ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ТА ЇХ РОЛЬ У ВРЕГУЛЮВАННІ КОНФЛІКТІВ У КОСОВО ТА КРИМУ. Частина ІІ

  • О. О. Люба Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,майдан Свободи, 4, Харків, 61022 http://orcid.org/0000-0002-1460-2673
Ключові слова: сецесія, референдум, принцип територіальної цілісності, право народу на самовизначення, Косово, АР Крим

Анотація

У другій частині статті на прикладі Косово та АР Крим розглянуто проблему суперечності реалізації права на самовизначення та принципу територіальної цілісності Сербії та України. Проаналізовано правомірність та відповідність волевиявлення косоварів і кримчан нормам міжнародного права. Досліджено передумови і фактори етнополітичного конфлікту та виділено основні проблемні питання, що спричинили суперечку між центральною та місцевою владою в Косово та Криму. Підкреслено, що результатом косовського (1998 р.) та кримського (2014 р.) плебісцитів стало проголошення незалежності, яка заперечується центральними владами Сербії і України та отримала неоднозначну оцінку з боку міжнародного співтовариства. Самопроголошені республіки мають лише зовнішні ознаки державності та перебувають під зовнішнім управлінням інших країн. Відзначено латентне протистояння геополітичних опонентів на міжнародній арені, яке певною мірою простежується через позицію визнання/невизнання Косово та Криму.

Звертається увага на те, що суперечливість трактування деяких принципів міжнародного права сприяє сецесійним рухам у країнах, де періодично виникають конфлікти між центральною та місцевою владою. Наголошено на необхідності більш чіткого визначення зазначених міжнародно-правових норм та взятих на себе суб’єктами міжнародного права зобов’язань. Стверджується, що задля уникнення подібних косовській чи кримській ситуацій, усунення колізій, пов’язаних із можливістю неоднозначного трактування та застосування принципів міжнародного права, слід увести загальновизнану світовим співтовариством систему більш жорстких і вичерпних заходів для припинення та запобігання загрозам територіальній цілісності країн. Запобіжним засобом проти загострення конфліктних ситуацій, пов’язаних із прагненням народів до самовизначення, має виступити чітка позиція міжнародного співтовариства щодо вищеозначених принципів з урахуванням історії визвольних рухів цих народів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

О. О. Люба, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,майдан Свободи, 4, Харків, 61022

Доцент, к. політ. н.

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo, Advisory Opinion, I.C.J. Reports. 2010. URL: https://www.icj-cij.org/files/case-related/141/141-20100722-ADV-01-00-EN.pdf.

Хартвиг, М. Консультативное заключение Международного Суда ООН по вопросу о декларации независимости Косово – предыстория и критика судебного «постановления». 2013: 121-155. URL: https://dpp.mpil.de/02_2013/02_2013_121_155.pdf

Куге, А. 2009. Косово: самоопределение или сепаратизм? Радио Свобода. URL: https://www.svoboda.org/a/1896865.html

Закон СССР от 26 апреля 1954 года «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР». 1954. М.: Издание Верховного Совета СССР : 545 -580

Конституция Республики Крым. Принята седьмой сессией Верховного Совета Крыма (6 мая 1992 года). URL: https://zakon.rada.gov.ua/krym/show/rb076a002-92

Постановление ВС Российской Федерации «О решениях Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года и Верховного Совета СССР от 26 апреля 1954 года о выведении Крымской области из состава РСФСР». 1992. Ведомости Съезда народных депутатов РФ; Верховного Совета РФ. № 6 : 242.

Постанова ВР України № 2397-XII «Про Постанову Верховної Ради Російської Федерації «Про правову оцінку рішень вищих органів державної влади РРФСР щодо зміни статусу Криму, прийнятих у 1954 році»». 1992. Відомості Верховної Ради України (ВВР): 33: 480.

Рижкін М. Для чого Росії Крим? 2015. Спільне: журнал соціальної критики: 9: 192-206.

Численность и состав населения Украины по итогам Всеукраинской переписи населения 2001 года. 2001. Государственный комитет статистики Украины. URL: http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/general/nationality/

Пономарева Е.Г. Косовский прецедент. 2014. МГИМО Университет МИД России. URL: https://mgimo.ru/about/news/experts/250031/

Щодо нікчемності рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим стосовно проголошення незалежності Криму. 2014. МЗС України. URL: https://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/20018-shhodo-nikchemnosti-rishennya-verkhovnoji-radi-avtonomnoji-respubliki-krim-stosovno-progoloshennya-nezalezhnosti-krimu).

