Лінгвофольклористичні витоки в працях О. О. Потебні

  • Руслан Леонідович Сердега Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: лінгвофольклористика, О. О. Потебня, мова фольклору, усна народна словесність

Анотація

Сьогодні без належного осмислення наукових досягнень видатного представника Харківської філологічної школи О. О. Потебні не може обійтися жоден дослідник мови. Значну увагу вчений приділяв питанням, пов’язаним із вивченням мови фольклору. Олександра Опанасовича Потебню можна назвати предтечею української лінгвофольклористики. Мову фольклору видатний філолог розглядав як джерело світогляду, ментальності, психічного складу та історії народу. В статті розглянуто й проаналізовано ті праці, в яких О. О. Потебня фактично заклав підвалини сучасної лінгвофольклористики.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Руслан Леонідович Сердега, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української
мови

Посилання

1. Данилюк Н. О. Народнопісенні одиниці мови в аспекті поглядів О. Потебні / Н. О. Данилюк // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна : Філологія. — № 787. — Вип. 52. — С. 22—26.

2. Дмитренко М. К. Олександр Потебня як фольклорист: монографія / М. К. Дмитренко. — К. : Сталь, 2012.— 535 с.

3. Лисиченко Т. Ю. Харківські лінгвістичні традиції в контексті сучасного національного та світового мовознавчого досвіду / Т. Ю. Лисиченко. — Лінгвістичні студії: зб. наук. праць ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. — 2015. — Вип. 40. — С. 171—179.

4. Потебня О. О. Естетика і поетика слова: збірник / О. О. Потебня. — К. : Мистецтво, 1985. — 302 с.

5. Потебня А. А. Из записок по русской грамматике / А. А. Потебня. — Т. 3. Об изменении значения и заменах существительного. — М. : Просвещение, 1968.— 551 с.

6. Потебня А. А. Из записок по теории словесности: Поэзия и проза. Тропы и фигуры. Мышление поэтическое и мифическое. Приложение / А. А. Потебня. — Х. : Паровая тип. и литогр. М. Зильберга, 1905. — 646 с.

7. Потебня А. А. Мысль и язык / А. А. Потебня. — К. : СИНТО, 1993. —192 с.

8. Потебня А. Обзоръ поэтическихъ мотивовъ колядокъ и щедровокъ / А. Потебня // Русскій филологическій вѣстникъ. — № 1. — 1887. — Варшава : Въ тип. М. Земкевича. — С. 30—68.

9. Потебня А. А. О некоторых символах в славянской народной поэзии / А. А. Потебня. — Х., 1914. —245 с.

10. Потебня А. А. О некоторых символах в славянской народной поэзии / А. А. Потебня. — X. : Тип. ун-та, 1860.— 155 с.

11. Потебня А. А. Слово и миф / А. А. Потебня. — М. : Правда, 1989. — 624 с.

12. Українські народні пісні в записах Олександра Потебні / Упоряд. М. К. Дмитренко. — К. : Музична Україна, 1988. — 311 с.
Опубліковано
2018-01-22
Як цитувати
Сердега, Р. (2018). Лінгвофольклористичні витоки в працях О. О. Потебні. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (77), 25-29. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/10114
Номер
Розділ
Ідеї Харківської філологічної школи в історичній ретроспективі та сучасних лінгвістичних парадигмах

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)