ЗАГАЛЬНЕ ТА ОСОБЛИВЕ У СПІВВІДНОШЕННІ МЕЖ ПРЕДМЕТНОГО ПОЛЯ ПОЛІТИЧНОГО АНАЛІЗУ ТА АНАЛІЗУ ПОЛІТИКИ

  • В. В. Рубанов Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, Харків, 61022 https://orcid.org/0000-0002-6988-2705
Ключові слова: предметні межі політичного аналізу і аналізу політики; політична аналітика

Анотація

Пропонується авторське рішення такої малодослідженої, але дуже важливої для  інституціоналізації політичної аналітики в Україні теоретико-методологічної проблеми, як характеристика сутності та співвідношення предметних меж політичного аналізу та аналізу політики – базових політико-управлінських наукових дисциплін. Вказується головна причина нерозв’язаності зазначеної наукової проблеми: відсутність у політичній науці концептуальної завершеності в трактуванні таких категорій політичної науки, як «об’єкт», «предмет», «методи» і «суб’єкт» дослідження. Розглядаються різні приклади підходів учених до визначення предмета й об’єкта політичної науки. Окремо характеризується «метод» як одна з ключових категорій у предметній характеристиці будь-якої наукової дисципліни, та найважливіший елемент осягнення предмета суб’єктом.

Простежується процес змістовного освоєння методу, перетворення його на конкретний метод та процедури наукового пізнання. Пропонується суб’єкту наукової діяльності в межах свого предметного напрямку виробляти метод, що адекватно відображає предмет, і творчо використовувати методи та процедури дослідження інших наук, адаптуючи їх до змістовної специфіки свого предмета. Уточнюється розуміння суб’єкта, об’єкта, предмета й методу політичної наукової дисципліни. На основі цього доводиться, що хоча експертно-аналітичний процес підготовки, прийняття та реалізації політичних рішень і оптимізується за допомогою аналізу політики, проте його предмет дослідження є лише відносно самостійним у межах предметної сутності політичного аналізу. Саме тому, в якості невід’ємного  структурного елементу політичної аналітики виступає не аналіз політики, а політичний аналіз, який забезпечує не лише її відповідну назву, але й системну цілісність усіх її структурних елементів у процесі реального функціонування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

В. В. Рубанов, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, Харків, 61022

Професор, д. політ. н.

Посилання

Вонсович, С. Г. 2010. Політичний аналіз і прогноз. Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г.

Панченко, Т. В. 2008. “Експлікації концепту “політичний аналізˮ у сучасній політичній науці та практиці управлінняˮ, Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Сер. Питання політології 825: 32-38.

Кальниш, Ю. Г. 2005. “Проблеми та перспективи інституціоналізації політичної аналітики в процесі формування системи державного управління Україниˮ, Вісник НАДУ 4: 339-346.

Прикладна політологія : навч. посіб. за ред. В. П. Горбатенка. 2005. К. : Академія.

Телешун, С. О. 2008. Політична аналітика в системі публічного управління К. : НАДУ.

Тертичка, В. 2004. “Аналіз державної політики і політологіяˮ, Політичний менеджмент. Наук. журнал / гол. ред. Ю. Ж. Шайгородський. 6: 3–22.

Теремко, В. В. 2011. “Аналіз політики як чинник демократичної трансформації сучас-ного суспільстваˮ : автореф. канд. політ. наук: К.:Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Буник, М. З. 2015. Основи аналізу державної політики. навч. посіб. Львів: ЛРІДУ НАДУ.

Дрор, Й. 2003. “Политический аналитик: новая профессия на службе у государстваˮ. В: Классики теории государственного управле-ния: американская школа / под ред. Дж. Шаф-ритца, А. Хайда. М. : Изд-во МГУ: 332-341.

Кальниш, Ю. Г. 2006. Політична аналітика в державному управлінні: теоретико-методологічні засади : монографія. К. : НАДУ.

Кармазіна, М. 2010. “Політична наука: предмет, структура, методологіяˮ, Політичний менеджмент. Наук. журнал / голов. ред.. Ю. Ж. Шайгородський (1): 19-33.

