Наукова періодика Каразінського університету


А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі

Логотип заголовку сторінки

Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії

Фахове видання з історичних наук.

Збірник є першим на території України фаховим виданням молодих вчених з історичних наук. У збірнику публікуються статті викладачів, аспірантів та студентів з проблем вітчизняної та всесвітньої історії, що репрезентують тематику історичних досліджень від найдавніших часів до сучасності.

Періодичність видання: один раз на рік

Мови видання: українська, російська, англійська

Постійні рубрики:

 • Археологія
 • Стародавній світ та середні віки
 • Нова та новітня історія
 • Історія України
 • Історіографія та джерелознавство

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Біофізичний вісник

Біофізичний вісник

Періодичне наукове фахове видання України в галузі фізико-математичних та біологічних наук, засноване у 1998 році.

Вісник публікує статті, короткі повідомлення та огляди, які містять оригінальні результати вирішення фізико-математичних проблем, що відносяться до біологічних систем різного рівня організації, методами експериментальної і теоретичної фізики та математичного моделювання.

Розрахований на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, що працюють у галузі біофізики, медичної фізики та суміжних областях.

ISSN 2075-3810 (print)     ISSN 2075-3829 (online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11007 від 17 лютого 2006 року.

Періодичність видання — 2 рази на рік.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Дриновський збірник

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Древности. Харьковский историко-археологический ежегодник

В ежегоднике «Древности» публикуются статьи теоретического и научно-исследовательского характера по проблемам археологии, древней и средневековой истории, а также по специальным и смежным дисциплинам, краеведению. Материалы ежегодника состоят из следующих рубрик: «Статьи», «Публикации», «Научное наследие», «Заметки», «Рецензии», «История археологии», «Научная хроника», «Memoria».

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Когніція, комунікація, дискурс

Міжнародний електронний збірник наукових статей

У статтях збірника розглядаються актуальні питання лінгвістики в медіальному просторі: семантики, прагматики, когнітивістики на матеріалі слов’янських, германських і романських мов.

Призначено для лінгвістів, викладачів, аспірантів і магістрантів.

Видається з 2010 року.

ISSN 2218-2926

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Комп’ютерні науки та кібербезпека

Міжнародний електронний науково-теоретичний журнал.

ISSN 2519-2310

Засновник: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

Заснований у 2015 році.

У виданні висвітлено результати досліджень теоретичних і науково-технічних проблем створення ефективного інструментального забезпечення компютерних інформаційно-комунікаційних систем та проблем забезпечення захисту інформації з використанням сучасних математичних методів, інформаційних технологій і технічних засобів.

Періодичність видання — один раз на квартал.

Мови видання: англійська, українська, російська.

Правила оформлення статей у журналі “CS&CS” дивись: «РОЗМІЧАЛЬНИЙ ПРИМІРНИК ЖУРНАЛУ CS&CS».

Для просмотру всіх випусків журналу дивись: розділ меню "АРХІВИ".

E-mail редакційної колегії:   cscsjournal@karazin.ua

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Людина та довкілля. Проблеми неоекології

Тематика: теоретичні, прикладні екологічні та географічні дослідження компонентів довкілля, еколого-медичні дослідження, геоекологічний моніторинг, географічні та екологічні проблеми геосистем різного рівня (дослідження, оцінки, моделювання та ін.)

ISSN:1992-4224(print) 2415-7678 (Online)           

Рік заснування:1999 рік

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 5097 від 03.05 2001 року  

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук 

Наказ МОН України № 747 від 13.07.2015р.

Періодичність: 2 (4) рази на рік

Телефон: (057) 707-53-86, 707-56-36                                         E-mail:  ecology.journal@karazin.ua

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Наукові записки кафедри педагогіки

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Проблеми безперервної географічної освіти і картографії

Міжрегіональний збірник наукових праць

До збірника включені статті, у яких розглядаються актуальні проблеми сучасної географічної освіти та картографічного її забезпечення; узагальнюється досвід і розкриваються перспективи розробки та впровадження у навчальний процес інноваційних педагогічних технологій, підготовки і видання нових картографічних творів, призначених для використання у школах, вищих навчальних закладах та в інших установах безперервної географічної освіти.

