Про журнал

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Філологія», є фаховим виданням в галузі філологічних наук (спеціальність 035 Філологія), Категорія «Б» (Наказ Міністерства освіти та науки України № 409 від 17.03.2020 р.)

Засноване у 1965 році.

Засновник і видавник: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Призначений для науковців, аспірантів, докторантів, студентів філологічного напрямку та всіх, хто цікавиться проблемами філології.

Видання зареєстроване у Міжнародному центрі ISSN – ISSN 2227-1864

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21559-11459Р від 20.08.2015

Періодичність видання — 2 рази на рік.

Мови видання: українська, англійська. Анотації українською, англійською мовами.

Всі статті проходять подвійне сліпе рецензування.

 

ГАЛУЗЬ ТА ПРОБЛЕМАТИКА

Вісник містить оригінальні статті,присвячені актуальним проблемам сучасного літературознавства та мовознавства.

Проблематика Вісника:

 • семантика та поетика літературного твору;
 • сучасні дослідження модернізму і постмодернізму ХХ-ХХI століть;
 • інтертекстуальні зв'язки та рецепція художніх творів;
 • вивчення художнього твору крізь призму взаємодії тексту і контексту;
 • літературна антропологія;
 • культурно-естетичні аспекти вивчення літературних явищ;
 • традиції Харківської філологічної школи та історія філологічного факультету;
 • лексична та фразеологічна семантика;
 • когнітивні та лінгвокультурологічні аспекти дослідження мови;
 • комунікативно-прагматичні виміри різних типів дискурсу;
 • класичні мови в сучасних лінгвістичних парадигмах.

РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА

Мета та завдання наукового видання «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Філологія»:
– сприяти розвитку вітчизняного наукового потенціалу та інтеграції його у світовий науковий простір;
– створювати простір якісної публічної комунікації вчених, донесення результатів їх діяльності до вітчизняної і світової наукових спільнот;
– сприяти формуванню новітніх методик літературознавчих та мовознавчих досліджень.

Професійна етика

Журнал прагне до захисту високих стандартів етики в сфері публічного розкриття результатів наукових досліджень і вживає всіх можливих заходів для запобігання будь-яких протизаконних публікацій.

Статті повинні відповідати міжнародним нормам академічної етики (див.: http://ori.hhs.gov/avoiding-plagiarism-self-plagiarism-and-other-questionable-writing-practices-guide-ethical-writing ).

Статті повинні представляти нове дослідження високого академічного рівня, яке раніше не публікувалося.

 Редакція журналу керується етичними нормами, викладеними у таких документах:

Доброчесна публікація для редакторів (Доброчесна публікація: міжнародні стандарти для редакторів / уклад. О. О. Гужва, І. О. Солдатенко. X.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. 28 с.);

Доброчесна публікація для авторів (Доброчесна публікація: міжнародні стандарти для авторів / уклад. О. О. Гужва, І. О. Солдатенко. X.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. 16 с.). 

Журнал прагне відповідати високим стандартам видавничої етики, затвердженим Етичним кодексом ученого України та Комітетом з видавничої етики (COPE) на всіх етапах процесу публікації.

Редакція журналу дотримується правил FAIR PLAY: рукописи оцінюються на підставі їхньої наукової якості, незалежно від раси, етнічної приналежності, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, громадянства чи політичних поглядів автора.

Відповідальність редакторів, авторів і рецензентів

Оцінка статей проводиться на основі так званого двостороннього «сліпого» рецензування. Всі коментарі рецензента за конкретною статтею обговорюються тільки між сторонами, які беруть участь у процесі публікації: редактором, відповідальним секретарем, авторами і рецензентами.

Редактор та відповідальний секретар приймають і розглядають матеріали від кожного учасника, незалежно від статі, національності, релігійної / політичної / сексуальної орієнтації і т. п. Щоб досягти високого рівня об'єктивності і уникнути порушення авторських прав в процесі експертизи матеріалу, редактор та відповідальний секретар не повинні розголошувати інформацію щодо поданого рукопису і його автора нікому, крім відповідного автора і рецензентів. На підставі висновку, отриманого від рецензентів, редактори мають право прийняти рукопис для публікації, відхилити матеріал або вимагати від учасника його доопрацювання. Тільки рукописи з позитивними відгуками рецензентів можуть бути опубліковані в журналі.

