ВИТОКИ ХАРКІВСЬКОЇ ШКОЛИ ПОЛІТИЧНОГО АНАЛІЗУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЇ ПОЛІТИЧНОЇ АНАЛІТИКИ

  • В. В. Рубанов
Ключові слова: Харківський університет, політичні арифметики, українська школа політичного аналізу, теорія та методологія політичної аналітики

Анотація

На прикладі аналізу наукових праць та теоретико-прикладних проектів учених Харківського університету здійснена одна з перших спроб наукової оцінки рівня розвитку вітчизняної школи політичного аналізу ХІХ стДоведенощо в питаннях наукового дослідження політики вона повністю відповідала найкращим його загальноєвропейським зразкам того часуадякуючи професійним зусиллям харківських ученихуспішно розвивалась на національному рівні ітим самимпозитивно впливала на світовий процесс формування теорії та методології політичної аналітики в цілому.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Семке Н. М. Політологія. Модульний курс: навч. посібник / Н. М. Семке. – Х.: Торсінг плюс, 2009. – 384 с.

Туронок С. Г. Политический анализ: Курс лекций: Учеб. пособие. – М.: Дело, 2005. – 360 с.

Політична аналітика в державному управлінні: навч. посіб. / С.О. Телешун, Ю.Г. Кальниш, І. В. Рейтерович, О. Р. Титаренко. – К.: НАДУ, 2012. – 228 с.

Кальниш Ю. Г. Політична аналітика в державному управлінні: теоретико-методологічні засади: моногр. / Ю.Г.Кальниш. – К.: НАДУ, 2006. – 272 с.

Політологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / І. М. Коваль (керівник авт.колективу), Л. А. Ануфрієв, О. І. Брусилівська та ін. – Х.: Фоліо, 2012. – 414 с.

Смит Р. История гуманитарных наук / Роджер Смит; [пер. с англ.]; под. науч. ред. Д. М. Носова: Гос. ун–т – Высшая школа экономики. – 2- е изд. – М.: Изд. дом ГУВШЭ, 2008. – 392 с.

История теоретической социологии. Предыстория социологии: учебное пособие для вузов. - Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Академический проект; Гаудеамус, 2010. – 274 с.

Багалей Д. И. Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам). Том 1-й (1802-1815г.) / Д. И. Багалей. – Х., 1894-1898. – 1204 с.

Економічна наука в Харківському університеті: колективна монографія / кол. авт.; відп. ред. В. В. Глущенко. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 372 с.

Дегтярев А. А. Политический анализ как прикладная дисциплина: предметное поле и направления развития / А. А. Дегтярев // Полис. – 2004. - № 1. – С. 154-168.

Ващенко К. О. Історичний генезис прикладного політичного аналізу й прогнозу / К. О. Ващенко // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України: зб. наук. праць. – К., 2007. – Вип. 35. – С. 227-241.

Степанов Т. «Речь о сущности, важности и назначении политических наук, произнесенная в Торжественном Собрании Императорского Харьковского университета. э. о. профессором Политической экономии и Дипломатии Тихоном Степановим 30 августа 1833 года» / Т. Степанов. – Х.: Университетская типография, 1833. – 64 с.

Фатеев А. Идея личности в политико-философских сочинениях Д. И. Каченовского / А. Фатеев // Памяти Д. И. Каченовского. Торжественное заседание Юридического общества при Императорском Харьковском университете 22 ноября 1903 г. – Х.: Типо-Литография Н. В. Петрова. – 1905. – С. 43-54.

Каченовский Д. И. Взгляд на историю политических наук в Европе / Д. И. Каченовский. – М.: Тип. Каткова, 1859. – IV, 142 с.

Каченовский Д. И. Курс международного права проф. Д. Каченовского / Д. И. Каченовский. – Х.: Универс. тип. – ч. 1. - 1863. - 120 с.

Каченовский Д. И. О современном состоянии политических наук на Западе Европы и России. Речь, написанная для произношения в торжественном собрании Императорского Харьковского университета, 1862 года, ординарным профессором Д. Каченовским. – Х.: В университетской типографии. – 1862. – 172 с.

Ковалевский М. Характеристика Д. И. Каченовского в связи с личными о нем воспоминаниями / М. Ковалевский // Памяти Д. И. Каченовского. Торжественное заседание Юридического общества при Императорском Харьковском университете 22 ноября 1903 г. – Х.: ТипоЛитография Н. В. Петрова. – 1905. – С. 23-42.

Каченовский Д. И. Отчет о путешествиях по Западной Европе професора Д. Каченовского в 1858-59 годах / Д. И. Каченовский. – Х.: В университетской Типографии. – 1860. – 48 с.

Краткий отчет о занятиях професора Императорского Харьковского университета Д. И. Каченовского за границею с июня по октябрь 1861 г. / Д. И. Каченовский. – Х.: В университетской Типографии. – 1862. – 12 с.

Соловьев И. М. Русские университеты в их Уставах и воспоминаниях современников / И. М. Соловьев. – Вып. 1. Университеты до епохи шестидесятых годов. – С.-Петербург: Книгоиздательство «Энергия», 1913.- 208 с.

Ricci D.M. The Tragedy of Political Science / D.M. Ricci. – New Haven: Yale Univ. Press, 1984. – ХIII, 395 р.

Юридический факультет Харьковского университета за первые сто лет его существования (1805-1905). – Х.: Печатное Дело. – 1908. – 333 с.

Куліш С. М. Традиції та новації у процесі підготовки науково-педагогічних кадрів Харківського університету ХІХ – початку ХХ с.
Опубліковано
2017-11-15
Як цитувати
Рубанов, В. (2017). ВИТОКИ ХАРКІВСЬКОЇ ШКОЛИ ПОЛІТИЧНОГО АНАЛІЗУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЇ ПОЛІТИЧНОЇ АНАЛІТИКИ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Питання політології», 31, 5-11. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/9567
Розділ
ПОЛІТИЧНА ТЕОРІЯ