Фахове видання з географічних наук.

Мови видання: українська, російська, англійська

Періодичність видання — 2 рази на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 8681 від 22.04.2004.

Збірник засновано у 2000 році.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Психіатрія, неврологія та медична психологія

Міжнародний науково-практичний журнал 

У журналі публікуються проблемні статті, результати оригінальних та експериментальних досліджень, статті оглядового, дискусійного та історичного характеру, короткі повідомлення, лекції, рецензії, випадки з практики, матеріали інформаційного характеру, роботи з питань викладання нейронаук, організації та управління психоневрологічної службою та інші матеріали, присвячені актуальним проблемам клінічної і судової психіатрії, наркології, неврології, медичної психології, а також психотерапії, фармакотерапії тощо. 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Психологічне консультування і психотерапія

У журналі представлено різномаїття психотерапевтичних підходів, модальностей та методик, що пов’язані з психологічним та медичним простірами сучасної психотерапевтичної та консультативної допомоги. Розглянуто теоретичні і практичні питання щодо різних аспектів психотерапевтичного втручання при різних розладах, їх гендерні аспекти, методики психодіагностики, взаємодію психотерапії та культури тощо.

Для психотерапевтів, консультантів, практичних психологів та всіх, хто цікавиться питаннями надання психотерапевтичної допомоги.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Соціальна економіка

Журнал «Соціальна економіка» — фахове науково-аналітичне видання з економіки, у якому публікуються статті українських та зарубіжних учених та фахівців.

Заснований у 2001 році, виходить два рази на рік.

Журнал видається англійською, українською, польською та російською мовами (мова публікації – за вибором автора).

Висловлені у статтях думки та пропозиції не обов’язково збігаються з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат несуть автори статей. 

Редакційна колегія зберігає право на незначну літературну редакцію текстів та скорочення, зі збереженням авторського стилю та головних авторських висновків.

ISSN: 2415-2456

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Східно-європейський фізичний журнал

Східно-європейський фізичний журнал

Міжнародний рецензований журнал, присвячений експериментальним і теоретичним дослідженням з ядерної фізики, космічних променів і елеметарних частинок, фізики високих енергій, фізики твердого тіла, фізики плазми та керованого ядерного синтезу, фізики пучків заряджених частинок, плазмової електроніки, матеріалознавства, фізики тонких плівок, фізики конденсованих середовищ, функціональних матеріалів і покриттів, технічної теплофізики та промислової теплоенергетики, медичної фізики та фізичних технологій в міждисциплінарному контексті.

Періодичність видання — 4 рази на рік.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Фізична інженерія поверхні

Міжнародний науковий журнал

Заснований в 2002 році Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна та Науковим фізико-технологічним центром Міністерства освіти і науки та Національної академії наук України.

Програмними цілями журналу є висвітлення:

 • досягнень і проблем плазмових, радіаційних, лазерних і комплексних фізичних технологій;
 • досліджень процесів формування тонких плівок і модифікації поверхонь матеріалів;
 • фізичних властивостей структур, що виникають;
 • проблем економіки та підготовки кадрів у галузі високих технологій.

Мови видання — українська, російська, англійська.

Періодичність — 1 раз на квартал.

Свідоцтво про держреєстрацію КВ № 6347 від 11.07.02 року.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Фотобіологія та фотомедицина

Міжнародний науково-практичний журнал

Фахове видання з медичних, біологічних та технічних наук.

У журналу публікуються статті з клінічної та експериментальної фотомедицини, фотобіології та їх фізико-технічних основ на трьох мовах (українська, російська та англійська).

