Professionally oriented language training foreign higher education acquires

  • I. Chernovalyuk Еhe Ukrainian language department and language training of foreigners, I.I. Mechnikov Odessa National University https://orcid.org/0000-0003-2924-4036
Keywords: foreign students, professional component of communicative competence, professionally oriented language teaching

Abstract

The article is devoted to the solution of the linguistic didactic problem relevant for modern higher education – the definition of the scientific and methodological foundations of professionally oriented language training of foreign students. The purpose of the article is to substantiate the main methodical mechanisms for the implementation of the tasks of the professional orientation of the language training of foreign bachelors. Foreign language communicative competence is an important component of the readiness of future specialists to carry out professional activities in modern conditions. For students of higher education, a foreign language plays the role of an educational discipline, a means of learning and professional improvement.

The following methods of scientific research were used: analysis of current sources on the topic of research, study of the experience of domestic and foreign pedagogy in teaching professional speech, implementation of selected approaches and methods in practice, analysis of approbation of proposed methodological solutions. The article systematizes modern approaches to selecting the content of communication training in the professional field of communicative connection. The content of concepts has been clarified: the principle of professional orientation of language education, the professional component of communicative competence, requirements for the content of professionally oriented educational content, the characteristics of the methods of teaching foreign students of professional speech have been clarified.

It was established that the formation of the professional component of communicative competence in modern conditions requires the involvement of additional educational tools and the development of methodically appropriate techniques, the definition of language training forms, the creation of motivational pedagogical conditions that contribute to the formation of a positive attitude to the learning process. To implement the specified linguistic and didactic conditions, a program that considers modern requirements for language and speech content, the introduction of innovative technologies into the learning process has been developed.

The proposed approach to the selection of content and teaching methods ensures the formation of a professional component of foreign language competence and allows for the effective organization of the educational process in academic groups of foreign students studying in economic education programs. Prospects for further research of this problem lie in the development of innovative methodical support for the formation of the professional component of the communicative competence of foreign students, increasing the efficiency of the organization and achieving high effectiveness of the educational process.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dzyubenko, L.I., Dubichynskyj, V.V. and Chezganov, S.A. (2009). Yedyna typova navchalna programa z ukrayinskoyi movy dlya studentiv inozemciv osnovnyx fakultetiv nefilologichnogo profilyu vyshhyx navchalnyx zakladiv Ukrayiny III–IV rivniv akredytaciyi [The single standard curriculum of the Ukrainian language for foreign students of the main faculties the non-philological profile higher educational institutions of Ukraine of the III-IV levels of accreditation for foreigners of the main faculties of the non-philological profile of the higher educational institutions of Ukraine of the III-IV levels of accreditation] / Trostynska, O.M., Ushakova, N.I. (Eds.). Kyiv: NTU “KPI”, Ch. 3 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy “Pro osvitu” [Law of Ukraine “On Education”]. (2017). Available at: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2145-19 [Accessed 21 Aug. 2022] [in Ukrainian].

Kecyk-Zinchenko, U.V. (2019). Features of profession-oriented foreign language teaching for students of non-linguistic faculties. Youth and market, 9 (176), pp. 101–106 [in Ukrainian].

Kisil, L.M. (2013). Sutnistj navchannja profesijno orijentovanogho dialoghichnogho movlennja studentiv-inozemciv bazovykh fakuljtetiv inzhenernykh specialjnostej [The Essence of Teaching Professionally-Oriented Dialogue Speech to the Foreign Students of Engineering Specialties at the Main Departments]. Vykladannia mov u vyshchykh navchalnykh zakladakh osvity na suchasnomu etapi. Mizhpredmetni zviazky [Teaching languages at higher educational establishments at the present stage. Intersubject relations]. Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University, 22, pp. 134–141 [in Ukrainian].

Koval, L.M. (2010). Formuvannia u studentiv nemovnykh vyshchykh navchalnykh zakladiv аnglomovnoi profesiino-orientovanoi movnoi kompetentsii [Forming English profession-oriented language competence for students of non-linguistic higher educational institutions]. Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine. Vol. 20 (4), pp. 318–321 [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-3-21-30.

Kopylova, O.V. (2020). Naukovyj tekst yak osnovna odynycya navchannya movy inozemnyx studentiv-ekonomistiv [Scientific text as a basic unit of teaching language foreign students-economists]. Problemy i perspektyvy movnoyi pidgotovky inozemnyx studentiv: zbirnyk naukovyx statej za materialamy XIV Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferenciyi [Problems and prospects of language training of foreign students: a collection of scientific articles based on the materials of the XIV International Scientific and Practical Conference (October 23, 2020)]. Kharkiv: XNADU, pp. 320–326 [in Ukrainian].

Kopylova, O.V. (2021). Ponyatijnyj aparat ekonomiky v systemi navchannya movy inozemnyx studentiv [Conceptual apparatus of economics in the language teaching system of foreign students]. Problemy i perspektyvy movnoyi pidgotovky inozemnyx studentiv u zakladax vyshhoyi osvity: zbirnyk naukovyx statej za materialamy XVI Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferenciyi [Problems and prospects of language training of foreign students in institutions of higher education: a collection of scientific articles based on the materials of the XVI International Scientific and Practical Conference (October 19, 2021)]. Kharkiv: Vydavnycztvo Ivanchenka I.S., pp. 335–340 [in Ukrainian].

Kopylova, O.V. (2019). The formation of a professionally-oriented communicative competence of foreign students-economists by means of distance technologies. Vykladannia mov u vyshchykh navchalnykh zakladakh osvity na suchasnomu etapi. Mizhpredmetni zviazky [Teaching languages at higher educational establishments at the present stage. Intersubject relations]. Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University, 34, pp. 66–78 [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.26565/2073-4379-2019-34-05.

