ЗАГАЛЬНЕ ТА ОСОБЛИВЕ У СПІВВІДНОШЕННІ МЕЖ ПРЕДМЕТНОГО ПОЛЯ ПОЛІТИЧНОГО АНАЛІЗУ ТА АНАЛІЗУ ПОЛІТИКИ

  • В. В. Рубанов Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, Харків, 61022 https://orcid.org/0000-0002-6988-2705
Ключові слова: предметні межі політичного аналізу і аналізу політики; політична аналітика

Анотація

Пропонується авторське рішення такої малодослідженої, але дуже важливої для  інституціоналізації політичної аналітики в Україні теоретико-методологічної проблеми, як характеристика сутності та співвідношення предметних меж політичного аналізу та аналізу політики – базових політико-управлінських наукових дисциплін. Вказується головна причина нерозв’язаності зазначеної наукової проблеми: відсутність у політичній науці концептуальної завершеності в трактуванні таких категорій політичної науки, як «об’єкт», «предмет», «методи» і «суб’єкт» дослідження. Розглядаються різні приклади підходів учених до визначення предмета й об’єкта політичної науки. Окремо характеризується «метод» як одна з ключових категорій у предметній характеристиці будь-якої наукової дисципліни, та найважливіший елемент осягнення предмета суб’єктом.

Простежується процес змістовного освоєння методу, перетворення його на конкретний метод та процедури наукового пізнання. Пропонується суб’єкту наукової діяльності в межах свого предметного напрямку виробляти метод, що адекватно відображає предмет, і творчо використовувати методи та процедури дослідження інших наук, адаптуючи їх до змістовної специфіки свого предмета. Уточнюється розуміння суб’єкта, об’єкта, предмета й методу політичної наукової дисципліни. На основі цього доводиться, що хоча експертно-аналітичний процес підготовки, прийняття та реалізації політичних рішень і оптимізується за допомогою аналізу політики, проте його предмет дослідження є лише відносно самостійним у межах предметної сутності політичного аналізу. Саме тому, в якості невід’ємного  структурного елементу політичної аналітики виступає не аналіз політики, а політичний аналіз, який забезпечує не лише її відповідну назву, але й системну цілісність усіх її структурних елементів у процесі реального функціонування.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

В. В. Рубанов, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, Харків, 61022

Професор, д. політ. н.

Посилання

Вонсович, С. Г. 2010. Політичний аналіз і прогноз. Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г.

Панченко, Т. В. 2008. “Експлікації концепту “політичний аналізˮ у сучасній політичній науці та практиці управлінняˮ, Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Сер. Питання політології 825: 32-38.

Кальниш, Ю. Г. 2005. “Проблеми та перспективи інституціоналізації політичної аналітики в процесі формування системи державного управління Україниˮ, Вісник НАДУ 4: 339-346.

Прикладна політологія : навч. посіб. за ред. В. П. Горбатенка. 2005. К. : Академія.

Телешун, С. О. 2008. Політична аналітика в системі публічного управління К. : НАДУ.

Тертичка, В. 2004. “Аналіз державної політики і політологіяˮ, Політичний менеджмент. Наук. журнал / гол. ред. Ю. Ж. Шайгородський. 6: 3–22.

Теремко, В. В. 2011. “Аналіз політики як чинник демократичної трансформації сучас-ного суспільстваˮ : автореф. канд. політ. наук: К.:Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Буник, М. З. 2015. Основи аналізу державної політики. навч. посіб. Львів: ЛРІДУ НАДУ.

Дрор, Й. 2003. “Политический аналитик: новая профессия на службе у государстваˮ. В: Классики теории государственного управле-ния: американская школа / под ред. Дж. Шаф-ритца, А. Хайда. М. : Изд-во МГУ: 332-341.

Кальниш, Ю. Г. 2006. Політична аналітика в державному управлінні: теоретико-методологічні засади : монографія. К. : НАДУ.

Кармазіна, М. 2010. “Політична наука: предмет, структура, методологіяˮ, Політичний менеджмент. Наук. журнал / голов. ред.. Ю. Ж. Шайгородський (1): 19-33.