Заснований у 1998 році та виходить 4 рази на рік.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Харківський історіографічний збірник

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Часопис з юридичних наук

Електронний науковий збірник

Висвітлюються проблеми юридичної освіти і правничої науки, реформи політичної, правової і судової систем, перспективи інтеграційних рухів України і реалії вітчизняної української і зарубіжної юриспруденції — від експертів, учених, юристів-практиків і молодого покоління українських правників.

Періодичність видання — 4 рази на рік.

Журнал заснований у 2014 році.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Часопис соціально-економічної географії

У «Часописі соціально-економічної географії» розглядаються сучасні проблеми суспільства, що вирішуються економічною та соціальною географією, і відображаються результати новітніх досліджень у цій галузі. Актуалізуються питання теорії та практичного застосування досліджень соціально-економічної географії в різних регіонах України та у світі. Журнал дає можливість молодим науковцям, аспірантам, а також студентам публікувати наукові праці за результатами власних досліджень, призначений для викладачів вищих закладів освіти, науковців і фахівців у галузі соціально-економічної географії.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

SOCIOПРОСТІР

Міждисциплінарний збірник наукових праць з соціології та соціальної роботи.

Електронний збірник спрямований на створення мережі соціологів та соціальних працівників, інтереси яких сфокусовані на дослідженні та вирішенні соціальних проблем сучасного суспільства.

Його головна мета — сприяти міждисциплінарній науково-практичній комунікації соціологів та соціальних працівників у дослідженні та пошуку шляхів вирішення соціальних проблем.

У збірнику публікуються статті з соціології та соціальної роботи наступної тематики: теорія та методологія досліджень соціальних проблем; результати досліджень соціальних проблем; соціальна політика та соціальна робота.
Цільові групи збірника: науковці, викладачі, аспіранти, студенти, а також фахівці-практики соціальної сфери.

«SOCIOПРОСТІР» — це видання, що використовує українську, російську та англійську мови як мови публікацій.

Збірник заснований в 2010 році та є першим електронним виданням з соціології та соціальної роботи в Україні.

Періодичність видання — 1–2 рази на рік.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія»

Вісник є збірником наукових робіт, який містить результати досліджень та оглядові статті з біології.

Призначений для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів, які спеціалізуються у відповідних або суміжних галузях науки.

Збірник включено до переліку фахових видань, в яких можна публікувати основні результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата біологічних наук, та до Thomson Scientific Master Journal List.

До публікації приймаються статті, які написані українською, російською або англійською мовами згідно з правилами для авторів і отримали позитивні рекомендації рецензентів.

Запланована періодичність випуску збірника — 2 рази на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №21572–11472Р від 20.08.2015

ISSN 2075-5457

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Валеологія: сучасність і майбутнє»

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Валеологія: сучасність і майбутнє» являє собою збірник наукових праць, який містить результати наукових досліджень з теоретичних і прикладних питань валеологічної освіти та виховання населення з використанням сучасних валеотехнологій.

Призначається для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів, які спеціалізуються у відповідних та суміжних галузях науки. 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія»

У віснику публікуються статті, в яких розглядаються проблеми взаємодії суспільства і природи, раціонального використання та охорони природного середовища. Зібрані результати досліджень у галузі геології, геохімії, гідрогеології, географії, екології та соціально-економічної географії. У виданні знаходять відображення напрями сучасних досліджень наук про Землю, які проводяться з використанням новітніх методів: ГІС-технологій, моделювання, синергетичного підходу.

Збірник наукових праць призначений для використання у вищих закладах освіти, у наукових установах та для фахівців у галузі наук про Землю.

Фахове видання з географічних та геологічних наук з 1999 року.

Періодичність видання — 2 рази на рік.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Екологія»

Тематика: географічні та екологічні дослідження оточуючого середовища та збалансоване природокористування, методологічні підходи в екологічних дослідженнях, інноваційні дослідження, розробка інформаційних технологій дослідження охорони та захисту довкілля, вирішення проблем екологічної безпеки життєдіяльності людини, в тому числі технічниї питань безпеки життєдіяльності людини та охорони праці в галузі та інше.

