Системний та інноваційний лексикон економічного дискурсу

  • Natalia Molodcha
Ключові слова: економічний дискурс, жаргонізм, лексичний оказіоналізм, неологізм, оказіоналізм, професіоналізм, семантичний оказіоналізм, термін

Анотація

У статті розглядається лексична композиція економічного дискурсу. Аналізуються структурно-семантичні та функціональні характеристики термінологічних одиниць і професіональних жаргонізмів даного виду дискурсу. Особлива увага приділяється узуальній та оказіональній лексиці економічного дискурсу. На основі фактичного матеріалу дослідження стверджується, що економічний дискурс є середовищем існування і виникнення системних
і несистемних лексичних одиниць, у тому числі лексичних та семантичних оказіоналізмів, створених за допомогою лексемо- і семемоформуючих механізмів, що реалізують в економічному дискурсі експресивно-регуляторну та номінативну функції. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бєлозьоров М.В. Нова економічна лексика і термінологія англійської мови / М.В. Бєлозьоров // Вісник Запоріз. держ. ун-ту. Філологічні науки. – 2001. – № 3. – С. 28–31.

Евтушина Т.А. Экономический дискурс как объект лингвистического исследования [Электронный ресурс] / Т.А. Евтушина, Н.А. Ковальская // Вестник Челябинск. гос. ун-та. – 2014. – № 6 (335). Филология. Искусствоведение. Вып. 88. – С. 42–46. – Режим доступа : http://www.lib.csu.ru/vch/335/010.pdf

Зацний Ю.А. Сучасний англомовний світ і збагачення словникового складу /
Ю.А. Зацний. – Львів : ПАІС, 2007. – 228 с.

Клименко А. Раздел V. ЭКОНОМИКА [Электронный ресурс] / А. Клименко, В. Румынина // Обществознание : учеб. пособие. – Москва : Дрофа, 2004. – Режим доступа : http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/Klim/05.php

Лікунь М. Російський економіч-ний текст у функціонально-стилістичному та соціо-лінгвістичному аспектах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. : 10.02.02 «Російська мова» / М. Лікунь. – Сімферополь : Таврійськ. нац. ун-т імені В.І. Вернадського, 2008. – 20 с.

Соколов В.В. Глобальна фінансова криза як макрочинник поповнення словникового складу сучасної англійської мови / В.В. Соколов // Нова філологія : зб. наук. праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2009. – № 34. – C. 252–255.

Шереметьева А.А. Основные характеристики экономического дискурса (на материале немецкого языка) [Электронный ресурс] / А.А. Шереметьева // Вестник Кузбас. гос. пед. акад. – 2011. – № 7(13). – Режим доступа : http://vestnik.kuzspa.ru/articles/61.

Royce T. The Analysis of Economic Discourse. A General Review. CHAPTER 2 The Analysis of Economics Discourse by Economists and Applied Linguists [Электронный ресурс] / T. Royce. – Режим доступа : http://www.isfla.org/Systemics/Print/Theses/RoyceThesis/Chapter%202%20-%20Review%20of%20Economics.pdf
Опубліковано
2016-07-07
Як цитувати
Molodcha, N. (2016). Системний та інноваційний лексикон економічного дискурсу. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (83), 122-127. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/6169