Кулиниченко, В. А. 2012. “К вопросу о поиске методологической базы политической наукиˮ Социология власти (3): 96-100.

Головатий, М. Ф. 2012. “Сучасна українська політична наука: проблема політичної теорії і методів дослідженняˮ. Наукові праці МАУП , К. : МАУП 3(34): 5–9.

Світа, А. 2008. Предмет політології: основні підходи до його визначення. URL: http: postua. info/Svita.htm (дата звернення: 25.11.2018).

Корогодов, Н. В. 2008. Основы политологии : учеб. пособие. Х. : Парус.

Петров, И. Г. 2002. “Субъект и его характеристики в научной парадигме и аксиологииˮ. В: Человек как субьект культуры. М. : Наука: 112-130.

Микешина, Л. А. 2005. Философия науки: Современная эпистемология. Научное знание в динамике культуры. Методология научного исследования : учеб. пособие. М. : Прогресс-Традиция; МПСИ; Флинта.

Крымский, С. 2006. Экспликация философских смыслов. М. : Идея-Пресс.

Чусов, А. В. 2012. “О перспективах развития методологии науки: моделирование, обьективация, общая структура методаˮ, Вопросы философии. 1 : 60-70.

Гегель, Г. 1972. Наука логики : в 3 т. : Мысль, 1970–1972. Т. 3: Учение о понятии.

Мухаев, Р. Т. 2005. Теория политики : учебник для студентов вузов М. : Юнити-Дана.

Орлов, О. В. 2012. “Методичні підходи до визначення взаємовідносин предмета, об’єкта та методу науки державного управлінняˮ. URL: http:www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-1/doc/1/06.pdf. (дата звернення 15.12.18).

Туманян В. С. 2007. Понятие методологии политической науки (к постановке проблемы) URL: http://rau.am/downloads/vestnik/2_07/tumanyan.pdf (дата звернення 25.11.18).

Алиев, У. Ж. 2001. “Методология построения общей предметной модели научной дисциплиныˮ, Теоретическая экономика. 4: 8-18.

Стружевський, В. 2014. Онтологія; пер. з польськ. К. Новікової. К.: Дух і Літера, Інститут релігійних наук св. Томи Аквінського.

Рубанов, В. 2009. “Політичний аналіз і аналіз політики: загальне й особливеˮ, Політичний менеджмент. Наук. журнал 6: 36-47.

Доган, М. 1999. Политическая наука и другие социальные науки. Политическая наука: новые направления / пер. с англ. М. М. Гурвиц, А. Л. Демчук, Т. В. Якушева. М. : Вече: 113-146.

Багоцци, Р. 2001. Маркетинг как обмен. Классика маркетинга. СПб. : Питер.

Wildavsky, A. 1979. Speaking the truth to power: The Art and Craft of Policy Analysis, Boston Mass : Little, Brown.

Muller, P. 1990. Les politiques publiques. Paris : Presses Universitaires de France ; Que sais-je.

Розин, В. М. 2012. “Понятия “предметˮ и “обьектˮ (методологический анализ)ˮ, Вопросы философии 11: 85–96.

Рубанов, В. 2011. “Взаємообумовленість кількісних і якісних методів і процедур політичної аналітикиˮ, Політичний менеджмент. Наук. журнал. 3: 52–60.

Мамардашвили, М. К. 2011. Формы и содержание мышления, СПб. : Азбука–Аттикус.

Ковалев, А. М. 2006. Принципы новой философии (идеи, размышления, гипотезы. М. : Современные тетради.

Опубліковано
2019-05-10
Як цитувати
Рубанов, В. В. (2019). ЗАГАЛЬНЕ ТА ОСОБЛИВЕ У СПІВВІДНОШЕННІ МЕЖ ПРЕДМЕТНОГО ПОЛЯ ПОЛІТИЧНОГО АНАЛІЗУ ТА АНАЛІЗУ ПОЛІТИКИ. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології", 34, 6-15. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/12639
Розділ
ПОЛІТИЧНА ТЕОРІЯ