Kornjeva, Z. (2014). Komponentnyj sklad inshomovnoji profesijno orijentovanoji кomunikatyvnoji kompetentnosti studentiv VTNZ [Constituents of the foreign language professional communicative competence developed at tertiary schools]. Molodj i rynok [Youth and market], 6 (113), pp. 36–41 [in Ukrainian].

Lokshyna, O. (2019). Jevropejsjka dovidkova ramka kljuchovykh kompetentnostej dlja navchannja vprodovzh zhyttja: onovlene bachennja 2018 roku [European reference framework of key competences for lifelong learning: an updated 2018 version]. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal [Ukrainian pedagogical journal], 3, pp. 21–30 [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-3-21-30.

Obraztsov, P.I. and Ivanova, O.Yu. (2005). Profesionalno-orientirovannoye obuchenie inostrannomu yazyku na neyazykovykh fakultetakh vuzov [Profession-oriented teaching a foreign language at non-linguistic faculties of higher educational institutions]. Orel [in Russian].

Pirotti, N.V. (2008). Typologiya naukovo-doslidnyx zavdan u vykladanni inozemnyx mov [Typology of research tasks in teaching foreign languages]. Vykladannia mov u vyshchykh navchalnykh zakladakh osvity na suchasnomu etapi. Mizhpredmetni zviazky [Teaching languages at higher educational establishments at the present stage. Intersubject relations]. Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University, 12, pp. 193–199 [in Ukrainian].

Tarnopolsky, O.B. and Kornieva, Z.M. (2011). Aspectniy pidhid do navchannia angliyskoi movy dlia spetsialnykht silei u nemovnykh VNZ [Aspect approach to learning English for special purposes in non-linguistic universities]. Herald of Kharkiv V. Karazin national University. Vol. 18, pp. 231–239 [in Ukrainian].

Ushakova, N.I. (2009). Pro vidpovidnist program z movnoyi pidgotovky inozemnyx studentiv yevropejskym kompetenciyam volodinnya inozemnoyu movoyu [On the compliance of language training programs for foreign students with European foreign language competences]. Vykladannia mov u vyshchykh navchalnykh zakladakh osvity na suchasnomu etapi. Mizhpredmetni zviazky [Teaching languages at higher educational establishments at the present stage. Intersubject relations]. Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University, 14, pp. 225–234 [in Ukrainian].

Ushakova, N.I., Trostynska, O.M. and Dubichynskyj, V.V. (2011). Koncepciya movnoyi pidgotovky inozemciv u VNZ Ukrayiny [The conception of language training of foreigners in Ukrainian universities]. Vykladannia mov u vyshchykh navchalnykh zakladakh osvity na suchasnomu etapi. Mizhpredmetni zviazky [Teaching languages at higher educational establishments at the present stage. Intersubject relations]. Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University, 19, pp. 136–146 [in Ukrainian].

Ushakova, N. and Trostynska, O. (2014). Vyvchennya ukrayinskoyi movy studentamy-inozemcyamy: konceptualni zasady [Learning the Ukrainian language by foreign students: conceptual principles]. Teoriya I praktyka vykladannya ukrayinskoyi movy yak inozemnoyi [Theory and practice of teaching Ukrainian as a foreign language]. Lviv: Lvivskiy nacionalniy universitet, 9, pp. 12–21 [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.26565/2073-4379-2021-38-14.

Ushakova, N., Trostynska, O. and Kushnir, I. (2021). Formation and development of methodology of language training for foreign students of a classical university. Part 1. Teaching students of non-linguistic specialties. Vykladannia mov u vyshchykh navchalnykh zakladakh osvity na suchasnomu etapi. Mizhpredmetni zviazky [Teaching languages at higher educational establishments at the present stage. Intersubject relations]. Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University, 38, pp. 205–235 [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.26565/2073-4379-2021-38-14.

Tsepko, T.A. and Androsiuk, H.L. (2020). Suchasni tendenciji u vykladanni anghlijsjkoji movy u zakladakh vyshhoji osvity [Modern trends of teaching English at universities]. Innovacijna pedaghoghika [Innovative Pedagogy]. V. 1, pp. 39–43 [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.32843/2663- 6085/2019.21.3-8.

Cherednichenko, G.A., Shapran, L.Yu. and Kunycya L.I. (2010). Metodyka navchannya inshomovnogo profesijno oriyentovanogo chytannya studentiv nemovnyx vyshhyx navchalnyx zakladiv [Methods of teaching foreign professionally oriented reading HEI students]. Vykladannia mov u vyshchykh navchalnykh zakladakh osvity na suchasnomu etapi. Mizhpredmetni zviazky [Teaching languages at higher educational establishments at the present stage. Intersubject relations]. Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University, 17, pp. 150– 157 [in Ukrainian].

Kopylova, O.V. and Titarenko, O.O. (2021). The formation of language competence of foreign students-economists by means of distance technologies. Vykladannia mov u vyshchykh navchalnykh zakladakh osvity na suchasnomu etapi. Mizhpredmetni zviazky [Teaching languages at higher educational establishments at the present stage. Intersubject relations]. Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University, 38, pp. 111–123 [in English]. DOI: https://doi.org/10.26565/2073-4379-2021-38-08.

Published
2022-12-30
How to Cite
Chernovalyuk, I. (2022). Professionally oriented language training foreign higher education acquires. Teaching Languages at Higher Educational Establishments at the Present Stage. Intersubject Relations, (41), 82-99. https://doi.org/10.26565/2073-4379-2022-41-05