Подання

Увійдіть на сайт чи Зареєструватися, щоб мати можливість подавати статті до журналу.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • науковий стиль викладу (точність, логічність, лаконічність суджень, зрозумілість, зв’язаність структурних і логічних блоків, цілісність, завершеність) матеріалу.
 • стаття має відповідати науковим пріоритетам журналу;
 • стаття має враховувати провідні сучасні публікації з відповідної проблематики;
 • обсяг основного тексту статті (без урахування анотації, відомостей про авторів, бібліографії та інших метаданих) повинен становити не менше 15 тис. знаків (без пропусків);
 • стаття має бути актуальною, мати чіткі елементи новизни і/або практичної корисності, відображати постановку завдання (проблеми), огляд та критичний аналіз досвіду вивчення чи публічного регулювання за обраною темою, містити підходи та інструментарій дослідження, описувати дослідницькі результати та висновки, відповідати технічним вимогам;
 • частка прямих запозичень/цитувань має становити не більше 10% основного тексту статті, за умови оформлення цитат згідно із загальноприйнятими правилами. Усі тексти перевіряються спеціальними системами на антиплагіат;
 • список літератури має містити щонайменше 15 джерел. Не менше 90% усіх цитованих джерел мають становити посилання на оригінальні українські та закордонні (окрім публікацій з країни-агресора!) наукові статті та експертні доповіді. До списку літератури не включаються: газетні нотатки без вказівки автора, посилання на сайти без вказівки конкретного матеріалу (посилання на такі джерела даються в підрядкових нотатках);
 • у разі невідповідності тематиці або хоча б одній із перерахованих базових вимог стаття відхиляється без направлення на рецензування, про що автор отримує повідомлення електронною поштою у термін до 15 календарних днів.
 • Деталі і умови «Доброчесна публікація: міжнародні стандарти для авторів», які прийняті у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна і якими керується наша редакція – доступні за посиланням: https://drive.google.com/file/d/12ry7pHRWakDLuuVxTMUr6gXQMTQsg3yW/view.
 • Технічні вимоги до оформлення

  Текст статті повинен мати формат – А4, береги – 2 см у усіх боків, абзац – 1,25 см, міжрядковий інтервал – 1,5 (для таблиць і рисунків 1,0 міжрядковий інтервал), шрифт – Times New Roman, кегль основного тексту статті – 14, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті – 12 кегль.

  Вирівнювання тексту – по ширині. Орієнтація – книжкова.

  Матеріали збережені та підготовлені у форматі Microsoft Word (*.doc або *.docx).

  Сторінки рукопису не нумеруються.

  Переклад тексту засобами онлайн-сервісів без наступної вичитки і обробки перекладу є неприпустимим.

  Кожні таблиця і рисунок мають містити посилання по тексту статті і визначати їхні порядкові номери, наприклад, (рис. 2), (табл.5).

  До переліку посилань обов’язково повинна бути включена література за останні п’ять років, у тому числі закордонна (не менше 20%), а сам перелік повинен містити не менше ніж 15 посилань.

  Якщо рукопис статті підготовлено декількома авторами, обов’язково слід вказати кореспондуючого автора (corresponding author) для оперативного зв’язку з редакцією у разі виникнення питань.
 • Цитування:
  1. Вірне цитування є обов’язковим. Повна відповідальність за вірність цитування лежить на авторові.
  2. Посилання на використані джерела та літературу у тексті подаються за таким зразком: [5], або [5, С. 87], де «5» – номер джерела за списком літератури, «С. 87» – сторінка. Посилання на декілька наукових видань одночасно подаються таким чином: [3, С. 22–23; 4; 8].
  3. Для статей іноземних авторів або вітчизняних рукописів, які підготовлені англійською мовою, допускається використовувати такі міжнародні стилі цитування, які традиційно застосовуються для гуманітарних і суспільних наук: або MLA (Modern Language Association) style, або APA (American Psychological Association) style, або Harvard style.
  4. До кожного використаного джерела у списку літератури слід додавати відповідний унікальний ідентифікатор DOI (за наявності), який зазвичай вказується у всіх сучасних наукових публікаціях.
  5. Рекомендується користуватися і цитувати сучасні (за останні 4-5 років) і найбільш впливові наукові праці, які опубліковані у виданнях з несумнівною репутацією.
  6. Редакція рекомендує вказувати у списку літератури матеріали, які автор (співавтори) підготували раніше, зокрема – у ході дослідження, покладеного в основу статті, включаючи навіть свої доповіді на конференціях, презентації з учбових і наукових семінарів тощо.

