Професійно орієнтована мовна підготовка іноземних здобувачів вищої освіти

  • І. Черновалюк доцент кафедри української мови та мовної підготовки іноземців Одеського національного університету імені І.І. Мечнікова https://orcid.org/0000-0003-2924-4036
Ключові слова: іноземні студенти, професійно орієнтоване навчання мови, професійний складник комунікативної компетентності

Анотація

Статтю присвячено вирішенню актуальної для сучасної вищої освіти лінгводидактичної проблеми – визначенню науково-методичних засад професійно орієнтованої мовної підготовки іноземних студентів. Мета статті полягає в обґрунтуванні основних методичних механізмів реалізації завдань професійної спрямованості мовної підготовки іноземних бакалаврів. Іншомовна комунікативна компетентність є важливим складником готовності майбутніх фахівців до здійснення професійної діяльності в сучасних умовах. Для здобувачів вищої освіти іноземна мова виконує роль освітньої дисципліни, засобу навчання та професійного вдосконалення. Використано такі методи наукового пошуку: аналіз актуальних джерел із теми дослідження, вивчення досвіду вітчизняної та зарубіжної педагогіки щодо навчання професійного мовлення, реалізація вибраних підходів та методик на практиці, аналіз апробації запропонованих методичних рішень. У статті систематизовано сучасні підходи до відбору змісту навчання спілкування у професійній сфері комунікативного підключення. Уточнено зміст понять: принцип професійної спрямованості мовної освіти, професійний складник комунікативної компетентності, вимоги до змісту професійно орієнтованого навчального контенту, уточнено характеристики методів навчання іноземних студентів професійного мовлення. 

Встановлено, що формування професійного складника комунікативної компетентності у сучасних умовах вимагає залучення додаткових навчальних засобів та розроблення методично доцільних прийомів, визначення форм роботи, створення мотиваційних педагогічних умов, що сприяють формуванню позитивного ставлення до процесу навчання. З метою реалізації визначених лінгводидактичних умов розроблено програму, що враховує сучасні вимоги до мовного та мовленнєвого контенту, впровадження в процес навчання інноваційних технологій

Запропонований підхід до відбору змісту та методів навчання забезпечує формування професійного складника іншомовної компетентності та дозволяє ефективно організувати навчальний процес в академічних групах іноземних студентів, які навчаються за освітніми програмами економічного напряму. Перспективи подальшого дослідження цієї проблеми полягають у розробці інноваційного методичного забезпечення формування професійного складника комунікативної компетентності іноземних студентів, підвищення ефективності організації та досягнення високої результативності навчального процесу.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Dzyubenko, L.I., Dubichynskyj, V.V. and Chezganov, S.A. (2009). Yedyna typova navchalna programa z ukrayinskoyi movy dlya studentiv inozemciv osnovnyx fakultetiv nefilologichnogo profilyu vyshhyx navchalnyx zakladiv Ukrayiny III–IV rivniv akredytaciyi [The single standard curriculum of the Ukrainian language for foreign students of the main faculties the non-philological profile higher educational institutions of Ukraine of the III-IV levels of accreditation for foreigners of the main faculties of the non-philological profile of the higher educational institutions of Ukraine of the III-IV levels of accreditation] / Trostynska, O.M., Ushakova, N.I. (Eds.). Kyiv: NTU “KPI”, Ch. 3 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy “Pro osvitu” [Law of Ukraine “On Education”]. (2017). Available at: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2145-19 [Accessed 21 Aug. 2022] [in Ukrainian].

Kecyk-Zinchenko, U.V. (2019). Features of profession-oriented foreign language teaching for students of non-linguistic faculties. Youth and market, 9 (176), pp. 101–106 [in Ukrainian].

