ГЕОПОЛІТИЧНІ ЦІЛІ ТА ГЕОСТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ

  • K. Martsikhiv Національний університет «Львівська політехніка», вул. С. Бандери 12, м. Львів,79013 https://orcid.org/0000-0003-4637-6604
  • L. Shepelyak Національний університет «Львівська політехніка», вул. С. Бандери 12, м. Львів,79013 https://orcid.org/0000-0002-6142-2069
Ключові слова: Україна, геостратегія, геополітика, геополітичні цілі, геополітичний код, геополітична ситуація, геопростір, міжнародна система

Анотація

Розглянуто питання, пов’язані з визначенням сутності поняття «геополітика», також досліджено, що таке геостратегія України, та чинники, що впливають на її становлення, охарактеризовано основні геополітичні цілі України. Детально проаналізовано геостратегію як практичну складову геополітики. Розкрито особливості сучасної геостратегії України, подано основні цілі, які використовуються державами для досягнення певних результатів.

Досліджено та визначено основні цілі та принципи формування геостратегії України, що є надзвичайно актуальною темою, адже в сучасних умовах відбувається становлення нового геополітичного світу, і Україна намагається заявити про себе на міжнародній арені як активний геополітичний гравець. Приділено основну увагу одному з найважливіших чинників, що відіграють значну роль у розробці геополітичного коду будь-якої країни – геополітичному положенню її території, стану договірної бази і відносинам з іншими країнами, наявності спільних кордонів, геополітичній ситуація в регіоні та у світі. При цьому зазначено, що геополітичне положення, є однією з головних детермінант, що визначають специфіку геостратегії будь-якої держави в геопросторі. Проникнення у широкий світ починається зі спроб зрозуміти його, налагодити з ним контакти і вступити в багатоплановий діалог. Підкреслено, що тільки тоді можна знайти ті форми презентацій власної ідентичності і власних інтересів, в яких світ зможе зрозуміти і нас самих. Україна має усвідомити себе в геополітичному контексті і в контексті розвитку світової цивілізації. Доводиться, що визначення геополітичних інтересів України потребує врахування складної системи інтересів різних країн, розкладу сил – економічних, політичних, військових, духовних – у кожному з регіонів світу.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

K. Martsikhiv, Національний університет «Львівська політехніка», вул. С. Бандери 12, м. Львів,79013

Викладач, к. пед. н.

L. Shepelyak, Національний університет «Львівська політехніка», вул. С. Бандери 12, м. Львів,79013

Студентка бакалаврата.

Посилання

REFERENCES

Багров, М.В. 2002. Региональная геополітика устойчевого развития. Київ.: Либідь.

Паламарчук, М. М. 2000. Соціально-економічна географія України: підручник. Київ.: Вид-во Либідь.

Кудряченко, А., Рудич, Ф., Храмов, В. 2004. Геополитика. URL: http://elibrary.ivinas.gov.ua/3/1/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BBi%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.%D0%9Fi%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf

Черник, П. 2017. Геополітичне положення України в Центрально-Східній Європі. Львів.: Львівський національний університет імені І. Франка: дис... канд. політ. наук : 23.00.04.

Бжезінський, З. 1999. Американське панування та його геостратегічні імперативи. Міжнародні відносини. Івано-Франківськ.: Лілея

Дугін, А.Г. 1997. Основи геополітики. Геополітичне майбутнє Росії. Москва.: Арктогея-центр.

Гальчинський, А.С. 2002. Україна ─ на перехресті геополітичних інтересів. Київ.: Знання України.

Карпенко, М.М. 2004. “Європейський вектор у розвитку геостратегії України”. Харків. Наукові праці. Вип. 56, том 147: 69-120.

Ключко, Д. 2005. Геостратегічна дилема України: теоретико-методологічний аналіз та інституційні рішення. Харків.: Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна: Дис... канд. політ. наук: 23.00.02 URL: http://www.disslib.org/heostratehichna-dylema-ukrayiny-teoretyko-metodolohichnyi-analiz-ta-instytutsionalni2.html

Медісон, В., Шахов, В. 2003. Сучасна українська геополітика. Підручник для університетів. Київ.: Либідь.

Паламарчук, М., Паламарчук О. 1994. “Геополітичне становище України (сутність та основні ознаки)”. Херсон.: Український географічний журнал 1: 3-9.

Василенко, С. Д. 2000. Україна: Геополітичні виміри в загальноєвропейському процесі. Одеса.: ODMA.

Яценко, Б.П., Стафійчук, В.І., Брайчевський, Ю.С. 2007. Політична географія та геополітика. Київ.: Либідь.

REFERENCES

Bagrov, M.V. 2002. Regional geopolitics of sustainable development. Kyiv .: Lybid’ (in Russian)

Palamarchuk, M.M. 2000. Socio-economic geography of Ukraine. Textbook. Kyiv: Lybid (in Ukrainian).

Kudryachenko, A., Rudich, F., Khramov V. Geopolitics. URL: http://elibrary.ivinas.gov.ua/3/1/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BBi%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.%D0%9Fi%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf (in Russian)

Chernyk, P. 2017. Geopolitical position of Ukraine in Central and Eastern Europe. Lviv .: Ivan Franko National University of Lviv: dis ... Cand. flight. Science: 23.00.04 (in Ukrainian).

Brzezinski, Z. 1999. American domination and its geostrategic imperatives. International Relations. Ivano-Frankivsk.: Lilеya (in Ukrainian) .

Dugin, A.G. 1997. Fundamentals of geopolitics. Russia’s geopolitical future. Moscow: Arktogeya-tsentr (in Russian).

Galchinsky, A.S. 2002. Ukraine ─ at the crossroads of geopolitical interests. Kyiv: Znannya Ukrayny(in Ukrainian).

Karpenko, M. 2004. European vector in the development of geostrategy of Ukraine. Kharkiv: Scientific works. Issue 56, Vol. 147: 69-120 (in Ukrainian).

Klyuchko, D. 2005. Geostrategic dilemma of Ukraine: theoretical and methodological analysis and institutional solutions: Dis ... сand. political science. Kharkiv: V. N. Karazin Kharkov National University. URL: http://www.disslib.org/heostratehichna-dylema-ukrayiny-teoretyko-metodolohichnyi-analiz-ta-instytutsionalni2.html (in Ukrainian).

Madison, V., Shakhov, V. 2003. Modern Ukrainian geopolitics a textbook for universities. Kyiv: Lybid’ (in Ukrainian).

Palamarchuk, М., Palamarchuk, О. 1994. Geopolitical position of Ukraine (essence and main features). Kherson: Ukrains’kyy heografichnyy zhurnal. 1 : 3-9 (in Ukrainian).

Vasylenko, S.D. 2000. Ukraine: Geopolitical dimensions in pan-European process. Odessa: ODMA. (in Ukrainian).

Yatsenko, B.P, Stafiychuk, V.I, Braychevsky, Y.U. 2007. Political geography and geopolitics. Kyiv: Lybid’ (in Ukrainian).

Опубліковано
2020-07-07
Як цитувати
Martsikhiv, K., & Shepelyak, L. (2020). ГЕОПОЛІТИЧНІ ЦІЛІ ТА ГЕОСТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології", 37, 116-124. https://doi.org/10.26565/2220-8089-2020-37-15
Розділ
СВІТОВА ПОЛІТИКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