Кулиниченко, В. А. 2012. “К вопросу о поиске методологической базы политической наукиˮ Социология власти (3): 96-100.

Головатий, М. Ф. 2012. “Сучасна українська політична наука: проблема політичної теорії і методів дослідженняˮ. Наукові праці МАУП , К. : МАУП 3(34): 5–9.

Світа, А. 2008. Предмет політології: основні підходи до його визначення. URL: http: postua. info/Svita.htm (дата звернення: 25.11.2018).

Корогодов, Н. В. 2008. Основы политологии : учеб. пособие. Х. : Парус.

Петров, И. Г. 2002. “Субъект и его характеристики в научной парадигме и аксиологииˮ. В: Человек как субьект культуры. М. : Наука: 112-130.

Микешина, Л. А. 2005. Философия науки: Современная эпистемология. Научное знание в динамике культуры. Методология научного исследования : учеб. пособие. М. : Прогресс-Традиция; МПСИ; Флинта.

Крымский, С. 2006. Экспликация философских смыслов. М. : Идея-Пресс.

Чусов, А. В. 2012. “О перспективах развития методологии науки: моделирование, обьективация, общая структура методаˮ, Вопросы философии. 1 : 60-70.

Гегель, Г. 1972. Наука логики : в 3 т. : Мысль, 1970–1972. Т. 3: Учение о понятии.

Мухаев, Р. Т. 2005. Теория политики : учебник для студентов вузов М. : Юнити-Дана.

Орлов, О. В. 2012. “Методичні підходи до визначення взаємовідносин предмета, об’єкта та методу науки державного управлінняˮ. URL: http:www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-1/doc/1/06.pdf. (дата звернення 15.12.18).

Туманян В. С. 2007. Понятие методологии политической науки (к постановке проблемы) URL: http://rau.am/downloads/vestnik/2_07/tumanyan.pdf (дата звернення 25.11.18).

Алиев, У. Ж. 2001. “Методология построения общей предметной модели научной дисциплиныˮ, Теоретическая экономика. 4: 8-18.

Стружевський, В. 2014. Онтологія; пер. з польськ. К. Новікової. К.: Дух і Літера, Інститут релігійних наук св. Томи Аквінського.

Рубанов, В. 2009. “Політичний аналіз і аналіз політики: загальне й особливеˮ, Політичний менеджмент. Наук. журнал 6: 36-47.

Доган, М. 1999. Политическая наука и другие социальные науки. Политическая наука: новые направления / пер. с англ. М. М. Гурвиц, А. Л. Демчук, Т. В. Якушева. М. : Вече: 113-146.

Багоцци, Р. 2001. Маркетинг как обмен. Классика маркетинга. СПб. : Питер.

Wildavsky, A. 1979. Speaking the truth to power: The Art and Craft of Policy Analysis, Boston Mass : Little, Brown.

Muller, P. 1990. Les politiques publiques. Paris : Presses Universitaires de France ; Que sais-je.

Розин, В. М. 2012. “Понятия “предметˮ и “обьектˮ (методологический анализ)ˮ, Вопросы философии 11: 85–96.

Рубанов, В. 2011. “Взаємообумовленість кількісних і якісних методів і процедур політичної аналітикиˮ, Політичний менеджмент. Наук. журнал. 3: 52–60.

Мамардашвили, М. К. 2011. Формы и содержание мышления, СПб. : Азбука–Аттикус.

Ковалев, А. М. 2006. Принципы новой философии (идеи, размышления, гипотезы. М. : Современные тетради.

Опубліковано
2019-05-10
Як цитувати
Рубанов, В. (2019). ЗАГАЛЬНЕ ТА ОСОБЛИВЕ У СПІВВІДНОШЕННІ МЕЖ ПРЕДМЕТНОГО ПОЛЯ ПОЛІТИЧНОГО АНАЛІЗУ ТА АНАЛІЗУ ПОЛІТИКИ. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології", 34, 6-15. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/12639
Розділ
ПОЛІТИЧНА ТЕОРІЯ