ПОЛІТИКА АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ: СПРОБА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ

  • І. В. Попій
Ключові слова: освітня політика, академічна мобільність, політика академічної мобільності

Анотація

Розглядається проблема академічної мобільності як складової освітньої політики. На основі аналізу теоретичних інтерпретацій та нормативного забезпечення процесів регулювання академічної мобільності запропоновано тлумачення поняття «політика академічної мобільності», обґрунтовано необхідність введення цього поняття у науковий обіг.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Слободян О. Українські студенти за кордоном: скільки і чому. Звіт Аналітичного центру CEDOS [Електронний ресурс] /О. Слободян, Э. Стадний. – Режим доступу : http://www.cedos.org.ua/uk/osvita/ukrainski-studentyza-kordonom-skilky-ta-chomu.

Андрущенко В. П. Освітня політика (огляд порядку денного) / В. П. Андрущенко, В. Л. Савельєв. – К.: Леся, 2010. – 368 с.

Красняков Є. Державна освітня політика: сутність поняття, системність, історико-політичні аспекти / Є. Красняков // Віче. – 2011. – № 20. – С. 21-24.

За матеріалами лекції Яна Олофа Нільсона «Інтернаціоналізація вищої освіти» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.univ.kiev.ua/news/79905. Микитась В. Л. Давньоукраїнські студенти і професори / В. Л. Микитась. – К.: Абрис, 1994. – 288 с.

Van der Wende M. C. Internationalization policies: about new trends and contrasting paradigms / M. C. van der Wende // Higher education policy. – 2001. – Vol. 14. – P. 249-259.

Ellingboe B. J. The Most Frequently Asked Questions about Internationalization / B. J. Ellingboe. – IIE. Open Doors on the Web, 1997. – 10 p.

Скотт П. Глобализация и университет / П. Скотт // Alma Mater. – 2000. – № 4. – С. 3-8.

Іванюк І. В. Освітня політика : навчальний посібник / І. В. Іванюк. – К.: Таксон, 2006. – 226 с.

Императивы интернационализации / отв. ред. М. В. Ларионова, О. В. Перфильева. – М.: Логос, 2013. – 420 с.

de Wit H. Changing Rationales for the Internationalization of Higher Education. In
Internationalization of Higher Education: An Institutional Perspective / H. de Wit. – Bucharest: UNESCO. 2000. – Р. 5–31.

Дебич М. А. Обґрунтування інтернаціоналізації вищої освіти в працях зарубіжних науковців / М. А. Дебич, І. М. Сікорська // Innovative solutions in modern science. – 2016. – № 1 (1). – С. 1-14.

Тернопільська В. І. Мобільність особистості як предмет наукового дослідження / В. І. Тернопільська, Н. В. Чіжова // Теоретикометодичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. – 2016. – Вип. 20(2). – С. 234-243.

Мокій А. І. Академічна мобільність: виклики і загрози для людського капіталу України / А. І. Мокій, І. А. Лапшина // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2009. – № 11. Сер.: Міжнародні відносини. − С. 14-17.

Антонов А. В. Державне регулювання процесу активізації академічної мобільності / А. В. Антонов // Вісник НУЦЗ України. Сер.: Державне управління. – 2015. – С. 50–60.

Національний освітній глосарій: вища освіта / авт.-уклад. В. М. Захарченко, С. А. Калашнікова, В. І. Луговий, А. В. Ставицький, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова; за ред. В. Г. Кременя. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Видавничий дім «Плеяди», 2014. – 100 с.

Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження : аналіт. звіт / Міжнарод. благод. Фонд «Міжнарод. Фонд дослідж. освіт. політики»; за заг. ред. Т. В. Фінікова, О. І. Шарова. – К. : Таксон, 2014. – 144 с.

Примірне положення про академічну мобільність студентів вищих навчальних закладів України, затверджене наказом МОН від 29 травня 2013 року № 635 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www. osvita.ua.

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 p. № 1556-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.zakon.rada.gov.ua/go/1556-18.

Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність: Постанова КМУ від 12 серпня 2015 р. № 579 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid.

Гуляєва Н. М. Мобільність викладачів і студентів: проблеми та орієнтири / Н. М. Гуляєва // Матеріали VI щорічної міжнародної конференції «Розбудова менеджмент-освіти в Україні» (17–19 лютого 2005 року, м. Дніпропетровськ). – К.: Навч.-метод. центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. – С. 76–81.

Степко М. Ф. Болонський процес у фактах і документах / М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук і т. д. – К.: Вид-во ТДПУ, 2006. – 52 с.

Козієвська О. Загальні тенденції розвитку академічної мобільності у світовому та українському вимірах / О. Козієвська // Вища освіта України. – 2012. – № 2. – С. 98-107.
Опубліковано
2017-11-15
Як цитувати
Попій, І. (2017). ПОЛІТИКА АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ: СПРОБА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Питання політології», 31, 47-54. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/9588
Розділ
ПОЛІТИЧНА ТЕОРІЯ