Беручи до уваги те, що в окремих випадках рішення про публікацію рукописи не може бути ухвалене на основі наданих висновків рецензентів, редактор може залучати до оцінки матеріалу додаткових рецензентів. Остаточний відбір статей для публікації проводить редактор. Неопубліковані рукописи не повинні використовуватися редактором чи рецензентами в будь-яких цілях і повинні залишатися конфіденційною інформацією для третіх осіб.

Автори будуть проінформовані про рішення щодо прийняття та оприлюднення їх рукописів якомога швидше. Після прийняття матеріали, як правило, будуть опубліковані в наступному доступному випуску журналу. Редакція залишає за собою право на скорочення і незначну зміну статей зі збереженням головних висновків та авторської стилістики. Зміни погоджуються з автором.

Автори Вісника, відправляючи статті в редакцію, залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє третім сторонам вільно розповсюджувати опубліковані в журналі матеріали з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.

Автори погоджуються з зазначеними умовами по визначенню і захисту авторських прав, які будуть застосовані до поданих рукописів, після того як матеріал буде опублікований на сторінках журналу. Подання статті передбачає, що представлений на розгляд матеріал є оригінальною роботою авторів, яка не була опублікована раніше, не прийнята до публікації в іншому місці і не перебуває на розгляді в інших виданнях, її публікація здійснюється за спільною згодою всіх авторів рукописи, і якщо вона буде прийнята до друку, то не буде опублікована в іншому виданні в тій же формі, англійською або будь-яких інших мовах, без письмової згоди видавця.

Відповідальність за зміст статей, достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв, назв підприємств і організацій та іншої інформації несуть автори статей. Висловлені в цих статтях думки можуть не збігатися з точкою зору редакційної колегії журналу. Відповідальність авторів полягає в тому, щоб гарантувати, що статті, представлені на розгляд до редакції Вісника, підготовлені з дотриманням високих етичних стандартів.

Після надходження всі статті передаються на розгляд рецензентам. Рецензент повинен надати зрозумілий і об'єктивний висновок, уникаючи особистої критики і суб'єктивності. Всі коментарі та пропозиції рецензента повинні бути аргументованими. Рецензент зобов'язується зберігати в суворій конфіденційності всі отримані рукописи і не використовувати їх для особистої вигоди. Всі відповідні джерела даних в рукописі повинні бути підтверджені рецензентом. Про будь-якої подібності матеріалу з текстом опублікованих робіт або при виникненні сумніву в плагіаті рецензент повинен негайно повідомити редактору.

Політика журналу відносно плагіату

Повага до прав інтелектуальної власності є провідним принципом професійної етики журналу «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Філологія». Плагіат є явним порушенням таких етичних принципів. Згідно із положеннями про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових та навчальних роботах працівників і здобувачів вищої освіти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, редакційна колегія перевіряє прийняті до опублікування статті на відсутність академічного плагіату.

Журнал відхиляє будь-які матеріали, у яких не дотримано вимог щодо недопущення плагіату.

 Різновидами плагіату вважаються:

 • копіювання та оприлюднення виконаної іншим автором роботи як своєї;
 • дослівне копіювання фрагментів тексту (від фрази до набору речень) чужої роботи у свою без належного оформлення цитування;
 • внесення незначних правок у скопійований матеріал (переформулювання речень, зміна порядку слів в них тощо) без належного оформлення цитування;
 • надмірне використання парафраз (переказів чужих думок своїми словами) без посилань на оригінальний текст.

Основною системою виявлення плагіату є Strikeplagiarism.com.

Політика відкритого доступу

 Вісник практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Під «відкритим доступом» ми маємо на увазі вільний публічний доступ в мережі Інтернет, який дозволяє будь-якому користувачеві читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, робити пошук, або посилання на повні тексти статей, сканувати їх для індексації, передавати їх як дані в програмне забезпечення або використовувати їх для будь-яких інших законних цілей, без фінансових, юридичних чи технічних бар'єрів, за винятком тих, які пов'язані з особистим доступом користувача до самої мережі Інтернет.

Єдиним обмеженням щодо відтворення та розповсюдження матеріалів є дотримання авторського права в цій області, що передбачає можливість автора контролювати цілісність своєї роботи, належне визнання його права і цитування.

