Вербальні та невербальні засоби актуалізації непрямої респонсивної реакції адресата в англомовному побутовому дискурсі

  • С. Є. Устименко
Ключові слова: адресат, дискурсивна компетенція, макровзаємодія, мікровзаємодія, невербальні компоненти комунікації, непряма відповідь, побутовий дискурс

Анотація

Стаття присвячена дослідженню вербальних та невербальних засобів актуалізації непрямої респонсивної реакції адресата в англомовному побутовому дискурсі. Виявлено, що порушення прагматичної кореляції «питання – пряма відповідь», а саме відсутність репліки-реакції з прямою відповіддю на квеситивний мовленнєвий акт адресанта, актуалізується у структурі діалогічного дискурсу шляхом мікро- та макровзаємодії вербальних і невербальних компонентів комунікації. Установлено, що мікровзаємодія невербальних компонентів комунікації з вербальною складовою у респонсивній репліці адресата при униканні прямої відповіді відбувається за принципом координації, субординації та ідентифікації. Взаємодія вербальних і невербальних компонентів комунікації на макрорівні демонструє здатність непрямої невербальної реакції адресата на репліку-стимул адресанта повністю замінювати пряму вербальну відповідь адресата. У роботі висвітлюються кому-нікативно-прагматичні інтенції адресата при наданні непрямої відповіді в побутовому дискурсі. Стаття віддзеркалює важливість дискурсивної компетенції мовної особистості при виборі вербального або невербального оформлення респонсивної реакції відповідно до комунікативного наміру в межах певної комунікативної ситуації. Стаття демонструє важливість належної інтерпретації невербальних засобів комунікації, що сприяє ефективності процесу спілкування та вирішує проблему мовної економії. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Андрусь Л.А. Лінгвопрагматичні характеристики питальних речень у сучасній французькій мові : дис... канд. філол. наук : 10.02.05 / Л.А. Андрусь. – 2007. – 208 с.

Арутюнова Н.Д. Фактор адресата / Н.Д. Арутюнова // Известия Академии Наук СССР. – Сер. Литература и язык. – 1981. – № 4. – Т. 40. – С. 356–367.

Богданов В. В. Функции вербальных и невербальных компонентов в речевом общении / В.В. Богданов // Языковое общение: единицы и регулятивы : межвуз. сб. научн. тр. – Калинин : Калининск. гос. ун-т. – 1987. – С. 18–25.

Богин Г.И. Модель языковой личности в её отношении к разновидностям текстов / Г.И. Богин : автореф. дис. на соискание учен. степени доктора филол. наук. – Л., 1984. – 42 с.

Висоцька Г.В. Функціонально-адаптивна система питання – відповідь у англомовному розмовному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / Г.А. Висоцька. – Харків, 2004. – 20 с.

Головаш Л.Б. Коммуникативные средства выражения стратегии уклонения от прямого ответа : на материале английского языка : дис. … канд. филол. наук : 10.02.19 / Л.Б. Головаш. – Кемерово, 2008. – 177 с.

Дубцова О.В. Лінгвокогнітивна природа комунікативних невдач (на матеріалі американського кинодискурсу) : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / Ольга Вячеславівна Дубцова. – Харків, 2014. – 20 с.

Калиновська І. М. Абревіація як прояв мовної економії / І.М. Калиновська, М.М. Процик // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Філологічна. – 2012. – Вип. 26. – С. 124–125.

Карасик В.И. О типах дискурса / В.И. Карасик // Языковая личность : институциональный и персональный дискурс : сб. науч. тр. : [под ред. В.И. Карасика, Г.Г. Слышкина]. – Волгоград : Перемена, 2000. – С. 5–20.

Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю.Н. Караулов. – М. : ЛКИ, 2010. – 264 с.

Крейдлин Г.Е. Невербальная семиотика : Язык тела и естественный язык: научное издание / Г.Е. Крейдлин. – М. : Новое лит. обозрение, 2002. – 581 с.

Лабунская В.А. Невербальное поведение (социально-перцептивный подход) / В.А. Лабунская. – Ростов-на-Дону : Изд-во Ростов. гос. ун-та, 1986. – 136 с.

Макаров М.Л. Основы теории дискурса / М.Л. Макаров. – М. : ИТДГК «Гнозис», 2003. – 280 с.

Пасинок В.Г. Еколінгвістичні аспекти у фокусі риторики, стилістики та культури мовлення / В.Г. Пасинок // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія : Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов. – 2015. – Вип. 81. – С. 6–13.

Пірошенко С.Ю. Комунікативні параметри мовної особистості в освітньому дискурсивному просто-рі / С.Ю. Пірошенко // Зб. наук. праць «Педагогічний дискурс». – 2013. – Вип. 14. – С. 356–359.

Синельникова Л.Н. Дискурс реагирования: неориторическая модель политической коммуникации / Л.Н. Синельникова // Ученые записки ТНУ им. В.И. Вернадского, Сер. «Филология. Социальные коммуникации». – Симферополь, 2013. – Том 26 (65). – С. 293–299.

Солощук Л.В. Вербальні і невербальні аспекти дискурсивної взаємодії як відображення
полікодової природи комунікативного процесу / Л.В. Солощук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2013. – № 19 (268). – С. 233–237. – (Серія «Філологічні науки»).

Солощук Л.В. Вербальні і невербальні компоненти комунікації в англомовному дискурсі : [монографія] / Л.В. Солощук. – Харків : Константа, 2006. – 300 с.

Солощук Л.В. Взаємодія вербальних і невербальних компонентів комунікації у сучасному англомовному дискурсі : автореф. дис. … доктора філол. наук : 10.02.04 / Л.В. Солощук. – К. : Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 2009. – 37 с.

Солощук Л.В. Невербальні аспекти матримоніального діалогічного дискурсу / Л.В. Солощук // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 96–104.

Сусов И.П. Коммуникативно-когнитивная лингвистика и разговорный дискурс [Електронний ресурс] / И.П. Сусов, С.А. Аристов. – 11 c. – Режим доступу : http://homepages. tversu.ru/ ~susov/ Aristov.htm

Сухих С.А. Прагмалингвистическое моделирование коммуникативного процесса / С.А. Сухих, В.В. Зеленская. – Краснодар : Кубанск. гос. ун-т, 1998. – 160 с.

Терещенко Т.М. Синтаксичні особливості простого речення у турецькому розмовному мовленні : взаємодія вербальних та невербальних засобів спілкування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.13 «Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії / Т.М. Терещенко. – К. : Ін-т сходознавства імені А.Ю. Кримського, 2009. – 21 с.

Чахоян Л.П. Синтаксис диалогической речи современного английского языка / Л.П. Чахоян. – М. : Высшая школа, 1979. – 168 с.

Шевченко И.С. Метадискурсивные категории диалогического дискурса / И.С. Шевченко // Функциональная лингвистика : сб. науч. тр. – Симферополь, 2011. – Т. 2, № 2. – С. 292–294.

Coulthard M. An Introduction to Discourse Analysis (Applied Linguistics and Language Study) / M. Coulthard. – 2nd ed. – London : Longman, 1985. – 217 p.

Dijk T.A. van. Discourse as Interaction in Society / T.A. van Dijk // Discourse as Social Interaction. Discourse Studies : A Multidisciplinary Introduction. – London : Sage Publications Ltd, 2000. – Vol. 2. – P. 1–37.

Freed A.F. Why Do You Ask? : The Function of Questions in Institutional Discourse / A.F. Freed, S. Ehrlich. – Oxford : Oxford University Press, 2010. – 376 p.

Gullberg M., Kita S. Attention to Speech-Accompanying Gestures : Eye Movements and Information Uptake / M. Gullberg, S. Kita // Journal of Nonverbal Behavior, 2009. – Volume 33, Issue 4. – P. 251–277.

Mumby D.K. Organizational Discourse / D.K. Mumby, R.P. Clair // Discourse as Social Interaction. Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction. – London : Sage Publications Ltd, 2000. – Vol. 2. – P. 181–205.

Pomerantz A. Conversation Analysis : An Approach to the Study of Social Action as Sense Making Practices / A. Pomerantz, B.J. Fehr // Discourse as Social Interaction. Discourse Studies : A Multidisciplinary Introduction. – London : Sage Publications Ltd, 2000. – Vol. 2. – P. 64–91.

Tichy P. Questions, Answers, and Logic / P. Tichy. – American Philosophical Quarterly, 15. – University of Illinois Press, 1978. – P. 275–284.
Опубліковано
2016-07-07
Як цитувати
Устименко, С. (2016). Вербальні та невербальні засоби актуалізації непрямої респонсивної реакції адресата в англомовному побутовому дискурсі. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (83), 57-65. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/6072