Національні стереотипи як проблема перекладу

  • Олександр Ребрій Кафедра перекладознавства імені Миколи Лукаша Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-4912-7489
  • Яна Сергіївна Сиса Кафедра перекладознавства імені Миколи Лукаша, факультет іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-5151-1172
Ключові слова: гетеростереотип, ідеологія, імагологія, національний стереотип, стратегія перекладу

Анотація

Статтю присвячено вивченню впливу національних стереотипів (етностереотипів) на створення образу у вихідному та його перестворення у цільовому художньому дискурсі. Актуальність дослідження зумовлено активною розбудовою імагології – наукової галузі, фокус уваги якої поступово зміщується з художніх особливостей образотворення на мовностилістичні засоби його імплементації в різних мовах та культурах. Метою дослідження є вивченні національних гетеростереотипів як проблеми перекладу на матеріалі твору “A short history of tractors in Ukrainian” британської письменниці Марини Левицької, який став показовим прикладом маніпулятивної репрезентації образу українця в сучасній британській літературі, та двох його перекладів – українською та російською мовами. Об’єктом дослідження є національні стереотипи як чинник формування художнього образу, а предметом аналізу – їхні мовностилістичні маркери у першотворі та друготворі. Серед методів дослідження провідну роль грають: метод «приписування якостей» Катца–Брейлі, на основі якого здійснювалося виявлення стереотипів відносно персонажів роману; методи лексико-семантичного, стилістичного та контекстуального аналізу задля ідентифікації засобів актуалізації стереотипів; метод порівняльного аналізу для зіставлення як вихідного тексту з цільовим, так і двох цільових текстів між собою. Такий підхід уможливив не тільки усвідомлення задіяних перекладацьких стратегій, а й обґрунтування їхніх відмінностей. Залучення множинних перекладів показало, що відтворення мовностилістичних засобів створення художнього образу обумовлюється дією ідеологічного чинника. У випадках, коли ставлення до стереотипізованого образу у приймаючій культурі є нейтральним або позитивним, перекладач може вдаватися до стратегії пом’якшення негативного стереотипу, натомість у випадку негативного ставлення перекладач, навпаки, може навмисно загострювати негативні характеристики.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Белей, Л. (2013). «Російський оригінал» «Короткої історії тракторів по-українськи». Відновлено з http://litakcent.com/2013/06/26/rosijskyj-oryhinal-korotkoji-istoriji-traktoriv-po-ukrajinsky/
2. Комиссаров, В. Н. (1999). Переводоведение в ХХ веке: Некоторые итоги. Тетради переводчика. 24, 4–20
3. Левицкая, М. (2006). Краткая история тракторов по-украински. Москва: Эскмо.
4. Левицька, М. (2013). Коротка історія тракторів по-українськи. Київ: Темпора.
5. Мартинюк, А. П. (2012). Словник основних термінів когнітивно-дискурсивної лінгвістики. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна.
6. Мирончук, Н. М. (2013). Мовні стереотипи в комунікативних актах. Студентські наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна», 6, 202–205.
7. Flynn, P., Van Doorslaer, L., & Leerssen, J. (Eds.). (2016). Interconnecting translation studies and imagology. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
8. Katz, D., & Braly, K. (1933). Racial stereotypes of one hundred college students. Journal of Abnormal and Social Psychology, 28, 280–290.
9. Klerk de V., & Bosch, B. (1995). Linguistic stereotypes: Nice accent – nice person? International Journal of the Sociology of Language, 116, 17–38.
10. Korte, B. (2010). Facing the East of Europe in its Western Isles. Charting backgrounds, questions and perspectives. In B. Korte (Ed.), Facing the East in the West Images of Eastern Europe in British Literature, Film and Culture (pp. 1–21). Amsterdam: Rodopi.
11. Kurkov, A. (2005, March 19). Human traffic. Retrieved from https://www.theguardian.com/books/2005/mar/19/featuresreviews.guardianreview20.
12. Lechner, D. (2010). Eastern European memories? The novels of Marina Lewycka. In B. Korte (Ed.), Facing the East in the West Images of Eastern Europe in British Literature, Film and Culture (pp. 437–450). Amsterdam: Rodopi.
13. Lewycka, M. (2005). Short history of tractors in Ukrainian. London: Penguin Publishing Group.
14. Lippmann, W. (1922). Public opinion. New York: Macmillan. Retrieved from https://wps.pearsoncustom.com/wps/media/objects/2429/2487430/pdfs/lippmann.pdf.
15. Panther, K.-U., & Thornburg, L. L. (2007). Metonymy. In D. Geeraerts, & H. Cuyckens (Eds.), The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics (pp. 236–263). New York: Oxford University Press.
16. Sibirtseva, M. (2021, April 8). Stereotypes every Ukrainian hates. Retrieved from https://theculturetrip.com/europe/ukraine/articles/7-stereotypes-every-ukrainian-hates.
Опубліковано
2022-09-30
Як цитувати
Ребрій, О., & Сиса, Я. С. (2022). Національні стереотипи як проблема перекладу. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (95), 44-51. https://doi.org/10.26565/10.26565/2227-8877-2022-95-06