ПРОБЛЕМА КОРЕЛЯЦІЇ ПОНЯТЬ «СУВЕРЕНІТЕТ» ТА «НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ»: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ ВИМІРИ

  • Ю. Ю. Руденко Національна академія СБ України, вул. М. Максимовича, 22, Київ,03022 https://orcid.org/0000-0002-5292-5334
Ключові слова: національна ідентичність, суверенітет, громадянська ідентичність, етнічна ідентичність, природні права людини

Анотація

Відстоюється позиція тісного зв’язку понять «національна ідентичність» із поняттям «суверенітет». Акцентується увага на тому, що в Україні проблематика національної ідентичності часто пов’язана з її етнічною і культурною складовою. Адже, підґрунтям для формування національної ідентичності після розпаду СРСР стала етнічна ідентичність переважно через те, що за часи радянської держави не існувало в повній мірі розвиненого громадянського суспільства. Але оскільки для модерної нації, яка інтегрується в європейську спільноту, громадянська складова національної ідентичності є не менш важливою, ніж етнічна, наступним кроком у її кристалізації повинно стати «вирощування» зрілого громадянського суспільства. Артикулюється, що останнє складається зі суверенних, освічених індивідів, від яких залежить суспільний (народний) суверенітет, що у демократичних країнах сутнісно та процедурно забезпечується правовою державою і, у підсумку, створює  суб’єктність і суверенітет останньої.

Зазначається, що однією з важливих функцій суверенної держави є здатність відтворювати власну національну ідентичність. А для демократичної держави важливо забезпечити кожній людині можливість усвідомленого й вільного вибору її ідентичності. Адже, коли є можливість усвідомленого вибору, тоді формується зріле громадянське суспільство, готове захищати власну національну ідентичність, оскільки остання буде сформована у власній системі координат громадян, а не під примусом, що більш характерно для авторитарних та тоталітарних держав. Це в кінцевому рахунку забезпечить стабільність, суб’єктність і суверенітет держави як на внутрішньополітичному, так і на зовнішньополітичному рівнях.

Акцентується увага на тому, що нація – спільнота природного походження, а природній спільноті не притаманно артикулювати проблему суверенітету окремої людини, підґрунтям якого стала концепція природних прав. Реалізацію останньої може забезпечити лише правова держава під впливом громадянського суспільства. Тому сучасна національна ідентичність в Україні може бути сформована у контексті європейських традицій, якщо в повній мірі буде забезпечена реалізація як етнічної, так і громадянської складової.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Ю. Ю. Руденко, Національна академія СБ України, вул. М. Максимовича, 22, Київ,03022

Доцент, к. політ. н.

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Сміт, Е. 1994. Національна ідентичність. К.: Основи.

Брубейкер, Р. 2012. Этничность без групп. М: Издательский дом Высшей школы економики.

Кін, Дж. 2020. Громадянське суспільство: старі образи, нове бачення. К.: К.І.С.

Когут, З. 2004. Коріння ідентичності: Студії з ранньомодерної та модерної історії України. К.: Критика.

Євроатлантичний вектор України/ ред. колегія: С.І. Пирожков, І.О. Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко. 2019. К.: Національна академія наук України.

Шнаппер, Д. 2007 Спільнота громадян: про модерну концепцію нації. Х: Фоліо.

Бистрицький, Є., Зимовець, Р., Пролеєв, С. 2020. Комунікація і культура в глобальному світі. К.: Дух і Літера.

Дарендорф, Р. 1990. Дорога к свободе: демократизация и ее проблемы в Восточной Европе, Вопроси философии 9: 65-75.

Бистрицький, Є., Пролеєв, С., Білий, О. 2018. Національна ідентичність і громадянське суспільство. К.: Дух і Літера.

REFERENCES

Smith, A.1994. National Identity. K.: Osnovy (in Ukrainian).

Brubaker, R. 2012. Ethnicity Without Groups. M: Izdatel'skij dom Vysshej shkoly ekonomiki (in Russian).

Keane, J. 2020. Civil Society: Old Images New Visions. K.: K.I.S. (in Ukrainian).

Kohut, Z. 2004. The Roots of Identity: Studies on Early Modern and Modern Ukraine. K.: Krytyka (in Ukrainian).

Euro-Atlantic vector of Ukraine / S.I. Pyrozhkov, I.O. Kresina, A.I. Kudriachenko, Yu.S. Shemshuchenko S.I. 2019. K.: Natsionalna akademiia nauk Ukrainy (in Ukrainian).

Schnapper, D. 2007. Community of Citizens: On the Modern Idea of Nationality. Kharkiv: Folio (in Ukrainian).

Bystrytskyi, Ye., Zymovets, R., Proleiev, S. 2020. Communication and culture in the global world. K.: Dukh i Litera (in Ukrainian).

Dahrendorf, R. 1990. “Roads to freedom: democratization and its problems in East Central Europe”, Voprosy Filosofii 9: 65-75 (in Russian).

Bystrytskyi, Ye., Proleiev, S., Bilyi, O.2018. National identity and civil society. K.: Dukh i Litera. (in Ukrainian).

Опубліковано
2021-03-05
Як цитувати
Руденко, Ю. Ю. (2021). ПРОБЛЕМА КОРЕЛЯЦІЇ ПОНЯТЬ «СУВЕРЕНІТЕТ» ТА «НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ»: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ ВИМІРИ. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології", 38, 65-71. https://doi.org/10.26565/2220-8089-2020-38-08
Розділ
ПОРІВНЯЛЬНА ПОЛІТОЛОГІЯ