Керівництво для авторів

Умови подання статей і терміни

Автори несуть відповідальність за зміст публікації і заявляють, що це їх власна робота, і результати раніше не публікувалися. Редакційна колегія електронного наукового видання «Державне будівництво» не несе відповідальності за зміст статей та може не поділяти думку автора.

Усі отримані статті проходять перевірку на антиплагіат. Така перевірка відбувається до рецензування і до прийняття рішення про друк.

Мови публікації: українська або англійська.

Факт подачі статті до наукового видання «Державне будівництво» автоматично засвідчує і те, що автор висловлює згоду з

 • чинною в науковому виданні редакційною політикою,
 • етичними принципами рецензування й редагування статей,
 • політикою відкритого доступу,
 • положеннями про авторські права та про конфіденційність, які прийняті в університеті.

Середній термін перегляду статті на відповідність вимогам та перевірки на плагіат – 15 календарних днів.

Середній термін рецензування – 30 календарних днів.

Термін видання відібраних статей – зазвичай до 190 днів (збірник виходить два рази на рік).

Кінцевий термін прийому статей: 30 травня та до 30 листопада щороку.

Статті автоматично відхиляються, якщо вони не відповідають профілю наукового видання, або оформлення не відповідає вимогам.

 

Зразок оформлення статті

УДК 35.316

Іваненко Василь Петрович, аспірант кафедри економічної політики та менеджменту ННІ «Інститут державного управління» ХНУ імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна

 Ідентифікатор ОRCID  (https://orcid.org/0000-0000-0000-0000).

Контактний телефон +38 ____, е-mail ____

 

ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН В ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА БАЗОВОМУ РІВНІ

 Анотація (укр.). Зроблено аналіз специфіки функціонування органів місцевого самоврядування в європейський країнах на базовому рівні… (не менше, ніж 1800 знаків, розкрити основний зміст та результати, структурувавши як статтю).

Ключові слова: місцеве самоврядування; адміністративно-територіальна одиниця; рада; повноваження; відносини.

 Постановка проблеми (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями).

Аналіз останніх досліджень і публікацій (аналіз останніх досліджень і публікацій в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; до 2-х сторінок) … … … …..

Мета статті (формулювання однієї чіткої цілі статті та, за необхідністю – 2-3 пошукові завдань для досягнення цієї цілі) … … … …..

Застосована методологія і методи (стисле представлення ключової або авторської застосованої методології або застосованого підходу до дослідження, а також стислий огляд використаних загальних і спеціальних методів дослідження, які допомогли виконати 2-3 пошукові завдання і у цілому досягти головної цілі статті; також може зазначатися інформація щодо організації, якісних та кількісних характеристик дослідження (разом – до 0,5 сторінки).

Виклад основного матеріалу (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів (разом – не менше ніж 75% від загального обсягу статті без урахування літератури і анотацій) … … … ….

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень (найбільш важливі і лаконічні результати дослідження, які містять новизну або мають практичне значення; подаються стисло у формі синтезу накопиченої в основній частині статті наукової інформації.  Висновки бажано висновки пронумеровати) … … … …..

Список використаних джерел (подається за алфавітним порядком, спочатку подаються джерела, оригінал яких було опубліковано на кирилиці, а потім – на латинці) … … … …..

References (translated in English).

 Метадані англійською мовою

 Ivanenko V.P., post-graduate student of the Department of Economic Policy and Management, Educational and Scientific Institute «Institute of Public Administration», V. N. Karazin Kharkiv National University, 4 Svobody Sq., Kharkiv, 61022, Ukraine

 EXPERIENCE OF EUROPEAN COUNTRIES IN LOCAL GOVERNance ORGANIZATION AT THE BASIC LEVEL

 Abstract extended (English.). The analysis of specificity of functioning of local government institutions in the European countries has been done … (не менше, ніж 1800 знаків, розкрити основний зміст та результати, структурувавши як статтю).

Keywords: local governance; administrative-territorial unit; local council; full powers; networking.

Статті

##section.default.policy##

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.