Кожен користувач мережі Інтернет має вільний і необмежений доступ до повних текстів статей, опублікованих у журналі. Після публікації всі матеріали відразу доступні в онлайн режимі (без тривалого очікування). Зокрема, статті, опубліковані в журналі «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Філологія», після виходу в світ чергового номера видання розміщуються в форматі PDF-файлів на сайті журналу. Всім відвідувачам сайту надається вільний доступ до повних текстів матеріалів, опублікованих у журналі. Завдяки цьому автори мають можливість подавати на розгляд наукової спільноти результати своїх власних досліджень.

Політика відносно авторських прав

Автори зберігають авторське право на всі їх роботи, опубліковані в журналі «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія« Філологія».

Подання матеріалу на розгляд редактору журналу передбачає, що матеріал є оригінальною, неопублікованою роботою авторів, яка не була опублікована раніше, не прийнята до публікації в іншому місці і не перебуває на розгляді у будь-якого іншого видавця друкованого або електронного видання.

Видавець співпрацює з Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського і дозволяє їй створювати постійні архіви опублікованих номерів журналу «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Філологія» з метою збереження та відновлення.

Порядок рецензування статей

 1. Всі наукові статті, що надійшли до редакції «Вісника» і відповідають його тематиці та вимогам, проходять через інститут рецензування.
 2. Рецензування проводиться за принципами double-blind peer review (двостороннє «сліпе» рецензування – автор і рецензент не знають один про одного).
 3. Стаття реєструється у редакції «Вісника» із зазначенням дати отримання, назви, П.І.Б. автора (авторів), місця роботи.
 4. Відповідальний секретар протягом 7 днів повідомляє авторів про одержання статті. 
 5. Відповідальний секретар визначає відповідність статті профілю журналу та вимогам до оформлення, що розміщені на сайті «Вісника» (http://periodicals.karazin.ua/philology). У разі невідповідності стаття до подальшого розгляду не допускається. 
 6. Відповідальний редактор направляє статтю на внутрішнє рецензування члену редакційної колегії, що має найбільш близьку до теми статті наукову спеціалізацію. 
 7. Строки рецензування не повинні перевищувати чотирьох тижнів із дня отримання. 
 8. У внутрішній рецензії повинні бути висвітлені наступні питання:

- актуальність та наукова новизна;

- обґрунтованість та значимість результатів; 

- оцінка особистого внеску автора статті в рішення даної проблеми;

- відповідність мови, стиля, композиції, логіки викладання науковому характеру матеріала; 

- якість оформлення;

- у чому конкретно полягають позитивні сторони, а також недоліки статті, які виправлення й доповнення повинні бути внесені автором; 

- висновок про можливість опублікування даного рукопису в журналі: «рекомендується», «рекомендується з урахуванням виправлення відзначених рецензентом недоліків» або «не рекомендується». 

 1. Рецензент приймає рішення про доцільність публікації, про необхідність доопрацювання рукопису, або про недоцільність публікації. Рецензія повинна бути підписана рецензентом з розшифровкою посади, наукового ступеня і вченого звання. 
 2. Рецензенти повідомляються про те, що надіслані їм рукописи є приватною власністю авторів і відносяться до відомостей, що не підлягають розголошенню. Рецензентам забороняється робити копії статей для своїх потреб.
 3. При необхідності доопрацювання стаття направляється автору з пропозицією врахувати зауваження рецензента. У випадку відхилення статті від публікації редакція направляє авторові мотивовану відмову. 
 4. Рукописи, допрацьовані автором, повторно направляються на рецензування того ж рецензента, який робив критичні зауваження, чи іншому на розсуд відповідального редактора.
 5. Рукописи, автори яких не усунули конструктивні зауваження рецензента або аргументовано не спростовують їх, до публікації не приймаються.
 6. Остаточне рішення про можливість і доцільність публікації приймається відповідальним редактором (або, за його дорученням, – членом редакційної колегії), а при необхідності – засіданням редакційної колегії в цілому.
 7. Згідно із положеннями про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових та навчальних роботах працівників і здобувачів вищої освіти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, перед поданням «Вісника» на розгляд ученої ради факультету редакційна колегія перевіряє прийняті до опублікування статті на відсутність академічного плагіату, про що складається довідка, яку підписує відповідальний редактор видання. Перевірка здійснюється за допомогою Антиплагіатної інтернет-системи Strikeplagiarism.com (власність компанії Plagiat.pl).

Міжнародна індексація журналу

Журнал індексується та/або реферується у таких міжнародних наукометричних, повнотекстових та реферативних базах даних:

Google Scholar;

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського;

Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Directory)