикою видання.

   

   

 • Когніція, комунікація, дискурс

  Фахове електронне видання з філологічних наук (мовознавство).

  Міжнародний електронний збірник наукових статей, де розглядаються актуальні питання лінгвістики в медіальному просторі: семантики, прагматики, когнітивістики на матеріалі слов’янських, германських і романських мов.

  Призначено для лінгвістів, викладачів, аспірантів і магістрантів.

 • Комп’ютерні науки та кібербезпека

  Міжнародний електронний науково-теоретичний журнал.

  Науковий профіль журнала висвітлює результати досліджень теоретичних і науково-технічних проблем забезпечення захисту інформації та створення ефективного інструментального забезпечення перспективних інформаційно-комунікаційних систем  з використанням сучасних математичних методів, інформаційних технологій і технічних засобів.  

  Цільова аудиторія: науковці, викладачі, аспіранти, студенти, фахівці IT-сфери і всі, хто цікавиться питаннями інформаційної безпеки та проблематикою створення, і експлуатації інформаційно-комунікаційних систем. 

   

 • Людина та довкілля. Проблеми неоекології

  Фахове видання з географічних наук.

  Публікуються результати дослідження в області екології, неоекології та охорони навколишнього середовища.

  Для науковців і фахівців-екологів, а також викладачів, аспірантів, магістрів і студентів вищих навчальних закладів без будь-яких обмежень.

 • Наукові записки кафедри педагогіки

  Фахове видання з педагогічних наук.

  До збірника включено статті, що об’єднує тема виховання як засобу досягнення гармонії й злагоди особистості з довкіллям. Дослідження спираються на культурологічну ідею, що означає розкриття закономірностей освіти через аналіз впливу різних видів культури, мистецтва, мови на вдосконалення морально-духовного розвитку особистості, зміцнення  здоров’я та забезпечення активного довголіття через постійний пошук умов злагоди, гармонії студентів, учнів, працівників на засадах співробітництва. Соціальна ідея та особистісна культура розглядаються з погляду підготовки вихованця до адекватного вибору поведінки та успішної діяльності.

  Для науковців, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, студентів, вчителів.

 • Проблеми безперервної географічної освіти і картографії

  Фахове видання з географічних наук.

  Міжрегіональний збірник наукових праць, де розглядаються актуальні проблеми сучасної географічної освіти та картографічного її забезпечення; узагальнюється досвід і розкриваються перспективи розробки та впровадження у навчальний процес інноваційних педагогічних технологій, підготовки і видання нових картографічних творів, призначених для використання у школах, вищих навчальних закладах та в інших установах безперервної географічної освіти.

 • Психіатрія, неврологія та медична психологія

  Міжнародний науково-практичний журнал 

  Фахове видання з медичних та психологічних наук.

  У журналі публікуються проблемні статті, результати оригінальних та експериментальних досліджень, статті оглядового, дискусійного та історичного характеру, короткі повідомлення, лекції, рецензії, випадки з практики, матеріали інформаційного характеру, роботи з питань викладання нейронаук, організації та управління психоневрологічної службою та інші матеріали, присвячені актуальним проблемам клінічної і судової психіатрії, наркології, неврології, медичної психології, а також психотерапії, фармакотерапії тощо. 

 • Психологічне консультування і психотерапія

  Фахове видання з психологічних наук.

  У журналі представлено різномаїття психотерапевтичних підходів, модальностей та методик, що пов’язані з психологічним та медичним простірами сучасної психотерапевтичної та консультативної допомоги. Розглянуто теоретичні і практичні питання щодо різних аспектів психотерапевтичного втручання при різних розладах, їх гендерні аспекти, методики психодіагностики, взаємодію психотерапії та культури тощо.

  Для психотерапевтів, консультантів, практичних психологів та всіх, хто цікавиться питаннями надання психотерапевтичної допомоги.

 • Проблеми сучасної освіти

  Збірник присвячено загальним питанням сучасної освіти, інноваційним освітнім технологіям та методиці викладання у вищій школі, а також актуальним проблемам навчання студентів-іноземців в Україні. В окремому розділі представлено кращі випускні роботи слухачів школи педагогічної майстерності.

 • Соціальна економіка

  Фахове видання з економічних наук.

  Журнал присвячений висвітленню результатів наукових досліджень у галузі економічних наук: питання мотивації праці, управління на різних рівнях економіки, кредитна і грошова системи, облік та аудит, міжнародна економіка та світове господарство, економіко-математичні методи і моделі, статистичний аналіз і маркетингові стратегії.

  Для наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей.

 • Старожитності. Харківський історико-археологічний щорічник

  Фахове видання з історичних наук.