Kisil, L.M. (2013). Sutnistj navchannja profesijno orijentovanogho dialoghichnogho movlennja studentiv-inozemciv bazovykh fakuljtetiv inzhenernykh specialjnostej [The Essence of Teaching Professionally-Oriented Dialogue Speech to the Foreign Students of Engineering Specialties at the Main Departments]. Vykladannia mov u vyshchykh navchalnykh zakladakh osvity na suchasnomu etapi. Mizhpredmetni zviazky [Teaching languages at higher educational establishments at the present stage. Intersubject relations]. Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University, 22, pp. 134–141 [in Ukrainian].

Koval, L.M. (2010). Formuvannia u studentiv nemovnykh vyshchykh navchalnykh zakladiv аnglomovnoi profesiino-orientovanoi movnoi kompetentsii [Forming English profession-oriented language competence for students of non-linguistic higher educational institutions]. Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine. Vol. 20 (4), pp. 318–321 [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-3-21-30.

Kopylova, O.V. (2020). Naukovyj tekst yak osnovna odynycya navchannya movy inozemnyx studentiv-ekonomistiv [Scientific text as a basic unit of teaching language foreign students-economists]. Problemy i perspektyvy movnoyi pidgotovky inozemnyx studentiv: zbirnyk naukovyx statej za materialamy XIV Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferenciyi [Problems and prospects of language training of foreign students: a collection of scientific articles based on the materials of the XIV International Scientific and Practical Conference (October 23, 2020)]. Kharkiv: XNADU, pp. 320–326 [in Ukrainian].

Kopylova, O.V. (2021). Ponyatijnyj aparat ekonomiky v systemi navchannya movy inozemnyx studentiv [Conceptual apparatus of economics in the language teaching system of foreign students]. Problemy i perspektyvy movnoyi pidgotovky inozemnyx studentiv u zakladax vyshhoyi osvity: zbirnyk naukovyx statej za materialamy XVI Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferenciyi [Problems and prospects of language training of foreign students in institutions of higher education: a collection of scientific articles based on the materials of the XVI International Scientific and Practical Conference (October 19, 2021)]. Kharkiv: Vydavnycztvo Ivanchenka I.S., pp. 335–340 [in Ukrainian].

Kopylova, O.V. (2019). The formation of a professionally-oriented communicative competence of foreign students-economists by means of distance technologies. Vykladannia mov u vyshchykh navchalnykh zakladakh osvity na suchasnomu etapi. Mizhpredmetni zviazky [Teaching languages at higher educational establishments at the present stage. Intersubject relations]. Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University, 34, pp. 66–78 [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.26565/2073-4379-2019-34-05.

Kornjeva, Z. (2014). Komponentnyj sklad inshomovnoji profesijno orijentovanoji кomunikatyvnoji kompetentnosti studentiv VTNZ [Constituents of the foreign language professional communicative competence developed at tertiary schools]. Molodj i rynok [Youth and market], 6 (113), pp. 36–41 [in Ukrainian].

Lokshyna, O. (2019). Jevropejsjka dovidkova ramka kljuchovykh kompetentnostej dlja navchannja vprodovzh zhyttja: onovlene bachennja 2018 roku [European reference framework of key competences for lifelong learning: an updated 2018 version]. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal [Ukrainian pedagogical journal], 3, pp. 21–30 [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-3-21-30.

Obraztsov, P.I. and Ivanova, O.Yu. (2005). Profesionalno-orientirovannoye obuchenie inostrannomu yazyku na neyazykovykh fakultetakh vuzov [Profession-oriented teaching a foreign language at non-linguistic faculties of higher educational institutions]. Orel [in Russian].

Pirotti, N.V. (2008). Typologiya naukovo-doslidnyx zavdan u vykladanni inozemnyx mov [Typology of research tasks in teaching foreign languages]. Vykladannia mov u vyshchykh navchalnykh zakladakh osvity na suchasnomu etapi. Mizhpredmetni zviazky [Teaching languages at higher educational establishments at the present stage. Intersubject relations]. Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University, 12, pp. 193–199 [in Ukrainian].

