Синтаксична організація виражених простим реченням повір’їв

  • Руслан Леонідович Сердега Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: просте речення, повір’я, односкладні речення, двоскладне речення, безособове речення, узагальнено-особове речення, неозначено-особове речення, означено-особове речення

Анотація

Синтаксис і дотепер залишається найменш дослідженою галуззю лінгвістики. Прості речення, хоч і не вичерпують багатства всіх синтаксичних форм, усе ж виступають необхідними елементами організації мови. Помітне місце вони займають і в системі виражених реченням повір’їв. У статті розглянуто синтаксичну організацію повір’їв, що мають форму простого речення. З’ясовано, що серед аналізованих одиниць більш поширеними є односкладні синтаксичні конструкції. Це переважно безособові речення. Головна частина в таких синтаксичних конструкціях виражена безособовими предикативними конструкціями, що мають виразну заборонну або імперативно-дозвільну семантику й поєднуються з інфінітивом.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Руслан Леонідович Сердега, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови

Посилання

Дудик П. С. Із синтаксису простого речення : навч. посіб. / П. С. Дудик. —Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 1999. — 298 с.

Єрмакова С. Д. Розмежування складних і простих речень / С. Д. Єрмакова // Укр. мова і літ-ра в школі. — 1979. — №5. — С. 23—27.

Загнітко А. П. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис словосполучення і простого речення: теоретико-навчальний комплекс / А. П. Загнітко. — Донецьк: ДонДУ, 1993. — 175 с.

Заоборна М. Просте речення. Складні випадки аналізу: навч. посіб. для студ. вищих пед. навч. закл. / М. Заоборна. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2002. — 126 с.

Іваницька Н. Л. Двоскладне речення в українській мові: монографія / Н. Л. Іваницька. — К. : Вища шк., 1986. — 167 с.

Іваницька Н. Л. Синтаксис простого речення. Складні випадки аналізу: навч.-метод. посіб. для студентів філол. фак-тів / Н. Л. Іваницька. — К. : Вища шк., 1989. — 63 с.

Іваницька Н. Л. Формально-граматична і семантико-синтаксична структура простого речення: тексти лекцій спецкурсу / Н. Л. Іваницька. — Вінниця, 2002. — 232 с.

Кадомцева Л. О. Граматичні форми ускладнення простого речення / Л. О. Кадомцева // Укр. мова і літ. в шк.— 1988. — № 2. — С. 29—33.

Кадомцева Л. О. Українська мова: синтаксис простого речення: навч. посібник / Л. О. Кадомцева. — К. : Вища шк., 1985. — 127 с.

Мойсієнко А. Структурно-семантична організація простого ускладненого речення / А. Мойсієнко // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка: Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. — 2006. — Вип. 17. — С. 44—47.

Прислів’я. Прикмети та повір’я українського народу / Уклад. Н. Кусайкіна. — Х. : ВД «Школа». — 2006. — 112 с.

Синтаксис словосполучення і простого речення (синтаксичні категорії і зв’язки): монографія / За ред. М. А. Жовтобрюха. — К. : Наук. думка, 1975. — 222 с.

Толстой Н. И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике / Н. И. Толстой. — М. : Индрик, 1995. — 512 с.

Файфер Н. В. Основні напрями дослідження синтаксису / Н. В. Файфер // Наук. вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ: Філологія, педагогіка, психологія. —2012. — Вип. 25. — С. 101—105.

Шкода М. Н. Люба моя Україна. Свята, традиції, звичаї, обряди, прикмети та повір’я українського народу / М. Н. Шкода. — Донецьк: ТОВ «ВКФ „БАО ”», 2011. — 544 с.

Яковлєва О. В. Специфіка обрядового тексту як об’єкта філологічних досліджень / О. В. Яковлєва // Мова. — 2012. — № 17. — С. 206—209.

Опубліковано
2018-11-30
Як цитувати
Сердега, Р. (2018). Синтаксична організація виражених простим реченням повір’їв. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (78). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/11121