№ 2 (2019): Державне будівництво

УДК 35(477+100)                                                                                        ISSN 1992-2337

 

ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО

Електронне наукове фахове видання

Харківського регіонального інституту державного управління

Національної академії державного управління при Президентові України

Тематика згідно з галуззю науки “25.00.00 – Державне управління” відповідно до чинного переліку галузей наук.

Журнал містить наукові доробки з питань теорії та практики державного управління, регіонального й галузевого управління, кадрової політики у сфері публічного управління, політико-правових засад державного управління, а також надбання світового досвіду з публічного врядування та публічної політики.

Харків, Видавництво Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України “Магістр”. Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 1654 від 19 січня 2004 р.

Схвалено Вченою радою Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Протокол № 11/255-6 від 21 грудня 2019 р.

Відповідальний за випуск: А. О. Кузнецов, к.держ.упр., доц.

Редактор М. М. Сорокун

 

Технічний редактор І. М. Меркушева

Включено до Переліку наукових фахових видань України з державного управління категорії Б – наказ Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28 грудня 2019 р.

З 2017 року збірник індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49377.

Since 2017 collection has been indexed by  Index Copernicus International https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49377.

Опубліковано: 2020-02-27

Регіональне та галузеве управління.

Соціальні та гуманітарні складові суспільного розвитку.