Tarnopolsky, O.B. and Kornieva, Z.M. (2011). Aspectniy pidhid do navchannia angliyskoi movy dlia spetsialnykht silei u nemovnykh VNZ [Aspect approach to learning English for special purposes in non-linguistic universities]. Herald of Kharkiv V. Karazin national University. Vol. 18, pp. 231–239 [in Ukrainian].

Ushakova, N.I. (2009). Pro vidpovidnist program z movnoyi pidgotovky inozemnyx studentiv yevropejskym kompetenciyam volodinnya inozemnoyu movoyu [On the compliance of language training programs for foreign students with European foreign language competences]. Vykladannia mov u vyshchykh navchalnykh zakladakh osvity na suchasnomu etapi. Mizhpredmetni zviazky [Teaching languages at higher educational establishments at the present stage. Intersubject relations]. Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University, 14, pp. 225–234 [in Ukrainian].

Ushakova, N.I., Trostynska, O.M. and Dubichynskyj, V.V. (2011). Koncepciya movnoyi pidgotovky inozemciv u VNZ Ukrayiny [The conception of language training of foreigners in Ukrainian universities]. Vykladannia mov u vyshchykh navchalnykh zakladakh osvity na suchasnomu etapi. Mizhpredmetni zviazky [Teaching languages at higher educational establishments at the present stage. Intersubject relations]. Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University, 19, pp. 136–146 [in Ukrainian].

Ushakova, N. and Trostynska, O. (2014). Vyvchennya ukrayinskoyi movy studentamy-inozemcyamy: konceptualni zasady [Learning the Ukrainian language by foreign students: conceptual principles]. Teoriya I praktyka vykladannya ukrayinskoyi movy yak inozemnoyi [Theory and practice of teaching Ukrainian as a foreign language]. Lviv: Lvivskiy nacionalniy universitet, 9, pp. 12–21 [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.26565/2073-4379-2021-38-14.

Ushakova, N., Trostynska, O. and Kushnir, I. (2021). Formation and development of methodology of language training for foreign students of a classical university. Part 1. Teaching students of non-linguistic specialties. Vykladannia mov u vyshchykh navchalnykh zakladakh osvity na suchasnomu etapi. Mizhpredmetni zviazky [Teaching languages at higher educational establishments at the present stage. Intersubject relations]. Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University, 38, pp. 205–235 [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.26565/2073-4379-2021-38-14.

Tsepko, T.A. and Androsiuk, H.L. (2020). Suchasni tendenciji u vykladanni anghlijsjkoji movy u zakladakh vyshhoji osvity [Modern trends of teaching English at universities]. Innovacijna pedaghoghika [Innovative Pedagogy]. V. 1, pp. 39–43 [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.32843/2663- 6085/2019.21.3-8.

Cherednichenko, G.A., Shapran, L.Yu. and Kunycya L.I. (2010). Metodyka navchannya inshomovnogo profesijno oriyentovanogo chytannya studentiv nemovnyx vyshhyx navchalnyx zakladiv [Methods of teaching foreign professionally oriented reading HEI students]. Vykladannia mov u vyshchykh navchalnykh zakladakh osvity na suchasnomu etapi. Mizhpredmetni zviazky [Teaching languages at higher educational establishments at the present stage. Intersubject relations]. Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University, 17, pp. 150– 157 [in Ukrainian].

Kopylova, O.V. and Titarenko, O.O. (2021). The formation of language competence of foreign students-economists by means of distance technologies. Vykladannia mov u vyshchykh navchalnykh zakladakh osvity na suchasnomu etapi. Mizhpredmetni zviazky [Teaching languages at higher educational establishments at the present stage. Intersubject relations]. Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University, 38, pp. 111–123 [in English]. DOI: https://doi.org/10.26565/2073-4379-2021-38-08.

Опубліковано
2022-12-30
Як цитувати
Черновалюк, І. (2022). Професійно орієнтована мовна підготовка іноземних здобувачів вищої освіти. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки, (41), 82-99. https://doi.org/10.26565/2073-4379-2022-41-05