ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ ЯК ЧИННИК МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ

  • О. С. Гайко Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,майдан Свободи, 4, Харків, 61022 https://orcid.org/0000-0001-9290-2658
Ключові слова: демографія, міжнародна безпека, індустріально розвинуті країни, країни, що розвиваються

Анотація

Розглядаються демографічні процеси у сучасному світі в контексті міжнародної безпеки. Основну увагу зосереджено на демографічній ситуації в індустріально розвинутих країнах та країнах, що розвиваються. Простежено особливості зростання населення в регіонах, що розвиваються та загрозу неконтрольованої міграції. Висвітлено демографічну проблему в індустріально розвинутих країнах – зростання частки населення пенсійного віку при зменшенні частки населення працездатного віку. Виявлено, що  маргіналізація населення в поєднанні з високою мобільністю населення, яка притаманна регіонам, що розвиваються, створюють передумови для подальшої міграції населення, в тому числі в більш розвинуті регіони, така ситуація – великий відсоток мобільного і молодого населення в регіонах, що розвиваються, є загрозою для соціально-економічної і політичної стабільності в розвинутих регіонах, оскільки високий рівень життя, розвинута інфраструктура, економічна і соціальна стабільність роблять розвинуті регіони привабливими для міграції з регіонів, що розвиваються. Зроблено висновок,  що індустріально розвинуті регіоні здійснили демографічний перехід, який призвів до зростання частки населення похилого віку при зменшенні частки населення працездатного віку; такі демографічні зміни ставлять під сумнів життєздатність моделі держави загального добробуту (Welfare state) в подальшій перспективі через відсутність ресурсів для її підтримки, а високий рівень життя актуалізує проблему неконтрольованої міграції з регіонів, що розвиваються і мають надлишок населення. Розглянуто проблему інституційної неефективності в регіонах, що розвиваються, яка може детермінувати проблему природних катастроф, голоду, війн та епідемій і, як наслідок, масовий неконтрольований процес зміни місця проживання, що являє собою серйозну загрозу регіональній та міжнародній безпеці. Проаналізовано чинники такої загрози.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

О. С. Гайко, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,майдан Свободи, 4, Харків, 61022

Ст. викладач, к. політ.н.

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Buonanno, L. 2017. “The European Migration Crisis”. In: D. Dinan, N. Nugent, & W. E. Patterson (Eds.), The European Union in Crisis. London: Palgrave Macmillan: 100-130.

Вишневский, А. 2017. “Глобальный миграционный взрыв – вызов ХХІ века”, Український соціологічний журнал 1-2: 82-86

Frieden, J., Walter, S. 2017. “Understanding the political economy of the Eurozone Crisis”, Annual Review of Political Science 20: 371-390.

Гайко, О. 2016 “Трансформація держав сучасного типу”, Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Сер. Питання політології 29: 46-50.

Фисун, А. 2007. “Концепция неопатримониализма в современной политической теории: уроки для «четвертой волны» демократизации”, Ойкумена: Альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций. Вып. 5. Х.: Золотые страницы: 123-137.

REFERENCES

Buonanno, L. 2017. “The European Migration Crisis”. In: D. Dinan, N. Nugent, & W. E. Patterson (Eds.), The European Union in Crisis. London: Palgrave Macmillan: 100-130.

Vishnevsky, А. 2017. “Global migration explosion – a challenge of the 21st century”, Ukrainian Sociological Journal 1-2: 82-86 (in Russian).

Frieden, J., Walter, S. 2017. “Understanding the political economy of the Eurozone Crisis”, Annual Review of Political Science 20: 371-390

Gaiko, О. 2016 “Transformation of the modern state”, The Journal of V.N. Karazin Kharkov National University: Issues of Political Science 29: 46-50 (in Ukrainian).

Fisun, A. 2007. “Concept of Neopatrimonialism in the Contemporary Political Theory: Lessons for the Fourth Wave of Democratization,” Oikumena: Comparative Studies of Political Institutions, Socioeconomic Systems, and Civilizations. Vol. 5. Kharkiv: 123-137 (in Russian).

Опубліковано
2021-03-05
Як цитувати
Гайко, О. С. (2021). ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ ЯК ЧИННИК МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології", 38, 83-88. https://doi.org/10.26565/2220-8089-2020-38-10
Розділ
СВІТОВА ПОЛІТИКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