Міжнародний договір як жанр офіційно-ділового стилю в історичній ретроспективі (на матеріалі договорів Української Центральної Ради)

  • Віра Олександрівна Гуменяк Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: договір, міжнародний договір, текст, офіційно-діловий стиль, термінологія, фахова лексика

Анотація

У статті розглянуто міжнародний договір як окремий жанр офіційно-ділового стилю початку XX століття за часів діяльності Української Центральної Ради. Схарактеризовано композиційні та мовні особливості текстів договорів, розглянуто використання правової та офіційно-ділової термінології, проаналізовано лексичні, фразеологічні, морфологічні особливості, які відображають процеси формування жанру міжнародного договору та формування відповідної фахової лексики, проакцентовано використання питомо української лексики.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Віра Олександрівна Гуменяк, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
старший викладач кафедри державно-правових дисциплін

Посилання

1. Віденська конвенція про право міжнародних договорів [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_118. – Назва з екрана.

2. Курс міжнародного права. В 7-и т. – Т. 4. – М. : Наука, 1990.

3. Лукащук И. И. Структура и форма международных договоров / И. И. Лукащук. – Саратов, 1960. – 131 с.

4. Мережко О. О. Право міжнародних договорів: сучасні проблеми теорії та практики : монографія / О. О. Мережко. – К. : Таксон, 2002. – 344 с.

5. Мозолин В. П. Договорное право в США и СССР : история и общие концепции / В. П. Мозолин, Е. А. Фарнсворт. – М. : Наука, 1988. – 309 с.

6. Новий тлумачний словник української мови у трьох томах, Т. 1 А–К, − Київ : Аконіт, 2006. – 926 с.

7. Словник української мови в 11 тт. (1970–1980) [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://sum.in.ua – Назва з екрана.

8. Українська Центральна Рада : документи і матеріали : у 2 т. [упоряд. В. Ф. Верстюк та ін.]. – Т. 2: 10 грудня – 29 квітня 1917 р. – К. : Наук. думка, 1997. – 424 с.

9. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 – Назва з екрану.

10. Юдін З. М. Тлумачення договору : дис. канд. юрид. Наук : 12.00.01 / Одеська націон. юрид. академія / З. М. Юдін. – Одеса, 2004. – 193 с.
Опубліковано
2018-01-22
Як цитувати
Гуменяк, В. (2018). Міжнародний договір як жанр офіційно-ділового стилю в історичній ретроспективі (на матеріалі договорів Української Центральної Ради). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (77), 68-71. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/10124
Номер
Розділ
Комунікативно-прагматичні виміри різних типів дискурсу