Загальна характеристика реалій-термінів (на матеріалі англомовного наукового агротехнічного дискурсу)

  • Н. М. Пільгуй
Ключові слова: науковий агротехнічний дискурс, реалія, реалія-термін, термін, функція

Анотація

В статті розглядаються основні характеристики реалії-терміну, що є складовою частиною англомовної агротехнічної термінології. Проведено компаративний аналіз для ідентифікації схожих та відмінних рис термінів та реалій. Визначено, що головною відмінністю реалій є їх національне забарвлення та відтворення національного колориту на конкретному історичному етапі. Під час дослідження виокремлюються основні характеристики реалії-терміну та ілюструється функціонування її типів на матеріалі англомовного наукового агротех-нічного дискурсу. Виокремлено основні функцій реалій-термінів, зокрема: номінативну, комунікативну, прагматичну й евристичну функції. Також виконано кількісний аналіз частоти використання реалій-термінів по відношенню до інших шарів лексики дослідженого дискурсу, що складає 7%. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Алексеева И.С. Введение в переводоведение : учеб. пособие для студ. филол. и лингв. фак-тов высш. учеб. заведений. – СПб. : Филол. фак-т СПбГУ; М. : Академия, 2004. – 352 с.

Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С. Ахманова ; [2-е изд., стереотип.]. – М. : Советская энциклопедия, 1969. – 605 с.

Брандес М.П. Предпереводческий анализ текста : учеб. пособие [для ин-тов и фак-тов иностр. языков] / М.П. Брандес, В.И. Проворотов ; [3-е изд., стереотип]. – М. : НВИ – Тезаурус, 2001. – 224 с.

Влахов С.С. Непереводимое в переводе / С.С. Влахов, С.В. Флорин. – М. : Междунар. отношения, 1980. – 343 с.

Володина М.Н. Теория терминологической номинации / М.Н. Володина. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1997. – 180 с.

Ганич Д.І. Словник лінгвістичних термінів / Д.І. Ганич, І.С. Олійник. – К. : Вища школа, 1985. – 360 с.

Лейчик В.М. Терминоведение: Предмет, методы, структура / В.М. Лейчик. – М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 256 с.

Пільгуй Н.М. Англомовний науковий агротехнічний дискурс: лінгво-стилістичний та прагматичний аспекти : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Н.М. Пільгуй. – Запоріжжя : Запоріз. нац. ун-т, 2014. – 238 с.

Сложеникина Ю.В. Вариативные отношения в сфере терминов (к постановке проблемы) / Ю.В. Сложеникина // Сб. науч. тр. Посвящается юбилею В.М. Лейчика. – Москва–Рязань, 2003. – С. 167–171.

Цепков И.В. Терминоведческие основания выделения терминов-реалий и способы их перевода / И.В. Цепков // Вестник МГЛУ. – М. : МГЛУ, 2013. – Вып. 19 (679). – С. 32–52.

Цепков И.В. Термин-реалия как переводческая проблема / И.В. Цепков // Вестник МГЛУ. – М. : МГЛУ, 2011. – Вып. 9 (615).– С. 118–135.
Опубліковано
2016-07-07
Як цитувати
Пільгуй, Н. (2016). Загальна характеристика реалій-термінів (на матеріалі англомовного наукового агротехнічного дискурсу). Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (83), 137-142. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/6171