  «Старожитності» – академічний журнал, який містить статті теоретичного і науково-дослідного характеру, присвячені проблемам археології, історії стародавнього світу та середніх віків, а також суміжних дисциплін і краєзнавства. Журнал видається щорічно з 1994 р. історичним факультетом Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна спільно з Харківським історико-археологічним товариством.

  Метою видання журналу є інформування наукової громадськості про останні результати досліджень в області стародавньої та середньовічної історії, які цікавлять міжнародну аудиторію.

 • Східно-європейський фізичний журнал

  Фахове видання з фізико-математичних наук. 

  Індексується в Web of Science Core Collection (Emerging Source Citation Index).

  Міжнародний рецензований журнал, присвячений експериментальним і теоретичним дослідженням з ядерної фізики, космічних променів і елеметарних частинок, фізики високих енергій, фізики твердого тіла, фізики плазми та керованого ядерного синтезу, фізики пучків заряджених частинок, плазмової електроніки, матеріалознавства, фізики тонких плівок, фізики конденсованих середовищ, функціональних матеріалів і покриттів, технічної теплофізики та промислової теплоенергетики, медичної фізики та фізичних технологій в міждисциплінарному контексті.

   

 • Український соціологічний журнал

  Фахове видання з соціологічних наук.

  Журнал є офіційним науковим та інформаційним виданням Соціологічної асоціації України, де представлені результати теоретичних та емпіричних досліджень сучасного суспільства відомих українських і зарубіжних учених, молодих науковців. Також у журналі публікується інформація про наукове життя регіональних відділень Соціологічної асоціації України.

 • Журнал фізики та інженерії поверхні

  Фахове видання з фізико-математичних наук.

  Журнал висвітлює досягнення і проблеми плазмових, радіаційних, лазерних та комплексних фізичних технологій, а також дослідження процесів формування тонких плівок та модифікації поверхонь матеріалів, фізичних властивостей виникаючих структур, проблем економіки та підготовки кадрів у галузі високих технологій.

  DOI: 10.26565/2519-2485

 • Фотобіологія та фотомедицина

  Фахове видання з медичних, біологічних та технічних наук.

  У журналі публікуються статті з клінічної та експериментальної фотомедицини, фотобіології та їх фізико-технічних основ.

 • Харківський історіографічний збірник

  Фахове видання з історичних наук.

  Збірник містить статті з актуальних проблем історії і теорії історичної науки та освіти. Раз на два роки в «Харківський історіографічний збірник» входять блоки, які формуються з матеріалів «Астаховських читань» та мають тематичну спрямованість.

 • Часопис з юридичних наук

  Електронний науковий збірник

  Висвітлюються проблеми юридичної освіти і правничої науки, реформи політичної, правової і судової систем, перспективи інтеграційних рухів України і реалії вітчизняної української і зарубіжної юриспруденції — від експертів, учених, юристів-практиків і молодого покоління українських правників.

 • Часопис соціально-економічної географії

  Фахове видання з географічних наук.

  Висвітлює сучасні проблеми суспільства, що вирішуються економічною та соціальною географією, і відображає результати новітніх досліджень у цій галузі. В журналі розкриваються питання теорії та практичного застосування суспільно-географічних досліджень в регіонах України та у світі.

  Для викладачів вищих закладів освіти, науковців і фахівців у галузі економічної та соціальної географії.

 • SOCIOПРОСТІР

  Міждисциплінарний збірник наукових праць з соціології та соціальної роботи, спрямований на створення мережі соціологів та соціальних працівників, інтереси яких сфокусовані на дослідженні та вирішенні соціальних проблем сучасного суспільства.

  Його головна мета — сприяти міждисциплінарній науково-практичній комунікації соціологів та соціальних працівників у дослідженні та пошуку шляхів вирішення соціальних проблем.

  У збірнику публікуються статті з соціології та соціальної роботи наступної тематики: теорія та методологія досліджень соціальних проблем; результати досліджень соціальних проблем; соціальна політика та соціальна робота.
  Цільові групи збірника: науковці, викладачі, аспіранти, студенти, а також фахівці-практики соціальної сфери.

 • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія»

  Фахове видання з біологічних наук.

  Містить результати досліджень та оглядові статті з біології.

  Збірник призначений для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів, які спеціалізуються у відповідних або суміжних галузях науки.

 • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Валеологія: сучасність і майбутнє»

  Фахове видання з педагогічних наук.

  Збірник наукових праць, що містить результати наукових досліджень з теоретичних і прикладних питань валеологічної освіти та виховання населення з використанням сучасних валеотехнологій.