Рік заснування: 2005 рік                    

ISSN:1992-4259 (print)    ISSN: 2415-7651 (Online)

Свідоцтво  про державну реєстрацію: КВ № 11825-696 ПР від 04.10 2006 року; КВ № 21557-11457Р від 21.08.2015

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Економічна»

Вісник присвячений дослідженню актуальних проблем економічної науки та господарської практики в трансформаційній соціально-економічній системі. Розглядаються питання мотивації праці, управління на різних рівнях економіки, удосконалення фінансово-кредитної і грошової системи, обліку та аудиту, міжнародної економіки та світового господарства, економіко-математичних методів і моделей, статистичного аналізу і маркетингових стратегій.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія»

Матеріали вісника відображують досягнення вчених найстарішого в Україні історичного факультету в широкому спектрі знань про минуле: від стародавньої та середньовічної історії, археології до нової та новітньої історії, історіографії та джерелознавства. Географія досліджень охоплює як вітчизняні так і закордонні країни. Хоча основна маса публікації належить історикам Харківського університету, на сторінках вісника публікували свої роботи дослідники інших наукових центрів України а також з-за кордону.

Постійні рубрики

 • Історія України
 • Історія стародавнього світу та середніх віків
 • Нова та новітня історія
 • Питання історіографії та джерелознавства
 • Археологія та етнографія
 • Огляди

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов»

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна: Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов» видається з 1966 року і є фаховим виданням за спеціальністю «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов»

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки»

Головна увага Вісника приділяється дослідженню історії та культури України, історіографічним проблемам, етнокультурним студіям. На його сторінках розглядаються особливості соціальних, політичних і культурних процесів у європейському, загальноукраїнському та регіональному вимірах від давніх часів до сьогодення.

ISSN: 2227-6505                           Рік заснування: 1996

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11825-696ПР від 04.10.2006

Періодичність: 2 рази на рік

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Maтeмaтикa, приклaднa мaтeмaтикa i механiка»

До Вiснику включено статтi з математичного аналiзу, математичної фізики, диференцiальних рiвнянь, математичної теорії керування та механiки, якi мiстять новi теоретичнi результати у зазначених галузях i мають прикладне значення.

Для викладачiв, наукових працiвникiв, аспiрантiв, що працюють у вiдповiдних або сумiжних сферах.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник університету, серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління»

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм»

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини.Економіка. Країнознавство. Туризм» є науковим фаховим виданням з економічних наук (наказ МОН України № 241 від 09.03.2016 року). 

Вісник присвячено актуальним проблемам міжнародних економічних відносин, економіки, країнознавства та туризму.
Висвітлено теоретичні основи дослідження світового господарства, проаналізовано національні моделі соціально-економічного розвитку, міжнародні інтеграційні процеси, конкурентні стратегії. Розглянуто питання сучасної системи міжнародного права.
Відображено питання теорії і практики країнознавства та туризму.
Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21560-11460Р від 20.08.2015.

ISSN 2310-9513

Періодичність видання — 2 рази на рік.

 

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Медицина»

Журнал виходить у світ з 2000 р.

ISSN: 2313-6693 (друкована версія), 2313-2396 (онлайн-версія)

Засновники: Міністерство освіти і науки України, Харківський національний  університет імені В.Н. Каразіна

Фахова реєстрація у ВАК України: Додаток до постанови президії ВАК України №1-05/4 від 14.10.09 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11825-696 ПР від 04.10.2006 р.

Періодичність виходу: 2 рази на рік

Мова видання: англійська.

Видавець: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Тематика: вісник містить статті, присвячені актуальним питанням сучасної експериментальної та клінічної медицини.

