Жанрові категорії текстів наукового стилю (на матеріалі англомовних монографій)

  • І. Г. Козубська
Ключові слова: жанрові категорії, зв’язність, інтертекстуальність, структурність, текстові категорії, цілісність

Анотація

У статті виділено та охарактеризовано найбільш важливі та властиві науковим жанрам категорії, такі як цілісність, зв’язність, структурність та інтертекстуальність. Автор описує диференціальні ознаки виділених категорій та на прикладі англомовних монографій розглядає мовні засоби, які забезпечують реалізацію цих категорій у текстах наукового стилю. Зроблено висновок, що жанрові категорії у своїй сукупності забезпечують інформаційну та структурну єдність наукового тексту, який виступає як функціонально завершене мовленнєве ціле.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бахтин М.М. К методологии литературоведения / М.М. Бахтин // Контекст – 1974. – М. : Наука, 1975. – С. 206–207.

Горшков А.И. Русская стилистика : учеб. пособие / А.И. Горшков.– М. : ООО «Изд-во Астрель»: ООО «Изд-во АСТ», 2001. – 367 с.

Котюрова М.П. Стилистика научной речи : учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / М.П. Котюрова. – М. : Изд. центр «Академия», 2010. – 240 с.

Лотман Ю.М. К построению теории взаимодействия культур / Ю.М. Лотман // Ю.М. Лотман. Избр. статьи в 3-х т. – Т. 1. – Таллин : Александра, 1992. – 479 с.

Мороховский А.Н. Стилистика английского языка / [Мороховский А.Н., Воробьева О.П., Лихошерст Н.И., Тимошенко З.В.]. – К. : Вища школа, 1984. – 241 с.

Основы научной речи : учеб. пособие для студ. нефилол. высш. учеб. заведений / [Н.А. Буре, М.В. Быстрых, С.А. Вишнякова и др.]; под. ред. В.В. Химика, Л.Б. Волковой. – СПб. : Филол. фак-т СпбГУ. – М. : Изд. центр «Академия», 2003. – 272 с.

Таюпова О.И. Категории текста как лингвистические универсалии / О.И. Таюпова, У.Ф. Жаббарова // Вестник Челябин. ун-та. – 2013. – № 20 (311). Филология. Искусствоведение. Вып. 79. – С. 98–100.

Тихомирова Л.С. Интертекстуальность как предпосылка нового знания в научном тексте / Л.С. Тихомирова // Вестник Перм. ун-та. – 2009. – Вып. 4. – С. 19–24.

Чернявская В.Е. Интертекстуальность научного текста : учеб. пособие / В.Е. Чернявская. – [Изд. 5-е]. – М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. – 128 с.

Чернявская В.Е. Лингвистика текста: Поликодовость, интертекстуальность, интердискурсивность : учеб. пособие / В.Е. Чернявская. – М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 248 с.

Чуприна Н.Н. Дифференциация категорий интертекстуальности и интертекста / Н.Н. Чуприна // Вісник ХНУ. – 2010. – № 930. – С. 136–140.

Kincaid S. (ed.). Technology in Human Services: Using Technology to Improve Quality of Life. Chicago, Illinois: Council for Standards in Human Service Education, 2004. – 50 р.

Rettberg J.W. Seeing Ourselves Through Technology / J.W. Rettberg. – New York : Palgrave Macmillan, 2014.
– 112 р.

Styhre A. Biomaterials Innovation / A. Styhre. – Chaltanham : Edward Elgar Publ., 2014. – 224 р.
Опубліковано
2016-07-07
Як цитувати
Козубська, І. (2016). Жанрові категорії текстів наукового стилю (на матеріалі англомовних монографій). Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (83), 149-155. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/6173