Семантичні опозиції та їхні маркери в структурі новели «Два листи» А. Любченка

  • Надія Борисівна Шураєва Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: новела, семантична опозиція, заголовок, колористика, художня деталь

Анотація

Стаття присвячена дослідженню внутрішньої структури новели А. Любченка «Два листи». Доведено, що автор органічно синтезує дихотомічну модель із тричленними зв’язками. З’ясовано, що обидва типи опозиційності окреслені в назві твору. Відтак значення основних семантичних опозицій новели (адресант / адресат / псевдоадресат («реальний читач»), наближеність / ненаближеність до революційних подій, уперед / назад, світло / темрява, життя / смерть, минуле / майбутнє, свій / чужий, романтизм / реалізм) висвітлено через розкриття змісту заголовкової лексеми «лист». Схарактеризовано роль асоціативної ретроспекції та художньої деталі (кольорової, звукової) у новелі «Два листи».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Надія Борисівна Шураєва, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії української літератури

Посилання

1. Агеєва В. П. Українська імпресіоністична проза / В. П. Агеєва. — К. : НАН, Ін-т літ., 1994. — 159 с.

2. Ламзина А. В. Заглавие / А. В. Ламзина // Введение в литературоведение. Литературное произведение. Основные понятия и термины : учеб. пособие / Л. В. Чернец, В. Е. Хализев, С. Н. Бройтман и др. / А. В. Ламзина ; [под ред. Л. В. Чернец]. — М. : Высш. шк. ; Издат. Центр «Академия», 2000. — С. 94—107.

3. Любченко А. Вертеп (повість). Оповідання. Щоденник / Аркадій Любченко ; [упоряд., авт. післямов. В. А. Любченко ; авт. передм., комент., приміт. І. Л. Михайлин]. — Х. : Основа, 2005. — 464 с.

4. Любченко А. Вибрані твори / Аркадій Любченко ; [вст. ст., упорядк., прим., рекоменд. л-ра Л. Пізнюк]. — К. : Смолоскип, 1999. — 520 с. — (Сер. «Розстріляне відродження»).

5. Пізнюк Л. Гасло чи теорія? «Романтика вітаїзму» та її художнє вираження в прозі Аркадія Любченка / Леся Пізнюк // Українська мова та література. — 2002. — № 16 (272). — С. 21—24.

6. [Рецензія] / Гр. Майфет // Червоний шлях. — 1929. — № 12. — С. 233—236. — Рец. на кн. : Любченко А. Вона. — Х. : ДВУ, 1929. — 333 с.

7. Ткачук М. Наративні моделі українського письменства / Микола Ткачук. — Т. : ТНПУ, Медобори, 2007. — 464 с.

8. Українка Леся. Малорусские писатели на Буковине // Леся Українка. Зібр. творів : У 12 т. Т. 8. Літературно-критичні та публіцистичні статті / Леся Українка ; [упоряд. та прим. М. Л. Гончарука]. — К. : Наук. думка, 1977. — С. 62—75.

9. Чернец Л. В. «Адресат» и «реальный читатель» в литературоведческом исследовании (на материале исследований чтения в России во второй половине ХІХ в) / Л. В. Чернец // Чтение в дореволюционной России : сб. науч. тр. — М., 1992. — С. 5—24.

10. Энциклопедия символов, знаков, эмблем / [авт.-сост. В. Андреева и др.] – М. : Астрель ; МИФ, 2001. — 576 с. — («ADMARGINEM»).
Як цитувати
Шураєва, Н. (1). Семантичні опозиції та їхні маркери в структурі новели «Два листи» А. Любченка. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (74), 275-279. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/6829
Номер
Розділ
Семантика та поетика літературного твору