Краткое изложение решений, консультативных заключений и постановлений Международного Суда 2008–2012 годы. 2014. Организация Объединенных Наций : 155-178. URL: https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-2008-2012-ru.pdf)

Вучич: Сербия не признает Крым российским до решения косовского вопроса. 2019. Аргументы и Факты. URL: https://aif.ru/politics/world/vuchich_serbiya_ne_priznaet_krym_rossiyskim_do_resheniya_kosovskogo_voprosa

Сербія порушила "джентельментську угоду" з Україною щодо голосування в ООН – посол. 2018. URL: https://tsn.ua/svit/serbiya-porushila-dzhentelmensku-ugodu-z-ukrayinoyu-schodo-golosuvannya-v-oon-posol-1268070.html

Косово: лівонаціоналістична партія «Самовизначення» перемогла на позачергових виборах . 2019. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/news-kosovo-samovyznachennia/30258362.html

Визнання незалежності Косово відкликали вже 15 країн. 2019. День. URL: https://day.kyiv.ua/uk/news/260819-vyznannya-nezalezhnosti-kosovo-vidklykaly-vzhe-15-krayin

REFERENCES

Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo, Advisory Opinion, I.C.J. Reports. 2010. URL: https://www.icj-cij.org/files/case-related/141/141-20100722-ADV-01-00-EN.pdf.

Khartvig M. Advisory Opinion of the International Court of Justice on the Kosovo Declaration of Independence - Background and Criticism of the Judicial "Decision".2013. URL: https://dpp.mpil.de/02_2013/02_2013_121_155.pdf (in Russian).

Kuge A. 2009. Kosovo: self-determination or separatism? Radio Svoboda. URL: https://www.svoboda.org/a/1896865.html (in Russian).

The USSR Decree of April 26, 1954 "On the Transfer of the Crimean Oblast from the RSFSR to the Ukrainian SSR." 1954. M .: Issue of the USSR Supreme Council : 545-580. (in Russian).

The Constitution of the Republic of Crimea. Adopted by the seventh session of the Supreme Council of Crimea (May 6, 1992). URL: https://zakon.rada.gov.ua/krym/show/rb076a002-92 (in Russian).

The Resolution of the Supreme Council of the Russian Federation “On the Decisions of the Presidium of the USSR Supreme Council of February 19, 1954 and the USSR Supreme Council of April 26, 1954 on Excluding the Crimean Oblast from the RSFSR”. 1992. Vedomosti of the Congress of People's Deputies of the Russian Federation and the Supreme Council of the Russian Federation. № 6 : 242 (in Russian).

The Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine № 2397-XII “On the Resolution of the Supreme Council of the Russian Federation “On the Legal Assessment of Decisions of the Higher State Bodies of the RSFSR on Changing the Status of Crimea, Adopted in 1954”. 1992. Vidomosti of the Verkhovna Rada of Ukraine (VVR): 33: 480 (in Ukrainian).

Ryzhkin M. What does Russia need Crimea for? 2015. Commons: Journal of Social Criticism: 9: 192-206. (in Russian).

The number and composition of the population of Ukraine according to the results of the 2001 all-Ukrainian population census. 2001. The State Statistics Committee of Ukraine. URL: http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/general/nationality/ (in Russian).

Ponomareva E. The Kosovo precedent. 2014. MGIMO University of the Ministry of Foreign Affairs of Russia. URL: https://mgimo.ru/ about/news/experts/250031/ (in Russian).

On the groundless decision of the Verkhovna Rada of the Autonomous Republic of Crimea on the Crimean independence. 2014. Ministry of Foreign Affairs of Ukraine. URL: https://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/20018-shhodo-nikchemnosti-rishennya-verkhovnoji-radi-avtonomnoji-respubliki-krim-stosovno-progoloshennya-nezalezhnosti-krimu (in Ukrainian).

Summaries of Judgments, Advisory Opinions and Orders of the International Court of Justice (2008-2012). 2014. United Nations: 155-178. URL: https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-2008-2012-ru.pdf (in Russian).

Vučić: Serbia does not recognize Crimea as Russian until the Kosovo issue is resolved. 2019. Argumenty i Fakty. URL: https://aif.ru/politics/world/vuchich_serbiya_ne_priznaet_krym_rossiyskim_do_resheniya_kosovskogo_voprosa (in Russian).

Serbia has violated the "gentleman's agreement" with Ukraine on voting at the UN - Ambassador. 2018. URL: https://tsn.ua/svit/serbiya-porushila-dzhentelmensku-ugodu-z-ukrayinoyu-schodo-golosuvannya-v-oon-posol-1268070.html

Kosovo: the left-wing party Self-determination won the snap election. 2019. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/news-kosovo-samovyznachennia/30258362.html (in Ukrainian).

countries have already withdrawn their recognition of Kosovo's independence. 2019. Den’. URL: https://day.kyiv.ua/uk/news/260819-vyznannya-nezalezhnosti-kosovo-vidklykaly-vzhe-15-krayin (in Ukrainian).

Опубліковано
2020-01-13
Як цитувати
Люба, О. О. (2020). ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ТА ЇХ РОЛЬ У ВРЕГУЛЮВАННІ КОНФЛІКТІВ У КОСОВО ТА КРИМУ. Частина ІІ. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології", 36, 79-89. https://doi.org/10.26565/2220-8089-2019-36-10
Розділ
ЗАГАЛЬНИЙ