Сутність та практика застосування політичних технологій

  • Є. С. Мовчан
Ключові слова: соціально-політичні технології, політичні технології, технологізація політичного простору, сучасні політичні технології

Анотація

Розглянуто процес технологізації суспільно-політичного простору. Подано аналіз інтерпретацій поняття політичних технологій, виділені їх сутнісні ознаки та характеристики. Певну увагу приділено аналізу тенденцій застосування політичних технологій у сучасній політико-управлінській діяльності та їх ролі у державотворчих процесах. Сформовано уявлення про тлумачення політичних технологій в якості практик політичного менеджменту та виборчих процесів, інформаційно-комунікативних технологій та як певних моделей соціально-політичної організації і взаємодії між владою та громадськими інституціями.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Перспективи та напрямки модернізації політичної системи України: монографія / О. М. Кіндратець, Є. Г. Цокур, М. А. Лепський, Т. Є. Ніколаєва, Л. С. Хорішко; ред.: О. М. Кіндратець; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – 337 c.

Анохин М. Г. Современные технологии эффективной политики: учеб. пособие / М. Г. Анохин. – М.: РУДН, 2008. – 239 с.

Гавра Д. П. Социально-коммуникативные технологии: сущность, структура, функции [Електронний ресурс] / Д. П. Гавра – Режим доступу до ресурсу: http://www.studmed.ru/view/gavra-dp-socialno-kommunikativnye-tehnologii-suschnost-struktura-funkcii-statya_197c941406e.html.

Социальные технологии управления обществом: региональный уровень / под ред. Я. А. Маргуляна. – СПб.: Издательство Санкт-Петербургской академии управления и экономики, 2010. – 463 с.

Наріжний Д. Ю. Аналіз політичних технологій та особливостей їх застосування в транзитивному суспільстві: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук / Д. Ю. Наріжний. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – 20 с.

Классики теории государственного управления: американская школа / Под ред. Дж. Шафритца, А. Хайда. – М.: Изд-во МГУ,
2003. – 800 с.

Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологи: Учебник для студентов вузов. / А. И. Соловьев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Аспект Пресс, 2008. – 575 с.

Кочубей Л. О. Виборчі технології: Навч. посіб. / Л. О. Кочубей. – К.: Український центр політичного менеджменту, 2008. – 332 с.

Малкин Е. Политические технологии / Е. Малкин, Е. Сучков. – 2-е (7-е) стер. изд. – М.: Русская панорама, 2008. – 680 с.

Голобуцкий А. Технология e-government. Электронное правительство [Електронний ресурс] / А. Голобуцкий, О. Шевчук – Режим
доступу до ресурсу: http://capri.urfu.ru/e-government/e-government.htm.

Кудрявцев О. Ю. Електронне урядування у контексті легітимації політичної влади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук / О. Ю. Кудрявцев. – Харків:ХНПУ, 2015. – 22 с.

Колодій А. Ф. Концепція публічного (нового)
врядування в її застосуванні до демократичних
і перехідних систем [Електронний ресурс] / А. Ф. Колодій // Науковий вісник Вип. 10. «Демократичне врядування». – 2010. – Режим доступу до ресурсу: http://www.lvivacademy.com/visnik10/fail/Kolodij.pdf.
Опубліковано
2016-11-18
Як цитувати
Мовчан, Є. С. (2016). Сутність та практика застосування політичних технологій. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології", 29, 39-45. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/6684
Розділ
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ДЕМОКРАТІЇ