Колористична парадигма роману М. Кундери «Вальс на прощання»

  • Надія Борисівна Шураєва Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: роман, колористична парадигма, колір, колористичний образ, образна деталь, символ, семантика

Анотація

У статті розглянуто функціональні властивості колористики роману М. Кундери «Вальс на прощання»; з’ясовано, що колористична парадигма має асоціативний характер; схарактеризовано семантику, символічну насиченість та семантичні зв’язки основних кольорів; висвітлено амбівалентність семантичної структури кольорів (білий / блакитний / червоний) та колористичних образів (місяць, обруч, пігулка, нічна сорочка тощо); доведено, що кольорові образні деталі якнайкраще розкривають характери персонажів, поглиблюючи ідейний зміст твору, а колористичний складник є одним із ключових маркерів авторської оповідної стратегії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Надія Борисівна Шураєва, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії української літератури

Посилання

1. Давиденко Г. Й. Новаторські тенденції і проблематика прози М. Кундери / Г. Й. Давиденко // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Сер. Філологія. – 2008. – № 836, вип. 54. – С. 78–81.

2. Кундера М. Вальс на прощание : [роман] / Милан Кундера ; [Пер. с чеш. Н. Шульгиной]. – СПб. : Издательский дом «Азбука-классика», 2007. – 320 с.

3. Кундера М. Семьдесят три слова [Электронный ресурс] / Милан Кундера / Предисл. и пер. Н. Санниковой // Урал. – 2001. – № 5. – Режим доступа к журн. : http://magazines.russ.ru:81/ural/2001/5/html.

4. Палій О. Романи Мілана Кундери : проблематика, поетика, наративні стратегії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10. 01. 03 «Література слов’янських народів» / Палій Оксана Павлівна. – К., 2005. – 19 с.

5. Палій О. Світ у пастці роману (спостереження над поетикою Мілана Кундери) // Оксана Палій. – К. : Освіта України, 2006. – 282 с.

6. Семків Р. Як вижити в часи окупації? Нестерпна важкість письма Мілана Кундери [Електронний ресурс] / Ростислав Семків // Укр. тиждень. – 2013. – 14 грудня. – Режим доступу до газ. : http://tyzhden.ua/Culture/95871.

7. Тест Люшера [Електронний ресурс] : Режим доступу : https//uk.wikipedia.org/wiki/Тест_Люшера.

8. Ципердюк І. MILAN KUNDERA : Відповідь українським «західникам і «ґрунтівцям» : есе / Іван Ципердюк // Всесвіт. – 2000. – № 1–2. – С. 144–150.

9. Шерлаимова С. Философия жизни по Милану Кундере (Французские романы чешского писателя) / Вопросы литературы. – 1998. – № 1. – С. 243–280.

10. Шпаков В. Тема с вариациями [Электронный ресурс] / Владимир Шпаков // Октябрь. – 2000. – № 6. – Рец. на кн. : Вальс на прощание / М. Кундера. – СПб. : Азбука, 1999. – Режим доступа к журн. : http://magazines.russ.ru/october/2000/6/litkrit08.html.

11. Яньшин П. В. Психосемантика цвета / П. В. Яньшин. – СПб. : Речь, 2006. – 368 с.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Шураєва, Н. (2017). Колористична парадигма роману М. Кундери «Вальс на прощання». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 352-356. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9345
Номер
Розділ
Аналіз художнього тексту і цілісність художнього твору