  Призначається для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів, які спеціалізуються у відповідних та суміжних галузях науки. 

 • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія»

  Фахове видання з геологічних і географічних наук.

  Індексується в Web of Science Core Collection.

  У Віснику розглядаються питання взаємодії суспільства і природи, раціонального використання та охорони природного середовища. Відображено результати досліджень у галузі геології, геохімії, гідрогеології, географії, екології та соціально-економічної географії.

  Для науковців, фахівців і викладачів вищих закладів освіти.

 • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія»

  Фахове видання з географічних наук.

  У віснику надаються результати теоретичних та прикладних досліджень у галузі екології, географії, біології, екологічної безпеки, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування

  Для науковців і фахівців-екологів, біологів, географів, а також викладачів, аспірантів, магістрів і студентів вищих навчальних закладів України та інших країн без будь-яких обмежень

 • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Економічна»

  Фахове видання з економічних наук.

  Вісник присвячений актуальним проблемам економічної науки та підприємництва в сучасних соціально-економічних системах. Розглядаються питання управління на різних рівнях економіки, фінансової і грошової системи, обліку та оподаткування, міжнародної економіки та світового господарства, математичного і комп’ютерного моделювання соціально-економічних процесів, статистичного аналізу і маркетингових стратегій.

  Для наукових працівників, викладачів, працівників бізнес-структур та органів державного управління, аспірантів і студентів економічних та інших спеціальностей.

 • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія»

  Матеріали Вісника відображують досягнення вчених у широкому спектрі знань про минуле: від стародавньої та середньовічної історії, археології, етнографії до нової та новітньої історії, історіографії та джерелознавства. Географія досліджень охоплює як вітчизняні, так і закордонні країни. У Віснику публікують свої доробки дослідники різних наукових центрів України, а також закордону.

 • Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов

  Фахове видання з філологічних та педагогічних наук.

  Висвітлюються актуальні проблеми іноземної філології та методики викладання іноземних мов.

  Для лінгвістів, викладачів, аспірантів та пошукачів, студентів старших курсів.

 • Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки»

  Фахове видання з історичних наук.

  Досліджується історія та культура України, історіографічні проблеми, етнокультурні студії, розглядаються особливості соціальних, політичних і культурних процесів у європейському, загальноукраїнському та регіональному вимірах від давніх часів до сьогодення.

 • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Maтeмaтикa, приклaднa мaтeмaтикa i механiка»

  Фахове видання України з фізико-математичних наук.

  До вiсника включено статтi з математичного аналiзу, математичної фізики, диференцiальних рiвнянь, математичної теорії керування та механiки, інших розділів математики, якi мiстять новi теоретичнi результати у зазначених галузях i мають прикладне значення.

  Iндексується у Zentralblatt MATH ( з 1999 року; проіндексовано більш ніж 360 документів).
  Zentralblatt MATH (zbMATH) є найбільший у світі та найстаріший сервіс індексування в області чистої та прикладної математики.  

  Для викладачiв, наукових працiвникiв, аспiрантiв, що працюють у вiдповiдних або сумiжних сферах.

 • Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління»

  Фахове видання з фізико-математичних та технічних наук.

  Статті містять результати досліджень у галузі математичного моделювання та обчислювальних методів, інформаційних технологій, захисту інформації. Висвітлюються нові математичні методи дослідження та керування фізичними, технічними та інформаційними процесами, дослідження з програмування та комп’ютерного моделювання в наукоємних технологіях.

  Для викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів, що працюючть у відповідних або суміжних напрямках.

 • Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм»

  Фахове видання з економічних наук. 

  Присвячено актуальним проблемам міжнародних економічних відносин, економіки, країнознавства та туризму. Висвітлено теоретичні основи дослідження світового господарства, проаналізовано національні моделі соціально-економічного розвитку, міжнародні інтеграційні процеси, конкурентні стратегії. Розглянуто питання сучасної системи міжнародного права.  Відображено питання теорії і практики країнознавства та туризму.

  Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів.

 • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Медицина»

  Фахове видання з медичних наук.

  Містить статті, присвячені актуальним питанням сучасної експериментальної та клінічної медицини за рубриками: організація охорони здоров’я, фундаментальні дослідження, клінічні дослідження, огляди, клінічна практика, лекції, медичне право, екологія та здоров’я, філософія медицини.

 • Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології"

  У Віснику розглядаються актуальні проблеми теорії та практики політичних процесів в умовах глобалізації.

  Для викладачів, наукових працівників та всіх, хто цікавиться проблематикою політичної науки.

  Вісник є фаховим у галузі політичних наук (Наказ МОН України № 1328 від 21.12.2015).

 • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право»

  Фахове видання з юридичних наук.

  Висвітлюється широке коло актуальних політико-правових проблем, серед яких: проблеми становлення і розвитку громадянського суспільства і правової держави в Україні; проблеми забезпечення прав людини; проблеми боротьби зі злочинністю і захисту громадського порядку; проблеми удосконалення національного законодавства та правозастосовчої практики.

  Вісник є фаховим виданням у галузі юридичних наук (Наказ Міністерства освіти і науки України №1328 від 21.12.2015)

  Для юристів, політиків, науковців і практичних працівників, студентів і аспірантів, а також усіх, хто цікавиться питаннями правової теорії та юридичної практики.

 • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія

  Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна серія Психологія.

  Фахове видання в галузі  психологічних наук. 

  Журнал спрямований на висвітлення сучасних психологічних досліджень, можливостей і шляхів втілення їх у практику. В рецензованому журналі друкуються статті написані на базі проведених авторами емпіричних і теоретичних досліджень. Розглядаються проблеми особистості, когнітивної сфери, питання екологічної, педагогічної, політичної, соціальної,  медичної психології, особливості поведінки, що не відповідає нормі. 

 • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Радіофізика та електроніка»

  Фахове видання з фізико-математичних наук.

  У збірнику представлені результати теоретичних та експериментальних досліджень, що спрямовані на розв’язання актуальних задач сучасної радіофізики.

  До них відносяться: розповсюдження радіохвиль в навколоземному просторі, його діагностика з використанням радіофізичних методів, розповсюдження і дифракція електромагнітних хвиль у електродинамічних структурах, взаємодія лазерного випромінювання з речовиною та біологічними об’єктами, фізичні принципи у напівпровідникових приладах тощо.

  Для наукових працівників, аспірантів, студентів старших курсів радіофізичних спеціальностей.

 • Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи»

  ВісникХарківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" заснований у 1983 році.

  Фахове видання з соціологічних наук.

  У даному виданні представлені результати теоретичних та емпіричних досліджень сучасного суспільства відомих українських та зарубіжних учених, а також молодих науковців. Акцентовано увагу на актуальних проблемах та перспективах розвитку пострадянської соціології в умовах соціальних невизначеностей.

  Вісник серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія методи" є фаховим у галузі соціологічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 315 від 16.05.2016 р.).

   

 • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації»

  Фахове видання з соціальних комунікацій.

  У віснику розглядаються актуальні проблеми соціальних комунікацій на широкому матеріалі українського та зарубіжного інформаційних просторів.

  Для науковців, студентів і всіх, хто цікавиться проблемами соціально-комунікаційних процесів.

 • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Теорія культури і філософія науки»

  Фахове видання з філософських наук.

  Збірник наукових праць присвячений актуальним проблемам сучасної філософської і богословської антропології та філософії літератури в контексті вивчення творчості Данте та його значення для сучасної думки.

  У збірнику представлено статті науковців Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна та праці і переклади вітчизняних та іноземних науковців.

 • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Фізика»

  Фахове видання з фізико-математичних наук.

  У віснику друкуються статті та стислі за змістом повідомлення, в яких наведені оригінальні результати теоретичних та експериментальних досліджень, а також аналітичні огляди літературних джерел з різноманітних актуальних проблем фізики за тематикою видання.

 • Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки

  Фахове видання з педагогічних наук.

  Розглядаються теоретичні та методичні питання викладання мов у вищих навчальних закладах, принципи створення підручників і навчальних посібників, викладання аспектів мови та місце культурології у процесі навчання іноземних мов, міжпредметні зв’язки.

  Для науково-методичних працівників, методистів, викладачів, мaгіcтрантів та докторантів.

 • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія»

  Фахове видання з філологічних наук (літературознавство).

  Вісник містить оригінальні статті, присвячені актуальним проблемам сучасного мовознавства та літературознавства, а також огляди книг.

  Призначений для науковців, аспірантів, докторантів, студентів філологічного напрямку та всіх, хто цікавиться проблемами філології.

 • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії»

  Фахове видання з філософських наук.

  У збірнику друкуються статті, присвячені широкому колу філософських проблем, зокрема з історії філософії, соціальної філософії, філософської антропології, філософії права, онтології, логіки, етики, герменевтики, релігієзнавства, філософії освіти, філософсько-культурологічних досліджень тощо.

 • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Хімія»

  Фахове видання з хімічних наук.

  Публікує статті, присвячені різним аспектам теоретичної хімії, хімічного аналізу, органічної хімії, спектроскопії, фізико-хімії розчинів та поверхневих явищ, електрохімії, хімічного матеріалознавства.