Демократична легітимність як функціонал громадянського суспільства

  • Т. В. Сивуха
Ключові слова: демократія, політична легітимність, громадянське суспільство, демократична легітимність

Анотація

Проаналізовано систему реалізації механізму демократичної легітимності в контексті становлення громадянського суспільства в Україні. Висвітлено та розкрито взаємозв’язок між категоріями демократії, громадянського суспільства та легітимності політичної влади. Розглядається питання визначення функціонального призначення громадянського суспільства у фокусі адаптації української політичної системи до сучасних моделей європейських демократій. Досліджено сутнісні характеристики та прикладні принципи дії механізму демократичної легітимності в умовах постмодерного політичного процесу.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Дзоло Д. Демократия и сложность: реалистичный подход / Д. Дзоло; пер. с англ. А. А.Калинина (предисловие, гл. І-IV), Н. В. Эдельман (гл. V, заключение), М. А. Юсима (предисловие к русскому изданию); Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – М.: Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010. – 320 с.

Цокур Є. Г. Роль громадянського суспільства у процесі легітимації політичної влади [Електронний ресурс] / Є. Г. Цокур // Сучасна українська політика: Політики і політологи про неї / гол. ред.: М. І. Михальченко; Українська акад. політ. наук, Поліщук. – Київ: Укр. центр політ. менеджменту. – Вип.19. – 2010. – С. 137-144.

Фисун А. А. Демократия, неопатримониализм и глобальные трансформации: Монография / А. А. Фисун. – Харьков: Константа, 2006. – С. 11-133.

Розанвалон П. Демократична легітимність. Безсторонність, рефлексивність, наближеність / П. Розанвалон; пер. з фр. Є. Марічева. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – 287 с.

Aragón J. Political Legitimacy and Democracy / J. Aragón // K. Warren (Ed.). – Encyclopedia of Campaigns, Elections and Electoral Behavior. – 2008. – P. 520-522.

Арендт Х. О насилии / Х. Арендт; пер. с англ. Г. М. Дашевского – М.: Новое издательство, 2014. – 148 с.

Основи демократії: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів / Авт. колектив: М. Бессонова, О. Бірюков, С. Бондарук та ін.; За заг. ред. А. Колодій; М-во освіти і науки України, Академія педагогічних наук України; Укр.-канад. проект «Розбудова демократії», Ін-т вищої освіти. – Вид. 2-ге, стереотипне. – К.: Вид-во «Ай Бі», 2004. – С. 19-66.
Опубліковано
2016-11-18
Як цитувати
Сивуха, Т. В. (2016). Демократична легітимність як функціонал громадянського суспільства. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології", 29, 94-99. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/6784
Розділ
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