Журнал містить розділи: Організація охорони здоров’я, Фундаментальні дослідження, Клінічні дослідження, Огляди, Клінічна практика, Лекції, Медичне право, Екологія та здоров’я, Філософія медицини.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Політологія»

Вісник присвячений розгляду актуальних проблем теорії та практики політичних процесів в умовах глобалізації, а саме:

 • особливості застосування дефініцій у політичних науках;
 • посткомуністичні трансформації;
 • теорія і практика федералізму;
 • політичні комунікації в умовах транзитивної демократії в Україні під кутом діяльності її суб'єктів;
 • питання зміни президентсько-парламентської системи на парламентсько-президентську в результаті політичних домовленостей;
 • інституціональні проблеми та сутнісні вади сучасних моделей електоральної демократизації, на прикладі виборчої моделі України;
 • питання ефективності використання в сучасній практиці муніципального управління різноманітних інструментів планування територіального розвитку міст;
 • специфіка виборчих кампаній в Україні
 • сутнісні основи формування в Україні громадянського суспільства та проблеми встановлення діалогу між державою та організаціями, що захищають інтереси громадян;
 • підвищення ефективності управління посттоталітарного українського суспільства;
 • громадська думка і громадянська свідомість та їх взаємозв'язок тощо.

Зміст статей Вісника відповідає таким спеціальностям з політології: теорія та історія політичної науки; політичні інститути та процеси; політична культура та ідеологія; політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку.

Для викладачів, наукових працівників та всіх, хто цікавиться проблематикою політичної науки.

Фахове видання (політичні науки) згідно з переліком ДАК України № 1 за 1999 рік.

Періодичність видання — 2 рази на рік.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право»

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право» має на меті висвітлення широкого кола актуальних політико-правових проблем, серед яких: проблеми становлення і розвитку громадянського суспільства і правової держави в Україні; проблеми забезпечення прав людини; проблеми боротьби зі злочинністю і захисту громадського порядку; проблеми удосконалення національного законодавства та правозастосовчої практики.

Для юристів, політиків, науковців і практичних працівників, студентів і аспірантів, а також усіх, хто цікавиться питаннями правової теорії та юридичної практики.

ISSN 2075-1834

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 11825-696 ПР від 04.10.2006

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Психологія»

У віснику подано результати теоретичних та експериментальних наукових досліджень у галузі фундаментальної та прикладної психології. Розглянуті проблеми особистості, когнітивної сфери, деякі питання юридичної, медичної психології, особливості поведінки, що не відповідає нормі. Для науковців, аспірантів, пошукачів

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Радіофізика та електроніка»

У збірнику представлені результати теоретичних та експериментальних досліджень, що спрямовані на розв’язання актуальних задач сучасної радіофізики.

До них відносяться: розповсюдження радіохвиль в навколоземному просторі, його діагностика з використанням радіофізичних методів, розповсюдження і дифракція електромагнітних хвиль у електродинамічних структурах, взаємодія лазерного випромінювання з речовиною та біологічними об’єктами, фізичні принципи у напівпровідникових приладах та ін.

Для наукових працівників, аспірантів, студентів старших курсів радіофізичних спеціальностей.   

ISSN 0453-8048 -   2012 р.
ISSN 2311-0872 - з 2013 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11825-696 ПР від 04.10.2006 року.

Періодичність видання — 2 рази на рік.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи»

У Віснику представлені результати теоретичних та емпіричних досліджень сучасного суспільства відомих українських та зарубіжних учених, а також молодих науковців. Акцентовано увагу на актуальних проблемах та перспективах розвитку пострадянської соціології в умовах соціальних невизначеностей.

Вісник ХНУ Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія методи" є фаховим з соціології.

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник університету. Серія «Теорія культури і філософія науки»

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Фізика»

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки

Проблематика: 
– Методика викладання мов (української, російської, англійської, французької та інших) у вищих навчальних закладах.
– Психолого-педагогічні засади методики викладання мов.
– Принципи наступності та міжпредметної координації у викладанні мов.
– Використання новітніх технологій у процесі викладання мов.
– Теоретичні і практичні питання навчання перекладу.
– Принципи розробки нових підручників і навчальних посібників з мови для вищої школи.

Перiодичнiсть: 2 рази на рiк

ISSN 2073-4379

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія»

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація