МІЖЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ВІДМІННОСТІ СВІТОВОЇ ГЛОБАЛІСТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ

  • Р. М. Колісніченко
Ключові слова: глобалістична свідомість, глобальні проблеми, міжцивілізаційні відмінності

Анотація

Здійснено  аналіз  відмінностей  у  ставленні  до  глобальних  проблем  з  боку  населення західних  та  східних  країн.  Досліджено  міжцивілізаційний  контекст  суспільного відношення до міжнародного тероризму, злиднів, голоду  і нестачі питної води, збройних конфліктів, глобальних змін клімату, економічної нестабільності, поширення інфекційних захворювань,  збільшення  світового  населення,  розповсюдження  ядерної  зброї  та обмеженості енергетичних ресурсів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Ільїн В.В. Актуальні проблеми сучасності / В.В. Ільїн, Ю.І. Кулагін // Філософія: Підручник: В 2 ч. Ч.ІІ.– К.: «Альтерпрес», 2002. – 480 с.

Петрушенко В. Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти III – IV рівнів акредитації. 2-е вид., виправ-
лене і доповнене / В.Л. Петрушенко. – К.: «Каравела»; Львів: «Новий світ-2000», 2002. – 544 с.

Політологія: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенко. – К.: Видавничий центр «Академія», 1998 – 368 с.

Головатий М. Ф. Політична психологія: підруч. / М.Ф. Головатий; 2-е вид. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 400 с.

Політологічний енциклопедичний словник / Упорядник В.П. Горбатенко; За ред. Ю.С.Шемшученка, В.Д. Бабкіна, В.П. Горбатенка; 2-е вид., доп. і перероб. – К.: Ґенеза, 2004. – 736 с.

Фукуяма Ф. Примат культури / Френсіс Фукуяма // «Ї». – 2001. – № 21. – С. 48-57.

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? / Сэмюэль Хантингтон // Полис. Политические исследования. – 1994. – № 1. – С. 33-48.

Колісніченко Р. М. Глобалістична свідомість: поняття, структура, типологія / Р. М. Колісніченко // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. – Сер. 22. Політичні науки та методика викладання соціаль-но-політичних дисциплін. – 2012. – Вип. 9. – С. 117-124.

Global survey: Britain among least concerned in the world about climate change. YouGov [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://yougov.co.uk/news/2016/01/29/global-issues/.

Which, if any, of the following do you consider to be serious problems facing the world as a whole? YouGov [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://d25d2506sfb94s.cloudfront.net/cumulus_uploads/document/a7dgdmj6is/Results_160208.pdf.
Опубліковано
2017-06-15
Як цитувати
Колісніченко, Р. М. (2017). МІЖЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ВІДМІННОСТІ СВІТОВОЇ ГЛОБАЛІСТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології", 30, 120-126. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/8666
Розділ
ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