Критерії та структура лідерства в політико-управлінській діяльності

  • А. О. Діброва
Ключові слова: політичне лідерство, ефективність, структура, управління, функції

Анотація

Аналізуються критерії та структури лідерства в політико-управлінській діяльності. Досліджуються особливості лідерства в діяльності політичних інститутів та властиві лише цій сфері характеристики. Аналізуються основні критерії лідерства в політико-управлінській діяльності, а також розглядаються найбільш важливі структурні елементи політичного лідерства. Здебільшого застосовуються такі методи дослідження: аналіз, узагальнення, опис, конкретизація, систематизація, структурно-функціональний. Виділяються критерії та компоненти особистості, що стає лідером в політико-управлінській сфері діяльності, а саме: професійна, емоційна та інформаційна складові лідерства, в також здатність задовольняти суспільні інтереси та потреби.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Лідер [Електронний ресурс] // Словник ABBYY Lingvo – Режим доступу : http://www.lingvo.ua/uk/Translate/en-uk/leader.

Лідер політичний [Електронний ресурс] // Бібліотека: політологія – Режим доступу : http://politics.ellib.org.ua/encyclopedia-term-349.html.

Личность в политике [Електронний ресурс] // Словарь по политологии – Режим доступу : http://politics.ellib.org.ua/encyclopedia-term-1340.html.

Лидерство [Електронний ресурс] // Философская энциклопедия – Режим доступу : http://www.terme.ru/dictionary/804/word/liderstv.

Политическое лідерство [Електронний ресурс] // Словарь по политологии – Режим доступу : http://politics.ellib.org.ua/encyclopedia-term-1414.html

Атаманчук Г. В. Теория государственного управления. Kvpc лекцій / Г. В. Атаманчук. – М.: Юрид. лит., 1997. – 400 с.

Менегетти А. Психология лидера / Антонио Менегетти; пер. с итал. Славянской ассоциации Онтопсихологии; изд. 3-е, исправленное и дополненное. – М: ННБФ Онтопсихология, 2001 г. – 208 с.

Корнієнко В. О. Ефективність політичного лідера: критерії та механізми реалізації в сучасній Україні / В. О. Корнієнко, І. Д. Похило. – Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2009. – 140 с.

Stogdill R. M. Personal factors associated with leadership: A survey of the literature / R. M. Stogdill //The Journal of psychology. – 1948. – V. 25. – №. 1. – Р. 35-71.

Скібіцька Л. І. Лідерство та стиль роботи менеджера: навчальний посібник / Л. І. Скібіцька. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 192 с.

Пахарєв А. Д. Політичні інститути і процеси в сучасній Україні. Навчальний посібник / А. Д. Пахарєв. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2011. – 182 с.
Опубліковано
2016-11-18
Як цитувати
Діброва, А. О. (2016). Критерії та структура лідерства в політико-управлінській діяльності. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології", 29, 118-122. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/6788
Розділ
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