Теоретичні засади політичної аксіології у контексті політико-філософського дискурсу

  • І. В. Жеребятнікова
Ключові слова: політична аксіологія, політичні цінності, політична сфера, система політичних цінностей, політичний процес

Анотація

Досліджено генезис та основні етапи розвитку політичної аксіології у межах суспільно-політичного знання. Розглянуто базові напрямки формування та налізу ціннісних компонентів політичної діяльності у різноманітних теоретичних підходах та концепціях. Визначено специфіку функціонування політичних процесів крізь спектр аксіологічної проблематики.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Сліпець П.П. Політичні цінності: теорія і методологія пізнання та реалізації: монографія / П.П. Сліпець. – К.: Знання України, 2009. – 251 с.

Радченко О. В. Ціннісна система суспільства як механізм демократичного державотворення: монографія / О. Радченко – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – 380 с.

Философский энциклопедический словарь (сер. БСИ) / Редакторы-составители Е. Ф. Губский, Г. В. Кораблева, В. А. Лутченко. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 576 с.

Конфуцій. Життя його та вчення // Історія вчень про право і державу: Хрестоматія для юрид. вузів і фак. / [уклад., заг. ред. – проф., д-р іст. наук Г. Демиденко]. – 2-е вид., доп. і змін. – Х.: Легас, 2002. – С. 20–24.

Платон. Политика: Наука об управлении государством / Платон, Аристотель, Ф. Энгельс: [Сборник]. – М.: Эксмо, 2003. – 864 с.

Макіавеллі Н. Державець //Філософія політики: Хрестоматія у 4 т. / Н. Макіавеллі [Авт.-упоряд.: В. П. Андрущенко (кер.) та ін.] – К.: Знання України, 2003. – Т. І. – С. 259–265.

Гоббс Т. Левиафан или материя, форма и власть государства церковного и гражданського // Історія вчень про право і державу : Хрестоматія для юрид. вузів і фак. / Т. Гоббс [уклад., заг. ред. – проф., д-р іст. наук Г. Демиденко]. – 2-е вид., доп. і змін. – Х.: Легас, 2002. – С. 216-231.

Локк Д. Два трактата о правлении //Локк Д. Сочинения: В 3-х тт. – Т. 3./ Пер. с англ. и лат. Т.3/ Ред. и сост., авт. примеч. А.Л. Субботин.– М.: Мысль, 1988. – С.135-406.

Монтеск’є Ш. О духе законов // Історія вчень про право і державу : Хрестоматія для юрид. вузів і фак. / Ш.-Л. Монтеск’є [Уклад., заг. ред. – проф., д-р іст. наук Г. Демиденко].– 2-е вид., доп. і змін. – Х.: Легас, 2002. – С. 247-258.

Руссо Ж.-Ж. Трактаты // Історія вчень про право і державу : Хрестоматія для юрид. вузів і фак. / Ж.-Ж. Руссо [Уклад., заг. ред. – проф., д-р іст. наук Г. Демиденко].– 2-е вид., доп. і змін. – Х.: Легас, 2002. – С. 258–268.

Кант И. Критика чистого раз ума // И. Кант. – Соч.: В 6 Т.– Т.4. – Ч.1. – М.: Мысль, 1965. – С. 67-210.

Гегель Г. Громадянське суспільство // Філософія політики: Хрестоматія У 4 т. / Г. Гегель [Авт.-упоряд.: В. П. Андрущенко (кер.) та ін. ] – К. : Знання України, 2003. – Т. 2 – С. 63–176.

Вебер М. Избранные произведения / М. Вебер; Сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова; Предисл. П. П. Гайденко: [Пер. с нем.] – М.: Прогресс, 1990. – 804 с.

Дюркгейм Э. Ценностные и «реальные» суждения / Эмиль Дюркгейм // Социология, ее предмет, метод, предназначение: Пер. с фр. А.Б. Гофмана. – М.: Канон, 1995. – 336 с.

Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика: исследование изменений в больших системах искусства, истины, этики, права и общественных отношений / П.А. Сорокин; Пер. с англ., коммент. и статья В.В. Сапова. – СПб.: Изд-во Рус. христиан. гуманит. ин-та, 2000. – 1054 с.

Томас У. Методологические заметки // Американская социологическая мысль / У. Томас, Ф. Знанецкий. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1994. – 380 с.

Парсонс Т. Система современных обществ / Т. Парсонс [Пер. с англ. Л. А. Седова и А. Д. Ковалева. Под ред. М. С. Ковалевой]. – М.: Аспект-Пресс, 1998. – 270 с.

Бурдье П. Социология политики / П. Бурдье; [сост., общ. ред. и предисл. Н. А. Шматко; пер. с фр.: Е. Д. Вознесенская и др.]. – Москва: Socio-Logos, 1993. – 333 с.

Тернер Дж. Структура социологической теории / Дж. Тернер. – М.: Прогресс, 1985. – 472 с.

Inglehart R. The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles in Advanced Industrial Society/ Ronald Inglehart. – Princeton, N.J. – 1977. – 496 р.
Опубліковано
2016-11-18
Як цитувати
Жеребятнікова, І. В. (2016). Теоретичні засади політичної аксіології у контексті політико-філософського дискурсу. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології", 29, 64-71. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/6779
Розділ
МОДЕРНА ДЕРЖАВА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